Zápis ze schůze Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP konané dne 2.9.2022 v Praze

Schůzi řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.; zasedání se zúčastnil prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. – předseda ČDS a dr. Nina Benáková, PhD

Omluveni: dr. Košťálová, dr. Keznikl, dr. Schmiedbergerová

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 25.11.2022

-        V úvodu přečetl dr. Novák zápis ze společného zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a prof. dermatózy se zástupci ČDS, SÚKL a MZ ČR konaného dne 29.4.2022

-        Doc. Dastychová připomněla informaci od dr. Benákové a prof. Arenbergera o aktuální situaci týkající se objednávání haptenů zaslanou e-mailem dne 6.6.2022 (e-mail v příloze)

-        Prof. Arenberger přítomné podrobně seznámil s dalším vývojem jednání ohledně testů. Připomněl základní problém, který je nutno akceptovat, že byly epikutánní testy zařazeny do kategorie léčivých přípravků. Dr. Kratochvíl (zástupce fy ChemotechniqueDiagnostics) zaslal na SÚKL znovu vysvětlení proč epikutánní testy nejsou lékem, nicméně SÚKLtrvá na stávajícím stanovisku. Byla zaslána žádost o SLP (specifický léčebný program) pro fy ChemotechniqueDiagnostic, bude možno udělit CE pro ČR, toto má být vyřízeno v řádu dní. Současně je možno do té doby objednávat testy od fy AllergEAZE (instrukce uvedeny v e-mailu ze dne 6.6.2022 – viz výše). Vykazování testů zůstává stejné.

-        Dr. Benáková shrnula dosavadní jednání s kompetentními orgány (SÚKL, MZ ČR), které se vyznačovalo neuspokojivou komunikací z jejich strany. Zmínila testy fy AllergEAZE (v EU má status léku, což je ovšem – jak bylo mnohokrát zdůrazněno – faktický nesmysl). Tyto testy je možné pořídit v rámci současné nouzové situace.  Po schválené SLP budeme informování o způsobu hlášení. V rámci testů fy AllergEAZE jde o mimořádný dovoz (fa Pharmos) a je třeba 1x týdně na SÚKL poslat příslušné hlášení neregistrovaného léčebného prostředku. V rámci SLP toto nebude, vykazuje se kód. Stále se jedná o udělení výjimky pro fyChemotechniqueDiagnostics (s Mgr. Rrahmaniovou), neboť zatím není způsob, jak testy této firmy v ČR legálně distribuovat.

-        Prim. Machovcová se dotázala, proč distributor fy AllergEAZE též nepožádá o SLP. Dr. Benáková uvedla, že distributor o to nemá zájem. Fy AllergEAZE vyhovuje systém mimořádného dovozu, nemají vůli toto měnit.

-        Dr. Fenclová zmínila zkušenosti se SLP na Klinice pracovního lékařství.

-        Doc. Dastychová shrnula diskuzi s tím, že testování probíhá a bude probíhat dále včetně vykazování stejným způsobem.

-        Doc. Dastychová a prim Machovcová diskutovaly o srovnání spektra haptenů, které poskytuje fy AllergEAZE (450) a fy ChemotechniqueDiagnoctics (655).

-        Dr.Karlová vznesla dotaz, jak prakticky hlásit použití testů AllergEAZE na SÚKL a upozornila na odlišnou techniku aplikace těchto testů.Prim.Machovcová podá všem informaci via e-mail. Dr. Benáková a doc. Dastychová budou informovat o dalším postupu událostí.

-        Doc. Dastychová přečetla dotaz dr. Vojtové adresovaný profesoru Arenbergerovi, který hodoc. Dastychovépředal k odpovědi – šlo o objektivizaci senzibilizace na dentální slitiny zlata, což spadá do kompetence dermatologie (k čemuž se vyjádřil i imunolog prof. Panzner). Tuto věc by prof. Arenberger použil jako pádný argument podporující důležitost epikutánních testů! Doc. Dastychová v odpovědi podrobně vysvětlila podstatu epikutánního testování, míru senzibilizace na kovy a vysvětlila aktuální komplikovanou situaci, která se řeší již tři roky. Jednoznačný závěr je ten, že epikutánní testy patří do kompetence dermatologa.

-        Prim. Machovcová informovala o kongresu kontaktní dermatitidy konaném v červnu t.r.v Amsterdamu (ESCD), kterého se zúčastnila mj. řada renomovaných dermatologů. Hlavním motivem byly akryláty (konkrétně v inzulínových pumpách, isoboryl-akrylát); je doporučováno pozdější odečítání testů, neboť se tak ztrácí až 25% pozitivit – proto by se testy měly odečítat za 9-10 dní! Testy (akryláty a fragrance) by měly být skladovány v mrazákuatd … Další zajímavosti z kongresu připraví prim. Machovcová na příští schůzi.

-        Bylo by žádoucí aktivní zapojení do evropské skupiny kontaktní dermatitidy (ESSCA), prim. Machovcová rozešle e-mail prof. Utera s přílohami.  Jedná se o mezinárodní projekt, který sbírá data o kontaktní přecitlivělosti na jednotlivé alergeny evropské základní sady a další alergeny a publikuje výsledky. Každý zváží, zda se, dle svých možností, k projektu připojí (e-mail od prim. Machovcové ze dne 8.9.2022 v příloze).

-        Dr. Janatová ze své praxe připomněla cheilitidu po kontaktu s elektron. cigaretou (má pořízenou fotodokumentaci) – doc. Dastychová doporučuje roztestovat jednotlivé komponenty dle složení – s výsledky nás kolegyně seznámí v rámci příštího setkání.

-        As. Fenclová z KPL uvedla počty hlášených nemocí z povolání od ledna 2022 (4400) – 90% představuje COVID-19.

-        Doc. Dastychová připomněla problematiku špatného pracovního zařazení u atopiků, kteří představují významné počty u nemocí z povolání. Zmínila i častou senzibilizaci na komponenty tzv. modré Indulony obsahující aktuálně spoustu alergenů! Dále se zmínila o případu šičky s ekzémem v obličeji, přičemž byla zjištěna senzibilizace na azobarviva (ze standardní sady), plánuje ještě doplnění cíleného testu s dotyčnou textilií.  Upozornila též na opatrnost při testování na PPD u senzibilizovaného pacienta pro nebezpečí anafylaktické reakce; protoje vhodné při testování dalšími alergeny kadeřnické sady zvážit možnost hospitalizace.

-        Dr.Karlová upozornila na skutečnost, že u uznané profesionální senzibilizace na methylisothiasolinone (obsaženém v mycích prostředcích na pracovišti)u pracovníků na CNC strojích může jít o vedlejší záležitost a hlavním problémem může být spíše iritační dermatitida po expozici chladicí řezné kapalině. Proto by bylo dobré zvažovat po dohodě s pracovním lékařstvím ohlášení dvou nemocí z povolání – iritační dermatitidy (řezná kapalina) a kontaktní ekzém (methylisothiasolinone obsažený např. v mýdlech na pracovišti). Dr. Novák uvedl podobnou zkušenost.  Toto řešení podpořila i as.Fenclová  i dr. Vocilková.

 

Zápis provedl dr. Novák