Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 15.9..2022 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prim. Selerová (on-line), prof. Štork

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:              10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 9. 6. 2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Zástupci SAD a výboru ČDS se zúčastnili pracovní skupiny MZ ČR k novým kódům
  Na MZ ČR proběhlo jednání k přijetí navržených 5 kódů. Po delším jednání bylo dohodnuto přijetí 2 kódů: 44116 (vyšetření ručním dermatoskopem) a 44112 (hodnocení efektu systémové léčby standardizovanou škálou). Pokud administrativa proběhne bez problémů, bude možné zmíněné kódy vykazovat až v r. 2024.
  Výbor ČDS projednal i taktiku pro získání sdílení kódů některých jiných odborností.
 2. 17. kongres ČDS-SDVS 13.-15.10.2022 v Olomouci
  Zdá se, že papírové pozvánky se na poště ztratily. Budou vytištěny a rozeslány nové. Třídenní program obsahuje více jak 80 přednášek.
 3. 16. kongres SDVS-ČDS v červnu 2022 na Štrbském Plese
  Výbor ČDS děkuje výboru SDVS za uspořádání zdařilého a přínosného 16. kongresu slovenských a českých dermatovenerologů v krásném prostředí.
 4. Vyhlášení nejlepších publikací za r. 2021 v ČLS JEP
  Za dermatologii byla nominována publikace Salavec M. a kol.: Diferenciální diagnostika v dermatologii, ale nebyla oceněna na předních místech. Slavnostní vyhlášení bude dne 20. 9. 2022, výsledky jsou vystaveny na webu ČDS v kolonce aktualit.
 5. 31. kongres EADV v Miláně (prof. Arenbergerová)
  Kongres proběhl ve dnech 7. – 10. 9. 2022 v kongresovém centru MICO v Miláně. Jednání proběhla ve 168 sekcích: zúčastnilo se 11000 fyzicky + 2000 virtuálně. Časopis JEADV má t. č. IF 9,3. ČR má t. č. 95 členů EADV. Prof. Arenbergerová připraví motivační dopis, ve kterém uvede výhody členství EADV (zejména pro rezidenty), který bude vystaven na webu ČDS.
 6. V r. 2023 světový kongres v Singapuru
  Světový dermatologický kongres se koná v r. 2023 v Singapuru. Je možné se již přihlašovat (upoutávka na webu ČDS, aktuality). O další světový kongres se t. č. ucházejí Mnichov a Mexico City.
 7. Fototerapeutický přístroj DERMAPAL
  THERAPON 98 Kopřivnice požádal výbor ČDS o stanovisko k žádosti k povolení provozu lokálního UV zářiče DERMAPAL s možností osadit zářivkami UVA, UVB úzkospektré nebo UVB širokospektré. Výbor ČDS souhlasí.
 8. Biologické centrum
  MAPO Prostějov se sídlem v Praze-Holešovicích žádá o statut Centra pro biologickou léčbu v dermatologii. Výbor ČDS doporučuje žádost doplnit podle bodů uvedených na webu ČDS.
 9. Venerologie  
  Prof. Resl on line uvádí, že předběžný návrh stanoviska ČDS k léčbě kapavky doplní o došlé připomínky a do příštího výboru připraví dokument k podpisu předsedou společnosti. Definitivní verzi zašle před zasedáním výboru ČDS.
 10. Epikutánní testy (Dr. Benáková, prof. Arenberger)
  Dosavadní neutěšený stav v nedostatku testačních haptenů Chemotechnique je možné překlenout dočasně mimořádným dovozem neregistrovaných testů fy Allergeaze (použití se musí hlásit na SÚKL, pacient podepisuje informovaný souhlas). MZ ČR i SÚKL uvádí jako jediné legální řešení cestu Specifického léčebného programu (SLP), ale hapténové testy nejsou svou podstatou léky, což přináší problémy při podávání žádosti o SLP. Výbor musel na tento složitý administrativní proces najmout externího pracovníka, žádost se všemi náležitostmi byla podána, ale nyní vázne jeho schválení na SÚKLu – požadují splnění různých požadavků, které nelze jednoznačně a jednoduše splnit (rozpor mezi lékem a léčebným prostředkem stále trvá). I po jeho schválení a přijetí ještě musí být stanovena úhrada ze zdravotního pojištění. I pak ale má SLP platnost jen jeden rok.
  Diskutovány i další možnosti řešení situace – nadále urgujeme odpověď z MZ ČR na naši žádost o udělení výjimky pro dovoz a distribuci testů Chemotechnique v režimu zdravotního prostředku minimálně na rok, aby se lékaři mohli zásobit. Tato možnost je legální, neboť jak jsme zjistili, lze dle direktivy EÚ využít možnosti přechodného období do roku 2028 (přechod z kategorie zdravotnických prostředků na léčivé přípravky).
 11. Dermatoskopická sekce (prim. Drlík, prof. Arenbergerová)
  Diskutováno založení nové sekce, která by se mimo jiné věnovala odbornému obsahu dermatoskopie – pořádání seminářů, kurzů.
  Bude nový kód, v této chvíli existují signální kódy u VZP 44401, 44402, kód pro digitální dermatoskopii.
 12. Členství v ESPD       
  Přípisem paní Benešové (Office ESPD – European Society for Pediatric Dermatology) zazněla výzva, aby ČR měla také zastoupení. Prim. Bučková navrhuje 4 kolegyně. Výbor ČDS souhlasí s jejich členstvím (prostředky k zaplacení členství lze získat např. z nadací).
 13. Konference dětské dermatologie
  Prim. Bučková požádala výbor ČDS o záštitu nad konferencí dětské dermatologie, která se koná 21. 10. 2022 v Praze. Výbor ČDS ji uděluje.
 14. Web ČDS (derm.cz)
  Doc. Ettler informuje o nutnosti zaplatit roční poplatek za doménu „derm.cz“ (499 Kč) a webhosting (3694 Kč). Výbor ČDS souhlasí.
 15. Úhradová vyhláška 2023
  Prof. Arenberger požádal jednotlivé zdravotní pojišťovny o navýšení úhrady biologické léčby za r. 2023
  o 30%. Souhlas vyjádřily některé ZP (VZP, OZP, ZPŠ). Koeficient navýšení pro r. 2023 byl vyhlášen na 1,24 (navýšení o 24%), avšak vzhledem k nedohodě má poslední slovo MZ ČR.
 16. Magistraliter připravky
  SÚKL na podnět Svazu zdravotních pojišťoven navrhl formou Opatření obecné povahy ukončit (jaro 2022) úhradu magistraliter přípravků bez diferentní (léčivé) látky.
  Výbor ČDS (prof. Arenberger) po předchozí námitce podané na SÚKL v V/2022 byl nyní vyzván, aby znovu zdůvodnil tento postoj. Dr. Benáková a prof. Arenberger zpracovali znovu stanovisko ČDS (týkající se především emoliencií, ale také magistraliter přípravků s minoxidilem), které bylo odesláno na SÚKL v VI/2022.
 17. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 9. 6. – 14. 9. 2022
  Bereme na vědomí
  Vumerity - diroximel fumarát pro léčbu RS
  Mepact - mifamurtid pro léčbu osteosarkomu
  Mavenclad - kladribin pro léčbu RS
  Ponvory - ponesimod pro léčbu RS
  Lenalidomid - léčba mnohočetného myelomu
  Ngenla (somatrogon) pro léčbu poruchy růstu – asi jsme ani nereagovali…
  Xeljanz - tofacitinib v revmatologické indikaci – PsA a AS
  Xeljanz - tofacitinib v revmatologické indikaci u dětí. JIA
  Bez připomínek
  Hyrimoz - biosimilární adalimumab, výrobce žádá o rozšíření o další indikace jako to má Humira, SÚKL vyhověl
  Itrakonazol p.o. - SÚKL rozšiřuje preskripci na pneumology. A snižuje i úhradu na referenční cenu Conisoru. Dermatologické indikace se nemění.
  Idacio, Hulio a Imraldi - další biosimilární adalimumaby. SÚKL přiznává výrobci úhradu, podobně jako toho dosáhla již dříve Humira, v 1. linii celkové léčby u psoriázy a též u m. Crohn.
  Cibinqo - abrocitinib přiznána úhrada pro těžkou AD (v 2. linii po CsA jako u biologik)
  Bimzelx - bimekizumab pro léčbu psoriázy 2. HZ: „SÚKL přiznává indikaci a úhradu jen v 2. linii. V další 3. HZ SÚKL přiznává úhradu, kde indikační i ukončovací kritéria jsou identická s ostatními anti IL-17 a anti IL-23 biologiky.
  Nesouhlasíme
  Adtralza - tralokinumab pro léčbu AD, SÚKL zamítl úhradu.
  Jiné
  Prof Arenberger upozorňuje, že ve znění indikační formulace se u biologik pro léčbu psoriázy v HZ SÚKLu v poslední době objevuje změna oproti předchozím indikačním limitacím anti TNF skupiny. Týká se ukončení léčby: „Ukončení léčby daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení hodnoty PASI 75 po 3, resp. 4 měsících“, zatímco dříve zde bylo uvedeno PASI 50.
 18. Výbor ČDS – telefonické číslo
  Telefonické číslo na výbor ČDS je 267 162 340.
 19. Noví členové
  Dr. Kajtmanová (Plzeň – FNP), Dr. Valentová (Praha – FNB), Dr. Chau (Libhošť – FNOL), Dr. Malachová (Šatov) – rozšíření o sekci Akné a obličejové dermatózy, Dr. Vašková (Mladá Boleslav – ON), Dr. Königová (Praha 10), Dr. Sazmová (ON České Budějovice)
  Změny: Dr. Čepelová (Kladno), Dr. Kubáňová (České Budějovice)
 20. Různé
  a)  Akce 2022: doc. Ettler vyzývá potencionální pořadatele odborných akcí v dermatovenerologii i v r. 2023, aby zaslali základní údaje týkající se plánovaných akcí (ettler@fnhk.cz +  derma.assistant@gmail.com) do konce října 2022.
  b)  Sociální sítě: prof. Arenbergerová navrhuje založit platformu výboru ČDS na některé ze sociálních sítí   (např. na Instagramu), určenou zejména pro mladé dermatology.
  c)  Mladí dermatologové: doc. Ettler vyzývá mladé dermatology, aby aktivizovali svou přednáškovou a   publikační činnost
  d)  Skin Care Academy 20.10.2022 v Praze, pořádá Společnost korektivní dermatologie.
 21. Příští schůze výboru ČDS: 20.10.2022 v Praze

Zapsal: doc. Ettler