Činnost venerologické sekce v letech 2011-2018

Souhrn provedené práce

venerologie,

období cca r. 2011- 2018

    Tato činnost je úzce spjata s prací venerologické sekce ČDS JEP. Protože samozřejmě členové zastávají ve většině i zodpovědná pracovní místa je někdy svízelné se kompletně sejít, přesto se schůzky uskuteční 3-4 x ročně, ale horečně se pracuje korespondenčně, prakticky každý týden. Vyjmenované položky vykonaných úkolů představují hodiny práce, oponování, domlouvání na konečném znění a všechny materiály závěrečně procházejí pak vlastním výborem společnosti. Většinou se týkají edukace, perspektivního rozvoje, zajištěním léků, obrany nějaké demontáže či destrukce oboru, prezentace, publikační činností. Poslední dvě položky vnímáme, že  by mohly být ještě bohatší, ale často bohužel již nezbývá čas. (Nejvíce práce odvedli Resl, Zákoucká, Kuklová, Salavec, Kaštánková, Křemenová, Čermáková, často i zbývající členové - kolísající počet sekce 15-28 členů)

- r. 2018 - snaha i o budoucí personální zabezpečení NRL pro syfilis, podmínky kvalifikace nejen mikrobiologie, ale i atestace z dermatovenerologie, klinická praxe na venerologické ambulanci, návrh začlenění pracoviště do vzdělávání v oboru.

- Tvorba a novelizace Metodického pokynu STI (rok práce termín do 30.11.2017, pak proces vnitřního a zevního oponování), zpracování obsáhlého materiálu připomínek např. i oborů epidemiologie, gynekologie, urologie, infekce)

- Řešení souboru úkolů které vyplynuly z 2x pořádané „Dotazníkové akce“ (odpovědělo přes 460 kolegů) na sjezdu „Dermatologický Update“. Dotazník rozdán 2x  - sestavení, příprava distribuce dotazů mapujících situaci ve venerologii v ČR – náročné statistické zpracování a vyhodnocení dat, prezentace provedena na konferencích 2015 – 2017- závěry pro organizaci další práce (hlavní závěry: zlepšení edukace, kódy, dostupnost, problémy s pojišťovnami, vybavení pracovišť, neprovádění venerologie!) Z předchozího vyplynuly další úkoly, jako:

- Řešení náplně pracovišť, návrh center STI, vybavení pracovišť, nenasmlouvané kódy a další aktivity

- Problematika pornoherců – 2 x z odstupem 3 let se řešila na základě nebezpečí epidemie Lu tato situace, z čehož vyplývají pokyny MZ Jde především o vypracování preventivních pravidel pro tuto skupinu osob.

- Problematika screeningových a tzv. rychlotestů, především při provádění laiky (nevládní organizace, které si kladou za cíl především prevenci STI a drog . Ve spolupráci s MZ vypracování metodického pokynu postupu, především jejich lege artis provádění.

- Obsáhlý materiál a několikaleté opakované spory o postupy a provádění testů na syfilis, včetně zajišťovací léčby s vypracování jednoznačných pravidel pro obory 

a) neonatologie

b) gynekologie (mj. nevhodná snah o redukci testů, doporučená léčba Lu během gravidity, neprovádění vyšetření pupečníkové krve, dopisy pro výbory obou společností, intervence a metodické pokyny vydaní MZ)

- Řešení otázky proč nejsou uvedeny v Národním zdravotním informačním systému (NZIS) PN – (dopis na MZ, porada s právníky ČLK)

- K edukaci a etické problematice patří řešení ankety ČSAP - „Zkušenosti s péčí o HIV pacienty“ - zde kritika některých dermatovenerologů – údajná diskriminace HIV pacientů – upozornění na sjezdech s návodem vhodného postupu.

- Řadu let trvá, včetně jednání s ministry a hlavními hygieniky o řešení tzv. státního dozoru a jeho nevhodné redukce. (Problém se dotýká depistážních sester a lékařů zejména na okresní úrovni, ale i krajské- úspěšnost zatím nevelká, souvisí hodně s ekonomikou)

- 2x oficiální jednání zástupců ČDS s hlavními hygieniky (Valenta, Gotvaldová) k obecnému řešení řady otázek venerologie (legislativa, kódy, zastoupení zástupců oboru, st.dozor, léky, vybavení, atd.)

- Za posledních 8 let vznikla několikráte svízelná situace ohledně léčby syfilis. - nedostatek Pendeponu a náhrada Retarpenem střídavě se nakonec i úspěšně (MZ,SÚKL) zdařilo lék relativně zajistit

- Podobnou situaci zažívá léčba kapavky, kdy stále více se rozvíjí rezistence. Jde o zabezpečení přístupu a dostatku cefalosporinů (Cefixim) preparátů. S tím souvisí i klinické a vědecké sledování stavu a narůstání rezistence

-  Rok nejméně trvala práce ve spolupráci s právníky ČLK, na sestavení a přehledu legislativy, která platí (nebo již neplatí) ve venerologii. Z toho vyplynuly 4 publikace v Čs.Dermatol.

- řadu dopisů a vyjasňování, argumentace s MZ představovaly názory naše a MZ na otázky dokumentace, nahlížení do dokumentace a poskytování údajů – navíc nově problém bude souviset i s E-Rp. možná EET. Se stavem nejsme spokojeni

- řešení tzv. Práv dítěte

- STI a transfúzní služba opakovaná jednání na Národní transfúzní komisi k problematice screeningu syfilis a HIV

- snaha o řešení problematiky STI a cizinců

- Obsáhlou práci v komisích a oponování opakované schůze představovala tvorba nové „Hlášenky PN“ a tvorba nového Registru pohlavních nemocí v letech 2014 až 2015 (konzultace při přípravě softwaru a následně testování zkušební verze před spuštěním ostrého provozu). Jde o připojení se do systému (metodiky) RPN, resp. i pravidel hlášení pro EU či WHO.

- S předchozím bodem souvisí obsáhlá práce na tzv. Systému epidemiologické bdělosti a podmínkách hlášení (tj.-systemy bdělosti syfilis, kapavky, chlamydie – edukace provádění, chyby)

- se systémem RPN a legislativou souvisí značná práce spočívající se spoluprácí s ECDC a na evropské surveillance pohlavních nemocí.

opakovaná příprava novelizace vyhlášky 473/2008 Sb (celkem 4 novely a nyní běží další).

- Příprava novely vyhlášky 306/2012 Sb.

- Značnou práci (oponování, podklady, argumentaci) vyžadovaly opakované i rozdílné návrhy a snahy na řešení problematiky prostituce vytvořené různými institucemi

- Mnohdy skrývaly nebezpečí narušení naší organizace péče o STI. spojeno i s přednáškovou činností na různých úrovních (např. parlament, parlamentní strany)

- vypracován návrh základního schéma vyšetřování u prostitutek

- vypracován náš návrh na řešení prostituce

- práce ve Výkoném výboru a Národní komisi HIV/AIDS (cca 8 let zastoupení oboru)- výbory zrušeny, asi po 3 letech se po jednání obnovila spolupráce v:

- Významná je obnovená spolupráce (osobní jednání s min. zdravotnictví) v Koordinační komisi pro problematiku HIV/AIDS, kde se postupně daří prokazovat i důležitost ostatních STI - s tím ovšem souvisí účast i na přípravě (např. prezentace statistiky, klinických zkušeností z vývoje STI)

dále podíl na tvorbě nového  Metodického pokynu HIV, Střednědobého plánu HIV/AIDS (dermatologie), STI HIV Věstník (oponentura),

behaviorálních studiích, surveillance, řešení vývoje onemocnění HIV a naše úkoly z toho plynoucí, problémů s léčbou, nově zavádění praeexposiční léčby (což se dotýká i STI, oponentura metodického pokynu SIL ČLS JEP k poskytování PreP), také postexpoziční léčby, návrhy na tzv. anonymní depistáž a depistáž u HIV- což vše vyžaduje i naše (ev. nové ) přístupy

- obsáhle se řešila epidemiologická aféra některých HIV + gay nemocných, kteří se opakovaně nakazili syfilis, kapavkou nebo dalšími STI (naše odborná podpora)

- venerologická sekce – pravidelně zpracovává guidelines WHO, CDC, EDF pro STI (syfilis, JEADV syfilis,  Go, trichom, Mycoplasmata, léčbu, candidiasis, kanadské stand.STI,)

Probíhá práce na edukačních a odborných materiálech pro lékaře a sestry, kde budou nebo již jsou zmíněné standardy a poznatky zabudovány.

Tak byly vydány:     Standardy STD – (potřebují již novelizaci - pracuje se)

                               2x metodický pokyn PN (nový ve schvalovacím řízení)

                               Metodický pokyn pro chlamydie

                               3x léčení STI

                               Metodický pokyn pro sérologické testy

                               Laboratorní diagnostické metody STI

Edukace

- týkala se především hlášení, sérologie, statistiky, vyšetřování a léčby PN (opakovaně, pořádání v SZU)

Sjezdy, konference např.:

3x účast na sjezdech infekční sekce gynekologů, 4x sjezdy HIV, 3 x problematika venerologie – Konference Česko-slovenská, Referáty na Derm. Update 3x, 6x účast na národní konferenci epidemiologů, mikrobiologů a infektologů (Pečenkovy epidemiologické dny, KMINE) s přednáškami z oblasti venerologie, 2x EU kongres IUSTI:

Zákoucká:

1) 21.–23.9.2011, Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, KMINE, Současná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Lymphogranuloma venereum v ČR potvrzeno!2)18.-20.9.2012, 25. Pečenkovy epidemiologické dny, Koincidence infekce HIV a lues, Výskyt ATB rezistence u gonokoků,3)16.9.-17.9.2014, 26. Pečenkovy dny, Je surveillance rezistence Neisseria gonorrhoeae k antibiotikům v ČR nutná?! 4) 18.9. – 21.9.2014, Evropský kongres IUSTI, Diagnostics of syphilis – clinical benefits of molecular methods; 5) 24.9.-27.9.2015, Evropský kongres IUSTI, Multiple sexually transmitted infections corespond with risky sexual behaviour; 6) 19.10.2016, 62. Výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP, Chlamydiové infekce v rámci STI; 7) 25.-27.10.2017, Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, KMINE,Racionální diagnostika STI.

4x Procházka, 1x aktivní účast pracovníka NRL pro chlamydie na světovém kongresu IUSTI (Mgr. Krutáková pod vedením Zákoucké), 2x účast na Národním venerologickém kongresu.

Kuklová I: (1x za 2 roky) venerologické kurzy IPVZ (nyní březen 2018),

23.2.18 mám přednášku v Koutech nad Desnou: Diagnostické a léčebné algoritmy ve venerologii kongres v Olomouci 2017 přednášky: „Láska kvete v každém věku“ - kazuistiky z venerologické ambulance; Kuklová I, Kojanová M (Dermatovenerolog. klinika 1. LF UK a VFN, Praha) Mykoplasmové STD infekce - současné názory. Nechvátal A (Dermatovenerologické odd. v Motole, Praha)

Publikační činnost např.

Knihy zahraniční - kapitoly Resl: Passero L., Sgariglia C. „Sexual risk behaviors“ Novascience, kap. do „Příručky HIV poradenství“ kol.aut.

Publikace v Čs.Dermatol. (Resl, Kuklová 4 x soubor legislativy), Prakt. lék, Referátový výběr aj.

3x učebnice (např. Kuklová Sexuologie, Resl a kol. skripta 2x), zahraniční publ 2x JSTI., vzdělávací a osvětové knížky, články, články do populárního tisku