Metodický pokyn k používání scríningových testů při vyšetřování STI (2018)

V posledních letech zaznamenáváme používání neschválených testů k diagnostice STI, které vnucují různé firmy kontaktním střediskům. Rozmohlo se rovněž používání tzv. rychlotestů, které mohou mít některé přednosti při používání, ale mají nižší citlivost i specificitu, navíc některé neprošly schvalovacím procesem (NRL, SUKL). Kontaktní centra  se jinak většinou snaží pozitivně pomoci při řešení zejména problematiky syfilis, HIV/AIDS a drog. Setkáváme se ale i s chybným postupem v interpretaci a dalším nakládání s pozitivními výsledky testů. Proto přikročilo MZ k vydání tohoto souhrnného předpisu. Celá řada nařízení je již nyní obsažena, v mnohých legislativních předpisech, ale orientace v nich je dosti svízelná. Proto byl proveden níže uvedený soupis.

    Důležitou součástí a zákonnou povinností zdravotnických zařízení je hlášení, dispenzarizace a depistáž vyjmenovaných infekčních onemocnění (zejména syfilis a HIV). Statistické informace pomáhají nasměrovat účinná opatření k omezení šíření těchto nemocí. Neodborný postup práce s postiženým klientem může vést k vážnému somatickému a psychickému poškození zdraví.

Případné provádění testů musí splňovat následující podmínky:

  1. Odborné dermatovenerologické, infekční a hygienicko-epidemiologické školení
  2. Provádění některých testů musí splňovat hygienické podmínky pracoviště pro manipulaci s infekčním materiálem. Musí být zajištěna řádná dekontaminace odběrového i testovacího materiálu. Je-li odebírána krev, pracovník musí splňovat příslušné kvalifikační požadavky. Jakékoliv poškození integrity kožního povrchu je nutno považovat za odborný zákrok kvalifikované sestry nebo lékaře.
  3. Je nezbytné používat pouze testy schválené příslušnou NRL (HIV/AIDS, pro syfilis, příp. další)
  4. Při podezření na případně reaktivní test (např. i z rychlotestu) je nutné příslušné osobě sdělit pouze: “že test dopadl nevěrohodně, že je třeba provést přesnější vyšetření“. Rozhodně se nesmí klientovi sdělit diagnóza! To přísluší pouze odborníkovi. Ten testy buď zopakuje, ale hlavně provede konfirmační (potvrzující) vyšetření. Zabrání se tak falešně pozitivním nebo negativním výsledkům. Zároveň se provede s příslušnou osobou důležitý counselling (tj. před a po testové poradenství).
  5. Kontaktní střediska se vhodným postupem a přístupem musí snažit, aby  vyšetřované osoby byly podchytitelné, resp. dohledatelné, aby bylo možné přerušit epidemiologický řetězec a provést zákonné hlášení a zajistit další nezbytné kroky (depistáž, dispenzarizaci, léčení).
  6. Postup proti STI (STD) je jen tehdy účinný, je-li zachována jednotná organizační struktura a návaznost všech zainteresovaných zařízení.

Bližší výpis předpisů, týkajících se uvedené problematiky:

Oblast diagnostických zdravotnických prostředků upravuje nařízení vlády: č. 453/2004 Sb. Musí se postupovat zejména podle §11 a příloh č. 11  a č. 13. Příloha č. 2 stanoví podmínky provádění testů bakteriálních a virových onemocnění (syfilis, HIV)

Podle zákona č. 123/2000 Sb. § 1 se postupuje při poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými zdrav. prostředky.

Při uvádění na trh se musí postupovat podle nařízení vlády č. 453/2004 Sb. A podle zákona č.64/1986 Sb o Obchodní inspekci . Dodržování kontroluje SUKL v souladu s § 40 zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích.

Vypracovali:

   Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc – vedoucí venerologické sekce ČDS

   MUDr Hana Zákoucká – ved. lék. NRL pro syfilis

   Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc – přednosta infekční kliniky FN Plzeň

   Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - krajský epidemiolog, epidemiolog FN Plzeň