Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 20.10.2022 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Štork
on-line: prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Selerová

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:              10.00 – 12.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 15. 9. 2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Zhodnocení 17. kongresu ČDS-SDVS v Olomouci ve dnech 13. – 15. 10. 2022
  Celkově hodnocen jako velmi přínosný, zaznělo 93 přednášek (což je srovnatelné s programem jarního EADV sympozia), registrováno 522 účastníků.
 2. Vystoupení Ing. Kabátka na 17. kongresu ČDS-SDVS v Olomouci
  Ing. Kabátek vyjádřil vstřícný postoj k dalšímu jednání o možném finančním navýšení některých kódů v dermatologii. Požádal, abychom přednostně vytipovali „nejbolavější“ místa: zazněl zejména požadavek o navýšení základních kódů 44021-23. Optimisticky informoval o dobré finanwční kondici VZP. Také přislíbil ukončení pilotní fáze preventivního programu „Melanom Plus“ a financování vyšetření ručním dermatoskopem v rámci tohoto programu na 300 Kč. Také přislíbil snížení dolní hranice statutu „finančně náročného pacienta“ na hodnotu mezi 3000-4000 Kč/rok, což by mohlo přispět ke zmírnění regulací. Na stole je i přidělení balíčku na vyžádanou péči pro jednotlivá pracoviště dle jejich historických potřeb. Zdravotnické zařízení by tam samo vystupovalo v roli regulátora komplementu a laboratoří. VZP se také zcela nevzdalo myšlenky individuálního nasmlouvání péče s jednotlivými zdravotnickými zařízeními, které by se mohlo velmi lišit ohodnocením výkonů.
 3. Popromoční vzdělávání (atestace)
  Pro vytvoření nového vzdělávacího programu je nutné mít jasno v řadě otázek: je dermatologů dost nebo málo, je vzdělávání na lůžkách potřebné a v jakém rozsahu? Je také dostatek odborných školitelů? Odbornou náplň předatestační přípravy stanoví akreditační komise v oboru. V této chvíli mohou přistupovat uchazeči k atestacím podle 4 vzdělávacích programů (zejména uchazečky po opakovaných mateřských) z r. 2009, 2011, 2019, 2020, jež se mohou podstatně lišit obsahem i rozsahem. Diskutován zejména rozsah a potřebnost stáží na lůžkách.
 4. Centra biologické léčby
  Prim. Tomšíková podala žádost o zřízení Centra biologické léčby při kožním odd. NsP Mladá Boleslav. Výbor ČDS projednal žádost a zaujal souhlasné stanovisko. Žádost MAPO Prostějov (pracoviště v Praze-Holešovicích) doplnilo svou žádost projednávanou na výboru ČDS dne 15. 9. 2022. Výbor ČDS souhlasí se zřízením centra.
 5. Žádost Dr. Hnojnové (Tábor) o nasmlouvání kódu pro excimerový laser
  Dr. Hnojnová požádala výbor ČDS o stanovisko k zamítavému postoji VZP k nasmlouvání zmíněného kódu, který je zdůvodňován vlastnictvím pouze excimerové lampy. Výrobce lampy však deklaruje, že biologický efekt je srovnatelný s laserem a kalkulační list připouští i ozařování lampou. Výbor ČDS žádost podporuje.
 6. Seznam odborných akcí 2023
  Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele odborných dermatovenerologických akcí v r. 2023, aby neprodleně dodali údaje podle struktury předchozích seznamů akcí, které visí na webu ČDS (www.derm.cz).
 7. Úhradová vyhláška pro r. 2023 (prof. Arenberger)
  Obecně bylo dojednáno meziroční navýšení o 8%. Prof. Arenberger požadoval navýšení biologické léčby v dermatovenerologii o 30% pro r. 2023. Nakonec bylo dohodnuto navýšení o 24% (případná tolerance o 27% ze strany VZP).
 8. Sjezd SAD ve dnech 25. – 26. 11. 2022
  Výbor ČDS deklaruje i nadále ochotu a potřebnost spolupráce a vzájemné koordinace při deklaracích požadavků na rozvoj, financování a vzdělávání v oboru.
 9. Léková agenda (Dr. Benáková)
 10. Doporučené postupy k léčbě CTCL (prof. Arenberger)
  Redakčním autorem je prof. Arenberger. Materiál bude podroben oponentuře odborníky jak z našeho oboru, tak z onkologie.
 11. Sjezd ČLS JEP (19. 1. 2023)
  Za odbornou společnost delegován prof. Arenberger a Dr. Pásková; prof. Arenberger bude nominován do voleb do předsednictva ČLS JEP.
 12. Informace o rozpočtu ČDS na r. 2023             
  Výbor ČDS navrhl a schválil rozpočet ve stejné výši jako byl pro r. 2022.
 13. Noví členové
  Dr. Kreissová (ON Kolín), Dr. Holečková (Praha), Dr. Zichová (Brno), Dr. Macháčková (Třeboň – ON Kolín), Dr. Nožičková (Praha – FN Bulovka), Dr. Válová (Praha – FN Bulovka), Dr. Fialová (FNUSA Brno), Dr. Sobotková (Praha – FN Bulovka)
  Podologie:
  Schváleno: Kyncl (Kolín), Pavuková (Praha 4), Bukvicová (Harrachov), Alešová (Prachatice),  Cínová (Plzeň)
  Nedoporučeno: Tranová  
  Ukončení členství: Dr. Schmadiuk
 14. Různé
  Schváleny platby za kolektivní členství v zahraničních organizacích EADV, ILDS, UEMS pro r. 2023
 15. Příští schůze výboru ČDS: 1. 12 .2022 v Praze

Zapsal: doc. Ettler