Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDSJEP v Praze dne 1.10.2021

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Termín dalšího zasedání bude stanoven dodatečně.

 1. Doc. Dastychová rekapitulovala výsledky frekvence senzibilizace na kontaktní alergeny standardní evropské sady a sledovaných přídatných látek (konzervantů kosmetických přípravků) v roce 2020. Přehled bude zaslán následně e-mailem. Mj. konstatovala, že přichází méně pacientů k vyšetření prof. dermatóz, a to z řady důvodů.
   
 2. Vzhledem k tomu, že poslední zasedání se kvůli epidemiologické situaci (COVID 19) konalo 7.2.2020,seznámila nás doc. Dastychová s e-mailovou korespondencí týkající se problematiky oboru, která v této uplynulé době proběhla:dr. Novák informoval, že bylo po zdlouhavém jednání dosaženodohody mezi KPL FN Plzeň a ambulancí pro prof. dermatózy, že vzorky látek z pracoviště bude KHS dodávat přímo do ambulance, nikoliv přes KPL (tato problematika byla řešena v rámci předchozích zasedání).  Dr. Janatová informovala o pokusu hlásit napadení ptačími štěnicemi na pracovišti v Českých Budějovicích. Případ se nehlásil jako NZP, neb není mezi vyjmenovanými nemocemi z povolání.  Naopak v Hradci Králové, jak podotkla dr. Jandová, se toto jako NZP hlásilo. Byl vznesen dotaz na dr. Benákovou – jaká je vhodná desinfekce pro ekzematiky:  měl by to být hydroalkoholický gel s glycerinem (Rp:Isopropanoli 751,5; Glyceroli 14,5; hydrogenii peroxydati  3% 41,7, Aq. destil. ad 1000,0), z vyráběných je to např. Softaman, Septoderm.
   
 3. As.dr. Fenclová prezentovala přehled hlášených NZP v letech 2011 – 2020, kdy počty hlášených případů jsou mírně kolísající, aktuálně (2020) je pokles o 33 případů. Nejvíce hlášených případů NZP je v kraji Moravskoslezském, z odvětví je nejvíce případů (50%) ze zpracovatelského průmyslu. Ve zdravotnické péči bylo hlášeno v roce 2020 227 případů (hlavně COVID-19, scabies);  dále je to výroba motorových vozidel…  Dle kapitol mají kožní onemocnění 3. místo.  Kap. Ichemické látky 5 případů, kap. II fyzikální faktory 480 případů – 11 bazaliomů; kap. IIIdýchací cesty, plíce, pohrudnice TBC, astma, rýma mezoteliom, ca plic 125 případů., kap. IV 132 případů – kontaktní ekzém 89, iritační dermatitida 42, 179 nox – plastické hmoty – epoxidy 24x ; kap. V 294 případů, svrab 84, COVID-19 150 (nemocni s interhumnánním přenosem), borelióza 6x - 2x erythemamigrans (antropozoonózy), nemocni ze zahraničí – 16 x (6 států – salmonelóza, Dengue, bakt. enteritida).  Ohrožení NZP 77x (přetěžování, vibrace). 

Kritéria uznávání COVID-19: 1) onemocnění s klinickými projevy, které si vyžádalo PN ; 2)   potvrzené PCR nebo antigenním testem, 3) pokyn MZ ČR ze dne 24.6.2020 – epidemiologické šetření, že pacient vykonával práci, kdy se mohl nakazit.  2021: 2675 uznaných COVID-19 NZP (dle hlásicích středisek Olomouc, Ostrava, Hradec Král., Brno, Pardubice, Praha...). Kritéria pro uznání COVID-19 = je obecně splněna podmínka vzniku onemocnění tehdy, jestli zaměstnanec pracoval za podmínek, za nichž příslušná nemoc vzniká…Je zohledněno riziko nákazy - není třeba prokazovat, že onemocnění skutečně vzniklo při výkonu práce (toto vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu).  Riziko nákazy = vyšší pravděpodobnost přenosu nákazy při vlastním výkonu práce, než v obvyklém kontaktu s jinými osobami, a to i v období epidemiologického výskytu onemocnění.  Dr. Holubová z MZ ČR uvedla, odhad nakažených zdravotníků, 6x úmrtí, 112 pneumonií. Nehlásí se přítomnost protilátek, musí být přítomen klinický projev.  Uvedla problémy s uznávánímNZP COVID-19 u zdravotníků.  V případě úmrtí (6x) mohou žádat o NZP i pozůstalí (je-li pozitivní PCR, kladné stanovisko v rámci HŠ). Dr. Fenclová dále podotkla, že mezi noxami prof. dermatóz nefigurují isokianáty.                                  

 1. Doc. Dastychová se vrátila ke klinickým případům, které řešila v rámci korespondence od 7.2.2020:
 • dr.Karlová 1/2020 –  nejspíše šlo o frustní formu atopické dermatitidy. Doporučuje vyžádat kompletní dokumantaci. Případ nehlásit jako NZP. V současnosti má nemocný jiné pracovního zařazení (řidič), je bez potíží.

prim. Němcová – sestry z JIP s podrážděním kolem úst pod ústenkou (respirátorem). Pacientky je třeba vyšetřit, dif.dg. je široká – periorální dermatitida, atopie, kombinace kosmetika + vlhké zapářky, okluze pod ústenkou. Je možné zkusit respirátory od jiného výrobce. Nakonec se žádná z dotyčných pacientek nedostavila.

 • dr. Diamantová psala dr. Benákové ohledně respirátorů u konfliktních pacientek, s nimiž se nedá domluvit, vyžadujících testování na různé látky. Dr. Benáková v odpovědi uvádí, že může jít o iritační reakci po roušce např. v atopickém terénu. Je třeba zhodnotit každý klinický obraz, dif.dg. kontaktní dermatitida, iritační dermatitida, atopická dermatitida.  Pouze při obrazu kontaktní dermatitidy zvážit testy, nevydávat paušálně doporučení, že nesmí nosit respirátor. Prim. Machovcová doporučila případnou změnu za nano-roušku). Je třeba brát v potaz i přemnoženou mikrobiální flóru v používaném respirátoru.
 1. Doc. Dastychová vysvětlila situaci, která se týká řešení aktuální problematiky alergenů (haptenů) k testování firmy ChemotechniqueDiagnostics, kterážto byla probírána již při minulých zasedáních. Věc se řeší již cca dva roky - 20.9.2019 bylo zahájeno jednání o stažení výrobků. 15.11.2019 doc. Dastychová tehdy dopisem zdůvodnila důležitost a nutnost epikutánních testů. 15.12.2019 byly testy firmy ChemotechniqueDisgnostics zařazeny mezi léčiva (tak tomu je v některých zemích EU – bylo by záhodno kritéria zařazení sjednotit, neboť léčivem nejsou!). Doc. Dastychová navrhla vytvoření podskupiny „diagnostika“ – jako jsou třeba kontrastní látky apod.) ČDS napsala stanovisko ve stejném duchu.  Rozhodnutí MZ ČR ze dne 7.9.2021 (odvolací orgán)odvolání proti SÚKL ze dne 7.2.2020, že výrobek není zdravotnický prostředek - se ruší. Řízení se zastavuje. Právnické odůvodnění dle Zákona 89/2007 Sb. o léčivech – není možné překvalifikovat, SÚKLu k tomu zanikla pravomoc. Řízení se stalo nezákonnou změnou legislativy.

K tomuto tématu dr. Karlová uvedla jednání mezi panem Trnkou (distributorem) a dr. Kratochvílem (zástupcem firmy), kdy bylo jednání přeneseno na úroveň právního oddělení jejich nemocnice. S ohledem na výše uvedené vyjádření MZ ČR doc. Dastychová doporučila těchto diskuzí zanechat.  Švédský výrobce se sám obrátil na EK, aby udělala jasno ve všech státech EU, že jde o zdravotnický prostředek, nikoliv o léčivo. Doc. Dastychová uvedla, že dr. Kratochvíl (zástupce firmy ChemotechniqueDiagnostics) doporučil změnit text na webových stránkách firmy, týkající se charakteristicky epikutánních testů – konkrétně jde o formulaci, že jde o „diagnostický provokační test“. Text bude změněn. Změnu textu i formulace písemně podpořila i doc. Dastychová, že s původní formulací nelze souhlasit.

 1. Případ 1 – dr. Žemličková, VFN Praha, pac. K. M.:závěr – hygienik musí rozhodnout o složení výparů na pracovišti. Otázkou je případný vztah (poly)styrenu a u pac. pozitivníhoperubalzámu (++)…  Doporučeno opět otestovat formaldehyd (dříve byl pozitivní, aktuálně jen slabá iritační reakce). NZP má být jistě uznána, jde ale o to, na jaký alergen.
   
 2. dr. Jandová se zmínila o neutěšené personální situaci na pardubicku.

Zápis provedl dr. Novák