Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 17.6.2021 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, doc. Ettler, doc. Pánková, prof. Štork
on-line:        doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, Dr. Komrsová, Dr. Pásková, prim. Selerová

Omluveni:   doc. Kuklová, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 13.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 13. 5. 2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Národní onkologický program (NOP) pro r. 2022-30
  ČOS vytvořila NOP v rozsahu 78 stran a zaslala k připomínkování. Výbor ČDS projednal.
  NOR centralizuje hlášení nádorů, což je při elektronizaci žádoucí, ale eliminuje to regionální propojení s jinými odbornostmi. Zdůraznil nutnost správné histopatologické diagnostiky a také význam dermatologů při screeningu a v edukačních kampaních pro obyvatele. Kožní odbornost provádí také významnou a nezastupitelnou dispenzární činnost, která v NOP není dostatečně zmíněna, ačkoli kožní nádory patří k nejčastěji zastoupeným u obou pohlaví.
  NOP zdůrazňuje úlohu praktických lékařů v prevenci a dispenzarizaci onkologických pacientů. Jejich význam nechceme nijak snižovat, ale v onkodermatologii však takové klíčové postavení s ohledem na nutnou expertizu a zkušenosti s používáním technických pomůcek a kvalifikovaným vyhodnocením dermatoskopických obrazů mít nemohou.
  Zazněl i legitimní požadavek, aby některé metody onkologické léčby mohly být i nadále prováděny na větších dermatologických pracovištích KOCů pod vedením zkušených dermatologů - např. fotodynamická terapie, léčba lymfomů, biologická a další cílená léčba solidních kožních nádorů, extrakorporální fotoferéza, případně chemoterapie atd.
  Uvítáme začlenění těchto našich připomínek, aby se onkodermatologie začlenila do hlavního NOP. Nepodporujeme myšlenku paralelních NOP v jednotlivých odbornostech, jak to plánuje například hematoonkologie, i když jejich stanovisku rozumíme.
 2. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), 11. vydání
  ÚZIS se obrátil na výbor ČDS o validaci českého překladu z angličtiny 11. MKN provedeného překladateli – nelékaři. Úkolu se ujala as. Benáková, nicméně rozsah je natolik obsáhlý, že je potřeba aktivní účasti dalších erudovaných dermatologů.
  As. Benáková navrhla tématické rozdělení pro jednotlivé kolegy jak z řad výboru, tak mimo něj. Oslovení kolegové postupně všichni účast na validaci přijali - výbor ČDS jím tímto děkuje. Proces validace je vícestupňový, tj. zkorigované úseky je třeba as. Benákové odevzdávat průběžně (optimálně do konce září), protože průběžně pak probíhá i další validace (as. Benáková, překladatel, ÚZIS). Finální kompletizaci musí ÚZIS stihnout do konce roku 2021.
 3. Členství nezdravotníků v ČDS
  Tato problematika byla otevřena ustavením Podologické sekce ČDS, o kterou mají zájem i nezdravotničtí pracovníci v podologii (pedikérky apod.). Výbor proto oslovil sekretariát ČLS JEP, který ve svém stanovisku mj. uvádí, že ČLS JEP je dobrovolný svazek lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Výbor ČDS proto rozhodl, že pro členství v Podologické sekci ČDS ČLS JEP je nutné alespoň dokončené střední zdravotní vzdělání. V ostatních výjimečných případech je možné situaci řešit individuálně, např. cestou odborného ručitele – atestovaného dermatovenerologa.
 4. Česká společnost pro hojení ran
  Prim. Diamantová oslovuje výbor ČDS s výzvou ke spolupráci s touto společností. Výbor ČDS takovou spolupráci uvítá.
 5. Janssen-Cilag: osvětová a edukační kampaň o psoriáze v r. 2021
  Janssen-Cilag chce do spolupráce zapojit i SAD, čemuž výbor ČDS nebrání.
  Dále byla představena osvětová brožurka „Očkování v průběhu léčby psoriázy“ s požadavkem uvedení loga ČDS. Výbor ČDS souhlasí, pokud budou připojena i loga infektologické a vakcinační společnosti, příp. některých dalších odborných společností.
 6. Program na zlepšení kvality péče o nemocné s psoriázou a atopickým ekzémem
  Dr. Kojanová představila záměr skupiny dermatologů z center biologické léčby nabídnout zmíněný projekt zdravotním pojišťovnám. Jedná se o hodnocení 1 skore a 3 dotazníků u středně těžké až těžké atopické dermatitidy nebo psoriázy minimálně 2x/rok, v rámci obdobného bonifikačního programu jako máme u VZP pro pigmentové névy. Ohodnocení je odstupňováno dle dosaženého skore a počtu provedených dotazníků u více jak 50% dispensarizovaných pacientů v intervalu 100-500 Kč. Mimo model bonifikačních programů VZP je zde navíc zadávání těchto údajů do registru Biorep (Dr. Kojanová je na základě pověření výborem řadu let hlavním koordinátorem tohoto registru). Doc. Ettler upozornil, že obdobné programy Q-Lupénka a Q-Ekzém již fungují u ZP 205 díky aktivitě SADu. Výbor ČDS konstatuje, že obecně vítá aktivity, které směřují k lepšímu ohodnocení lékařů v našem oboru, které jsou pro dermatology v praxi proveditelné a prospěšné. Výbor si ponechává čas na interní diskusi do příštího výboru – v rámci výboru i s předkladateli.
 7. Budoucí semináře a kongresy
  a)  Prim. Duchková zve do Ústí nad Labem na seminář „Jak léčím já“, který je plánován na 23. 4. 2022.
  b)  Prim Paukert zve do Kutné Hory na seminář „Den lékové alergie“, který byl přesunut z loňského roku na  termín 2. 10. 2021.
  c)  Kongres ČDS-SDS 2021: prof. Arenberger navrhl zkrácené konání kongresu ve dnech 10. – 11. 12. 2021 v Olomouci dle epidemiologické situace v hybridní podobě.
  d)  Kongres ke 100. výročí založení kliniky pro choroby kožní a venerické se bude konat 23. - 24. 9. 2021 v  Brně. Prof. Jedličková požádala ČDS o jeho záštitu. Výbor ČDS souhlasí.
 8. Metodický pokyn STI
  Prof. Resl oznamuje, že došlo k pokroku v jednání s Dr. Dľhým na epidemiologii MZ vytvořením „Důvodové zprávy“ pro jednání porady vedení, proč Metodický pokyn STI nezbytně potřebujeme a bylo přislíbeno její odeslání.
 9. Dohodovací řízení pro r. 2022 a SAD
  Doc. Ettler informuje o aktivitě SADu při dohodovacím řízení za segment ambulantních specialistů. Nakonec převážil návrh ČLK (která má podstatnou část plných mocí od lékařů k zastupování) a zdravotním pojišťovnám byl předložen návrh, který počítá s minimální hodnotou bodu 1,07 Kč a koeficientem navýšení 1,07. Došlo k nedohodě (16. 6. 2021) a další řízení je tak v gesci MZ.
 10. Kožní lůžková odd. a COVID
  Kožní lůžkové odd. ÚVN Praha bylo zrušeno a funguje již jen jako ambulantní oddělení.
  Výbor ČDS žádá o informace, zda i v jiných zařízeních došlo k redukci (uzavření) lůžek.
 11. Celoživotní vzdělávání lékařů a kredity ČLK
  Doc. Ettler upozorňuje, že do budoucna se vzdělávací kredity ČLK za účast na odborných akcích udělují také elektronicky a shromažďují se na osobním účtu lékaře u ČLK, který si musí každý lékař aktivovat a zaheslovat.
  Organizátoři odborných akcí budou konání akce hlásit přes portál vzdelavanilekaru.cz, kde se zaregistrují jako poskytovatel. Aby se lékařům načetly elektronické kredity, nahraje poskytovatel prezenční listinu do portálu. Těm lékařům, kteří jsou v portálu registrovaní, se pak kredity načtou automaticky.
 12. Požadavky na zřízení centra biologické léčby v dermatologii
  Výbor ČDS projednal a schválil požadavky na centrum, které budou pak vystaveny na webu ČDS:
  Personální:
       - lékař se specializovanou způsobilostí (L3) alespoň 0,5 úvazku
       - zastupitelnost (více lékařů na pracovišti; dohoda o odborné pomoci s centrem na klinice (velkém odd.)
       - zkušenost s podáváním biologické léčby (ev. proškolení na odpovídajícím pracovišti)
       - povinnost zadávat údaje do registru spravovaného odbornou společností (Biorep)
  Prostorově-technické vybavení:
       - prostor pro aplikaci infuzí
       - prostředky ke zvládnutí anafylaktické reakce
 13. Centrum biologické léčby v Oblastní nemocnici Kladno
  Prim. Földesová požádala o možnost zřízení centra. V žádosti je doloženo splnění všech požadovaných podmínek, výbor ČDS uděluje kladné stanovisko.
 14. Centrum biologické léčby v Kutné Hoře
  Žádost o zřízení centra v soukromé ambulanci podala Dr. Petrů. Výbor ČDS požaduje doplnění potřebných údajů.
 15. Centrum biologické léčby v Praze-Radotíně
  Dr. Úlehlová podala žádost za zařízení Dermatovenerologie, Radotín, s.r.o. Po doplnění požadovaných údajů výbor ČDS uděluje kladné stanovisko.
 16. Léková agenda 13. 5. – 17. 6. 2021 (as. Benáková)
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže uvedeným hodnotícím zprávám:
  Bereme na vědomí:
  Lemtrada - alemtuzumab k léčbě RS, SÚKL přiznává úhradu
  Imnovid - pomalidomid k léčbě mnohotného myleomu, SÚKL přiznává úhradu
  Taltz - ixekizumab v indikaci axiální spondylartritidy, SÚKL přiznává úhradu
  Ocrevus - okrelizumab k léčbě RS, SÚKL nepřiznává úhradu
  Tecfidera - dimetylfumarát  k léčbě RS 4. FHZ- část navrhovaných změn SÚKLem provedena, část ne.
  Doplňující stanovisko:
  Na základě recentních informace z metaanalýz jsme zaslali SÚKLu doplňující stanovisko k Ilumetri (tildrakizumab) stran zohlednění rozdílné účinnosti v rámci jedné pseudoreferenční skupiny anti-IL17/23 v systému úhrad celkových léků pro léčbu psoriázy.
 17. Problematika epikutánních testů
  As. Benáková informuje o situaci, která se již táhne téměř 2 roky. Klíčovým bodem byla změna postoje MZ, kdy z původního statutu testačních haptenů jako „zdravotnického prostředku“ došlo k přehodnocení na „léčebný přípravek“. To by znamenalo podstatnou změnu při manipulaci a distribuci (přes lékárnu), ani současná definice kódu 44113 s tím nepočítá a musel by být zřejmě účtován jako ZULP. Bohužel ani výrobce Chemotechnique v tom nemá jasno a nemá pro ČR vytvořen základní dokument „Prohlášení výrobce o shodě výrobku s platnou legislativou“. Záležitost byla znovu projednávána na MZ a opět zamítnuta. Postupy, jakou formou zajistit při stávající situaci dodávky těchto epikutánních testů pro dermatology v ČR, projednává distributor s dermato-alergologickou sekcí (doc. Dastychová).
 18. Průběh atestací
  Proběhlá atestace na Vinohradské klinice v Praze obnažila některé problémy. K atestační zkoušce současně přistupují uchazeči, kteří byli vzděláváni v různých programech. Liší se pak průběh zkoušky – 3 odborné otázky, ev. 2 odb. otázky + obhajoba publikované práce.
 19. Uznávání COVID praxe
  Prof. Arenberger (ještě jako ministr) doporučil uznat celou dobu práce na COVID-odd. mladým lékařům do předatestační přípravy (zazněl totiž návrh jen na 50% doby). Zatím nedořešeno.
 20. Pozvánky na Konferenci k 25. výročí založení Sekce dětské dermatologie dne 22. 10. 2021 v Brně
  Výbor ČDS schvaluje požadavek Sekce dětské dermatologie na rozeslání pozvánek lékařům.
 21. Různé
  a)  Kompenzační vyhláška: doc. Ettler upozorňuje, že k výplatě odměn zdravotnickým pracovníkům      v COVIDové době za r. 2020 je potřeba mít v pořádku Přílohu 2 ke smlouvě (počet a úvazky pracovníků   ZZ), což lze ještě doplnit do 30.6.2021.
  b)  Centrum pro léčbu mycosis fungoides bexarotenem: přednosta Kožní kliniky v Olomouci
       as. MUDr.Tichý zažádal o možnost vytvoření Centra pro léčbu bexarotenem.
       Výbor ČDS s žádostí souhlasí.
 22. Noví členové              
  Dr. Ganevová (Praha), Dr. Bížová (Bulovka, Praha), Dr. Fárová (Praha), Dr. Havlán (Kladno),
  Mgr. Kristková (Slatina), Dr. Chlapková (Ohrazenice), Dr. Pilátová (Praha), Dr. Polzerová (Štěpánov),
  Dr. Pochopová (Praha), Dr. Leitão (Karlovy Vary), Dr. Šelingerová (Praha), Dr. Klíma (Vítkovice)

      Slevy poplatků: Dr. Chrpová-Maulenová, Dr. Kaštanová, Dr. Lomicová, Dr. Krabcová, Dr. Škáchová,
      Dr. Bernardová, Dr. Langerová → pouze poplatku ČLS JEP

      Zrušení členství: Dr. Vyskočilová, Dr. Krauskopf, Dr. Fremlová, Dr. Dražďáková, Dr. Konášová,
      Dr. Čížková, Dr. Kundrátová, Dr. Kociánová, Dr. Šípková, Dr. Pospíšilová, Dr. Vydrová, Dr. Borovská

      Změna údajů: Dr. Rajská, Dr. Válková, Dr. Hricik-Maliňáková, Dr. Hájková, doc. Ditrichová (adresa)

 1. Termíny schůzí výboru ČDS na 2. pol. 2021: 30. 9., 4. 11., 9. 12. 2021

 

Zapsal: doc. Ettler