Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP konané dne 7. 2. 2020 v Praze

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluvili se: prim. Stuchlík, dr. Eichlerová, dr. Vyšatová, as.dr. Fenclová, dr. Keznikl, dr.  Schmitbergerová

Datum příštího zasedání bylo stanoveno na 17.4.2020

  • V úvodu informovala doc. Dastychová a dr. Vocilková o stavu řešení klasifikace epikutánních testů na SÚKL, věc je stále v jednání. Epikutánní testy je však možno dál objednávat. Tato problematika byla projednána na minulém zasedání – viz zápis ze dne 29.11.2019.
  • Doc. Dastychová rekapitulovala každoroční souhrn počtu testovaných na jednotlivých pracovištích včetně pozitivních alergických reakcí a jejich prevalence.

FN Olomouc 236 testovaných, FN Ostrava 192, FN Plzeň 258, FN Hradec Králové 119, Pardubice 96, FN Král. Vinohrady 176, VFN Praha 321, FN Motol 139, Dr. Vocilková Praha 155, Nemocnice České Budějovice 313, Nemocnice Liberec 137, Sokolov prim. Němcová 175, Nemocnice Ústí nad Labem 102, dr. Reslová Bílina 69, FN u v. Anny Brno 279.

Byla zaznamenána jistá tendence k poklesu senzibilizace u niklu a methylisothiasolinonu, v Hradci Králové trvá vysoká senzibilizace na formaldehyd (možné příčiny již byly diskutovány na předchozích zasedáních).

 

  • Posudky předložila dr. Žemličková VFN Praha (ve spolupráci s dr. Reslovou), jde o pacienty ze stejného pracoviště AGC Flat Czech a.s., závod Řetenice, provoz Teplice, mající stejné problémy:

Posudek 1:  K. M., 1973, Posudek 2: D. P., 1976, Pusudek 3: V. M., 1976, Posudek 4: K. C., 1965.

 

Jde o iritační dermatitidu na látku Separol(polymethylmethakrylát + kyselina adipová). Bylo by vhodné provést ještě eliminační test. V rámci posouzení případu je důležité, že iritační dermatitidu měli i ti, kdož nejsou atopiky. Vzhledem k tomu, že v prašném pracovním prostředí nepoužívali respirátor, je třeba ještě doplnit vyšetření respiračního traktu. Dr. Reslová k případu doplnila informace ohledně provozu, jde o velmi prašné prostředí - opět byla zdůrazněna důležitost preventivních opatření (respirátor) i pneumologického vyšetření.

 

  • Prim. Machovcová uvedla případ pracovnice na transfúzní stanici s alergickou reakcí na latexové rukavice s ohledem na pracovní zařazení. Tyto je třeba v rámci stávajícího pracovního zařazení eliminovat, resp. vyjmenovat látky, s nimiž nesmí přicházet do styku, režim atopika, dle klinického průběhu zvážit možnost další práce.  Doc. Dastychová v této souvislosti uvedla, že nitrilové rukavice dělají (i v rámci testování) iritační reakci (disiřičitan sodný) a uvedla případ hospitalizované pacientky s výraznou chronickou dermatitidou na vnitřních plochách zápěstí. Záleží na materiálu od různých výrobců (Malajsie apod).
  • Byl konzultován pacient z Olomouce s exacerbací kožního nálezu po ukončení pracovní neschopnosti pro natržený lýtkový sval s dotazem, zda jde o iritační dermatitidu u atopika s nevhodným pracovním zařazením.  Nemocný však dlouhodobě nechodil na kontroly, přestože tvrdil, že potíže míval. To však není zaznamenáno v dokumentaci. Návaznost na pracovní prostředí nelze jednoznačně prokázat. Jde o atopika (dyshidrotické projevy na rukou) s nevhodným pracovním zařazením.  Proto by bylo vhodné pacienta přeřadit ze zdravotních důvodů.

 

  • Doc. Dastychová sdělila předběžné výsledky hlášených NZP od as.dr. Fenclové, která podá informaci na příštím zasedání. Dále doc. Dastychová citovala z dopisu ing. Kapouna z MZ ze dne 29.1.2020 – píše, že označení fragrancí na kosmetických přípravcích nebude redukováno.

 

  • Doc. Dastychová seznámila přítomné s e-mailovou korespondencí mezi dr. Novákem (FN Plzeň) a KPL Plzeň týkající se reklamací hygienikem špatně odebraných vzorků látek z pracoviště. Problém nadále trvá, situace již byla projednávána na minulých zasedáních. Jde o to, aby přednostka KPL netrvala na tom, aby byly vzorky látek odebrané KHS přebírány sekretářkou na KPL a následně s časovou prodlevou sekretářkou převáženy na Dermatovenerologickou kliniku (aniž by byly tyto vzorky a bezpečnostní listy zkontrolovány). Komise je toho názoru, že vzorky látek by měl od KHS přebírat zkušený lékař dermatolog, který epikutánní testy provádí a je za jejich výsledek zodpovědný a je k převzetí kompetentní. Byla požádána MUDr. Holubová z MZ, aby toto stanovisko tlumočila na zasedání lékařů chorob z povolání, které se má, dle informace, konat 18.2.2020 v 10 h ve FN Král. Vinohrady. V této věci podotkla prim. Němcová ze Sokolova, že její pracoviště vzorky odebrané pracovníky KHS přebírá přímo – nikoliv prostřednictvím sekretářky KPL Plzeň (stejné hlásicí centrum nemocí z povolání) a podivila se, že co jde v Sokolově, není umožněno v Plzni.

 

  • Doc. Dastychová zmínila problém zbytečně dlouhých trvání pracovních neschopností v rámci šetření profesionální dermatózy u zhojených pacientů. Dr. Vocilková podotkla, že jde i o problematiku předávání pracovních neschopností od praktických lékařů nám.

 

  • Doc. Dastychová představila novou kolegyni MUDr. Janu Kůsovou z Karviné, která se bude zúčastňovat zasedání komise. 

 

  • Bylo konstatováno, že v Ústí nad Labem chybí lékař zabývající se pracovním lékařstvím. MUDr. Holubová z MZ ČR uvedla, že zlepšení stavu, vzhledem k personální situaci, nelze očekávat. Lékař zabývající se pracovním lékařstvím musí mít atestaci ze všeobecného lékařství a následně certifikované studium pracovního lékařství, které již není základním oborem.

 

Zápis zpracoval dr. Martin Novák