Bodovací tabulky profesionálních dermatóz

Dermatologická kritéria pro odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání

(Informativní sdělení)

Výše odškodnění nemocí z povolání udávána v bodech je stanovena Vyhláškou č. 440 MZ ze dne 30.listopadu 2001. Hodnota jednoho bodu se zvýšila na 120,- Kč (z původních 30,- Kč).

Sazby bodového hodnocení za bolest a ztížení společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání jsou rozpracovány dle rozsahu, intenzity, trvání choroby, lokalizace a případných komplikací. U jednotlivých skupin chorob jsou při stanovení výše bolestného zohledňována patřičná kriteria dle charakteru onemocnění (např. u kontaktního profesionálního ekzému závažnost alergenu, superalergizace mikrobiální, léková), která podmiňují závažnost onemocnění.

Rozpracování návrhu bodového hodnocení pro profesionální dermatózy, které navazuje na pravidla vypracovaná Jiráskem a Kalenským je akceptováno odbornou Společností nemocí z povolání ČLS JEP.

Znalost výše odškodnění profesionálních dermatóz je pro dermatologickou veřejnost užitečná, a proto je uváděna v plném znění, jak byla předána Společnosti nemocí z povolání J.E.Purkyně (návrhy odškodnění pro nemoci z povolání včetně dermatóz je z právního hlediska oprávněn podávat pouze odborník pro nemoci z povolání pracující na pracovištích oprávněných hlásit nemoci z povolání – tzv. „hlásící centra“ dle Vyhlášky č. 342 MZ ze dne 12.prosince 1997, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají).

Toto sdělení doplňuje „Metodický pokyn pro organizaci činnosti ambulancí dermatoalergologických a pro profesionální dermatózy“, který byl vydán v časopise Česko-slovenská dermatologie 76,2001,No.5,p.270-272 a který je též uveden na webových stránkách ČDS.

Výše bodového hodnocení za bolest u kožních nemocí z povolání

Kapitola IV. – nemoci z povolání kožní

Iritační dermatitida (45 – 140 bodů)

a)

rozsah

malý - prsty, ruce

30

 

 

střední - obě ruce, předloktí

60

 

 

velký - více než ruce a předloktí

90

b)

intenzita

suché a mírné formy

5

 

 

puchýřnaté a mokvající

20

c)

trvání

do 1 měsíce

10

 

 

do 3 měsíců

20

 

 

přes 3 měsíce

30

Kontaktní ekzém  (90 - 600)

a) rozsah malý - několik ložisek 90
    střední - ruce, předloktí 180
    velký - ruce,předloktí,obličej,generalizace  270
b) intenzita suché a mírné formy 30
    puchýřky, mokvání 60
c) trvání do 1 měsíce 30
    do 3 měsíců 60
    přes 3 měsíce 90
       
  vyvolávající závažný alergen 60
  superalergizace mikrobiální 80
  superalergizace mikrobiální 40

Profesionální akne (30 - 120)

a) malá intenzita a rozsah - pouze folikulární
   hyperkeratóza a folikulitidy bez sekundární
   pyodermie                               30 – 60
b) větší intenzita a rozsah            65 – 80
c) velký rozsah a intenzita - furunkly
   a jiné hnisavé projevy              85 – 120

Kandidózy (30 – 80)

a) interdigitální eroze     jediná                   50
                            více                     60 – 70
b) paronychie               1 prst                   50
   event. s posti-          2 prsty, nebo ukazovák
   žením nehtů             či palec                   60
                            více prstů               70 – 80
                            při stafylokokové
                            superinfekci              + 30

Kapitola V. – nemoci z povolání přenosné a parazitální

Scabies  dle rozsahu                50 – 100
         ekzematizace               + 50

Trichofycie, mikrosporie      (50 – 200)

a) povrchové erytematoskvamózní až vezikulózní
   formy na těle menšího rozsahu v počtu
   1 – 3 ložisek                         50 – 60
b) totéž při lokalizaci na rukou a na obličeji   65 – 75
c) hluboké formy, popřípadě rozsáhlé povrchové
   formy dle počtu ložisek            75 – 200

Eryzipeloid     (50 – 80 maximálně 100)

a) jednoduchá forma při lokalizaci na prstech
   a rukou                                     50
b) rozsáhlejší forma - velké plochy či více
   ložisek                                     60 – 70
c) generalizovaná forma nebo se systémovými
   příznaky                                    70 –100

Infekční hrboly dojičů   (50 – 200)

dle počtu:   1 ložisko                         50
             za každé další                    10
             do maximálně                     150
             při vzniku virusidu              + 50

Výše bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění
u kožních nemocí z povolání

Kapitola IV. -  nemoci z povolání kožní

Iritační dermatitida           (150 – 500)

(Dolní hranice rozmezí - mírná intenzita - erytém, edém, mírná deskvamace.
Horní hranice rozmezí - velká intenzita - vezikuly, mokvání.)

Rozsah:                         recidivy   chronický průběh
malý - několik ložisek nebo malé
  plochy na rukou, popř.
  na předloktí či jinde          150 – 200       200 – 250
střední - asi polovina plochy
   obou rukou a předloktí        200 – 250       250 – 300
větší - téměř celá plocha rukou
   a předloktí nebo rozsah
   tomu odpovídající              250 – 300      300 – 350
velký - celé horní končetiny
   a obličej nebo obdobně         300 – 350      350 – 400
rozsáhlé až generalizované formy  350 – 400      400 – 500

Iritační dermatitida se sekundární superalergizací mikrobiální, lékovou a jinou, tedy s ekzematizací, se hodnotí již jako kontaktní ekzém (viz. dále).

Kontaktní ekzém  150 – 2600)

(Dolní hranice rozmezí - mírná intenzita - erytém, papulky, deskvamace.
Horní hranice rozmezí - velká intenzita - vezikuly, velký edém, mokvání.)

Rozsah:                         jen ricidivy     stálé trvání
malý - jen několik ložisek nebo
  malé plochy na rukou,popř.
  na předloktí či jinde          150 – 300         300 – 500
střední - asi polovina plochy
   obou rukou a předloktí
   nebo rozsah tomu
  odpovídající jinde             300 – 500         500 – 600
větší - téměř celá plocha rukou
   a předloktí nebo rozsah
   tomu odpovídající jinde        500 – 700         700 – 800
velký - celé horní končetiny
        a obličej nebo obdobně    700 – 800         800 – 900
rozsáhlé až generalizované formy  800 – 900        900 – 1200

K těmto základním bodům určovaným intenzitou, rozsahem a průběhem se připočítává za vyvolávající závažný alergen, jako jsou sloučeniny chromu, niklu, rtuti, terpentýn, prokain, parafenyldiamin, Antioxidant 4010NA, formaldehyd,
paraben                            až   +300
za superalergizaci  mikrobiální    až    +300
             lékovou               až    +300
popř. za jiné komplikace
(sekundární infekce apod.)        100 – 200
další alergeny      za alergen     100 – 200
                                 (max.do 2600 b.)

Kožní tuberkulóza (200 – 750)

a) prosté tuberculum anatomicum podle lokalizace 200 – 250
b) tbc verrucosa, větší ložisko 250 – 300
c) totéž se sekundární pyogenní infekcí 300 – 350
d) tbc verrucosa se specifickou lymfadenitidou 350 – 450
e) při rozsevu a jiných komplikacích a stejně  
  při jiných vážnějších formách kožní  
  tuberkulózy, např. lupus vulgaris,  
  scrophuloderma apod. 450 – 750

Kapitola II. – Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Chronická a subakutní dermatitida z ionizujícího záření   (100 – 600)

a) prostá radiodermatitida s atrofií,  
  angiektaziemi, mírnými trofickými  
  poruchami nehtů 100 – 200
b) totéž s mírnými proliferativními projevy –  
  lehké plošné hyperkeratózy, drobné tečkovité  
  keratomy výraznější dystrofie nehtů nebo  
  těžší atrofie 200 – 300
c) výraznější projevy proliferativní –  
  plošné hyperkeratózy, větší, čočkovité,  
  méně početné klidové keratomy 300 – 400
d) těžké atrofie s erozemi, ragádami,  
  ulceracemi nebo předchozí forma s četnými  
  verukózními keratomy, rychleji rostoucími,  
  s nutností plastických zákroků pro riziko  
  maligního zvratu  400 – 600

Nádory kůže z ionizujícího záření  (300 – 3000)

Při výskytu karcinomu v terénu radiodermatitidy se radiodermatitida hodnotí polovičním počtem bodů, je-li hlášena současně s nádorem

a) Ca basocellulare 300
  recidivující až 450
b) Ca spinocellulare počínající, malého rozsahu  
  histolotgicky poměrně zralý, málo proliferující,  
  chirurgicky snadno odstranitelný  450 – 600
c) Ca spinocellulare větší nebo střední  
  histologické malignity  600 – 800
d) Ca spinocellulare téže formy, ale  
  recidivující, nebo nezralý, proliferující  
  s rizikem metastáz nebo vynucující si  
   amputaci prstů 800 – 1500
e) Ca spinocellulare rozsáhlý, velmi nezralý,  
  silně proliferující s rizikem metastáz  
  až s metastázami  2000 – 3000

Nádory kůže z chemických látek    (300 – 3000)

Kritéria stejná jako u předešlé položky.

Projednáno a schváleno Výborem ČDS JEP dne 27.3.2003.

Zpracovala:   Doc.MUDr. E.Dastychová, CSc
                     za Sekci pro dermatologickou alergologii
                     a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP