Zápis z porady ředitelů protiepidemických odborů KHS a konzultantů KHS v oblasti dermatovenerologie, konané dne 16.12.2015 na Ministerstvu zdravotnictví

Přítomní: viz prezenční listina

1) Současná situace ve výkonu státního zdravotního dozoru ve venerologii

Prof. MUDr. V. Resl CSc v úvodu shrnul současný stav oboru venerologie a upozornil na některá negativa (nedostatek venerologů, snížení počtu úvazků konzultantů pro výkon státního dozoru v oblasti venerologie na KHS, nízké bodové ohodnocení výkonů, obtížné dohledávání kontaktů, nevhodná a pokoutní léčba PN, nedostatečná depistáž, nedostatky v dalším vzdělávání depistážních sester, nedostatky v hlášení pozitivních výsledků z laboratoří, nefunkční návštěvní služba).

Po diskuzi byly přijaty níže uvedené závěry :

-          SZÚ zajistí v r. 2016 školení pro AHS a depistážní sestry validující vyplňování povinného hlášení, neboť praxe ukazuje, že hlášení jsou primárně špatně vyplňována. Gestorem školení bude MUDr. Slezák a MUDr. Zákoucká.

-          KHS aktivně upozorní laboratoře v regionu na povinnost podávat hlášení o pozitivním výsledku a neprovádět vyšetření tzv. „z ulice“.

-          Venerologická sekce po své linii proškolí venerology ve vyplňování povinných hlášení.

-          Dotisk tiskopisů povinného hlášení PN bude proveden v lednu 2016.

2) VHA – analysa epid. situace a výsledky genotypizace

Viz prezentace RNDr V. Němečka CSc v příloze 1). V současné době je možné zasílat stolice ke genotypizaci do SZÚ a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. V roce 2016 bude zasílání a vyšetřování probíhat jako pilotní provoz a dále bude vyhodnoceno. Cena 1 vyšetření je stanovena na  3 000 Kč, termín dokončení vyšetření cca do 1 měsíce. SZÚ do konce ledna 2016 připraví a MZ předloží materiál, který bude řešit technikálie zasílání vzorků na uvedená pracoviště.

3) Různé

-          Stav přípravy zákona o odškodnění za poškození zdraví způsobeného očkováním

-          Administrativní kontrola proočkovanosti – pro kontrolu v r. 2016 je stanoveno písmeno „B“. Tabulky pro aktuální kontrolu budou zaslány KHS do konce roku 2015

-          V žádném z KHS nebyl dosud řešen případ dalšího postihu dárce, který by zamlčel při darování krve, že prodělal VHC či je HIV pozitivní

-          Výsledky šetření KHS k důvodům odmítání pacientů s MRSA k přijetí do následné péče.

-          Sjednocení postupů desinfekce při podezření na výskyt VNN bude předmětem jednotné metodiky, jejíž zpracování je uloženo MZ a MV v návrhu usnesení vlády ČR ke Zprávě o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce ČR na epidemii Eboly, která byla předložena předsedovi vlády ministrem zdravotnictví.

-          SZÚ rozšíří výroční zprávu HIV/AIDS, zpracovávanou NRL pro HIV/AIDS o informace o počtech CD4 lymfocytů u prvozáchytů HIV.    

-          Prim. MUDr.H. Roháčová PhD zajistí, aby byla počínaje rokem 2016 navázána tradice setkávání vedoucích AIDS Center v ČR v AIDS Centru nemocnice Na Bulovce.  

-          Ředitelé protiepid. odborů KHS se pokusí dohledat HIV pozitivní, kteří se nedostavili po zjištění HIV pozitivity do AIDS Centra. SZÚ poskytne pro potřeby KHS informace o osobách s pozitivním výsledkem vyšetření na HIV, které nejsou dle informací NRL evidovány na žádném z AIDS center.

-          Při stanovování opatření v případě výskytu salmonelózy je třeba dodržovat ustanovení vyhl.č. 473/2008 Sb.,

-          Informace ved. CEM SZÚ:

  • Informovala o třech nových proměnných v hlášení IPO do EPIDATu od 1. 1. 2016 (a) Pobyt v domově sociální péče – ANO/NE, b) Chřipkové onemocnění – ANO – datum/NE, c) Očkování proti chřipce – ANO – datum/NE). Případné dotazy zodpoví vedoucí NRL pro streptokokové nákazy MUDr. Kozáková
  • Informovala o zvýšeném výskytu parotitidy v roce 2015 (do 49.KT hlášeno 1325 případů), dle informace NRL ZSP je třeba počítat s možným nástupem nové epidemické vlny onemocnění.

-          Přítomní konstatovali nedostatky v registru EPID – nutno kontaktovat předsedu registru Dr.Marečka

-          NEW EPIDAT – výsledek společného jednání MZ ČR, SZÚ a MZ SR – OVZ/1 ověří reálnost poskytnutí EPISu u slovenských kolegů.

-          Na nově vytištěných formulářích hlášení TBC (povinné i kontrolní) je změněn číselný kód pro Mycobacterium marinum z čísla 32 na číslo 44. Důvodem je sjednocení kódování s číselníkem ISBT (laboratorní hlášení). Změna se objeví i v samotném registru a nemá žádný vliv na práci s formuláři či registrem.

Příloha :1

 

Zapsala MUDr. Sylvie Kvášová

V Praze dne 21.12.2015