Koncepce oboru korektivní dematologie

Struktura specializační náplně

 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy v oboru korektivní dermatologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence vzhledových vad kůže a podkoží, vrozených i získaných, včetně projevů stárnutí kůže, v oblasti nádorů kůže a podkoží a v oblasti ostatních chorob a stavů na kůži, při jejichž léčbě jsou používány terapeutické postupy korektivní dermatologie, jak chirurgické, tak nechirurgické.  
 2. Požadavky na specializační přípravu  Předpokladem pro zařazení do oboru je získání specializace v základním oboru oboru dermatovenerologie.
  Celková délka specializační přípravy je 36 měsíců praxe v oboru v pracovním úvazku nejméně 0,4 (dokumentovaná harmonogramem podepsaným školitelem, případně vedoucím pracoviště) doplněná praxí v základním oboru. Získal-li lékař specializaci v dermatovenerologii 2. stupně, je možné specializační přípravu zkrátit až na 12 měsíců.
 • povinná praxe v oboru: 
  36 měsíců - na pracovišti korektivní dermatologie
 • povinná doplňková praxe: 
  v každém roce přípravy nejméně 9 dní pobytu na akreditovaném pracovišti korektivní dermatologie (např. subkatedra korektivní dermatologie IPVZ)
 • doporučená doplňková praxe: 
  12 měsíců plastická chirurgie
  12 měsíců estetická chirurgie
    6 měsíců obličejová chirurgie
    6 měsíců ORL
    1 měsíc oční lékařství
  Doporučená doplňková praxe může být v maximální délce 12 měsíců celkem.
 • účast na vzdělávacích aktivitách: 
  povinné absolvování specializační stáže před atestecí na akreditovaném pracovišti - 3 dny
  povinná stáž v korektivní dermatologii - 9 dní
  (vždy v každém roce přípravy)
  povinný seminář Veřejné zdravotnictví a zdravotní právo
  doporučené další odborné akce pořádané
  IPVZ, ČLS,JEP, ČLK aj.

     3.    Rozsah požadovaných teoretických znalostí:

a) z vlastního oboru
 
- kromě důkladných znalostí z korektivní dermatologie musí prokázat důkladné znalosti z obecné a speciální dermatologie se zaměřením ke korektivní dermatologii opřené o potřebné znalosti z anatomie, histologie, fyziologie a biochemie kůže, jejích adnex a sliznic,

 • znalost etiopatogeneze kožních chorob, především geneticky, endokrinně a věkově podmíněných, alergických dermatóz a kožních chorob z poruchy metabolizmu, z poruchy cirkulace, névů, kožních nádorů a nemocí kožních adnex,
 • znalost základních patologických změn v kůži zejména u kožních nádorů, névů a cyst,
 • znalost diferenciální diagnostiky kožních chorob zejména se zaměřením na kožní nádory, névy, cysty, nemoci kožních adnex a kožní změny způsobené vlivem UV záření a vlivem věku,
 • znalost používaných vyšetřovacích a diagnostických metod a postupů a jejich hodnocení,
 • znalost obecných dermatologických terapeutických zásad a účelné farmakoterapie, znalost nežádoucích účinků léků v korektivní dermatologii užívaných, znalost potřebné receptury,
 • důkladná znalost teoretických podkladů kožní chirurgie, estetické dermatologie, lékařské kosmetologie a kosmetiky,
 • důkladná znalost fyzikální dermatologické terapie (zejména léčba zářením, včetně léčby UV zářením, fotochemická a fotodynamická léčba, laseroterapie, kryoterapie),
 • znalost dermatologické angiologie a proktologie,
 • znalost andrologie včetně operačních zákroků na mužském genitálu,
 • zvládnutí posudkové činnosti v oboru pro účely posuzování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně posuzování změněné pracovní schopnosti,
 • znalost prevence, diagnostiky a terapie kožních onemocnění v dětství se zaměřením na vrozené vývojové vady, a ve stáří, zejména se zřetelem na kožní malignity.

Administrativa, legislativa

 • znalost koncepce oboru a právních předpisů platných v době atestace obecně a pro obor dermatologie a korektivní dermatologie zvlášť,
 • znalost vedení zdravotnické dokumentace, povinná hlášení,
 • znalost výkaznictví pro zdravotní pojišťovny, NZIS,
 • znalost funkcí a pravomocí obvodního lékaře při diagnostice, léčbě a depistáží kožních chorob, znalost pravomocí a náplně činnosti korektivních dermatologů v privátní praxi,
 • znalost rozsahu spolupráce s příslušnými odborníky z oborů obecné, plastické, estetické a obličejové chirurgie, urologie, gynekologie, onkologie, ORL, oftalmologie,
 • znalost uplatňování sociálních aspektů a způsobů řešení případů s chronickým a závažnými chorobami,
 • znalosti základů zpracování zdravotnické dokumentace počítačovými metodami.

b) z ostatních oborů

 • dobrá znalost chirurgické propedeutiky zejména zásady práce na operačním sále,
 • dobrá znalost zásad plastické chirurgie (fyziologické operování na kůži),
 • potřebné znalosti kosmetické chemie,
 • potřebné znalosti lékařské genetiky,
 • potřebné znalosti onkologie,
 • potřebné znalosti imunologie a alergologie,
 • potřebné znalosti ARO (zejména se zaměřením na první pomoc a život zachraňující zákroky a opatření, na metody anestezie a sedace pacienta),
 • potřebné znalosti lékařské psychologie,
 • potřebné znalosti z pediatrie a gerontologie

 Rozsah požadovaných praktických dovedností

   a.    Standardní a speciální vyšetřovací, diagnostické a laboratorní metody:

 • rozbor anamnézy, celkového klinického vyšetření, morfologických a funkčních změn kůže (teploty, promaštění, perpsirace, elasticity a turgoru kůže), posuzování výsledků laboratorních vyšetření,
 • genealogický průzkum při podezření na genetický původ nemoci,
 • odběry materiálu z kůže a jejích adnex na mikrobiologické vyšetření,
 • mikroskopické vyšetření na mikroby,
 • epikutánní a intrakutánní testovací metody, především zaměřené na kosmetiku,
 • vyšetřování oběhových poruch dolních končetin,
 • zhotovení a zhodnocení trichogramu.

   b.    Terapeutické a ošetřovací metody, výkony a postupy:

 • celková a zevní dermatologické terapie, včetně klimatoterapie a thalassoterapie,
 • fototerapie, fotodynamická léčba,
 • aktinoterapie kožních nádorů,
 • léčba lasery,
 • elektrochirurgické zákroky a elektroléčba v estetické dermatologii,
 • chemoterapie, včetně chemického peelingu,
 • kryoterapie a kryodestrukce,
 • postupy užívané v preventivní a léčebné dermatologické kosmetice (hluboké čištění kůže, pleťové masky, zábaly aj.),
 • technika masáží, kosmetických - preventivních a léčebných,
 • technika aplikace botulotoxinu A,
 • technika aplikace látek používaných v estetické dermatologii, estetické chirurgii, např. při augmentacich kůže a podkoží a při odstraňování vrásek,
 • znalost použití protetických pomůcek (kontaktní čočky, paruky),
 • technika korektivní tetováže

   c.   Chirurgické metody a postupy:

 • příprava operačního sálu a instumentária,
 • příprava pacienta k operaci,
 • příprava operatéra (operačního týmu),
 • příprava operačního pole, zásady asepse,
 • techniky lokální anestézie včetně tumescenční, analgosedace,
 • stavění krvácení,
 • punkce, incize, abraze, kytetáž, exkochleace, "shave excision",
 • dermabraze,
 • diagnostická excize,
 • léčebná excize (průbojníkem, skalpelem),
 • způsoby uzávěru operační rány,
 • aplikaci kožních laloků (zejména místní laloky), kompozitních laloků,
 • transplantace kůže,
 • krytí kožních defektů přechodnými kryty,
 • aplikace tkáňových kultur kůže,
 • operace na nehtech a okolí,
 • trichologické operace,
 • kožní onkochirurgie včetně mikroskopicky kontrolované chirurgie,
 • operační zákroky na zevním genitálu,
 • operační zákroky v dermatologické flebologii a proktologii,
 • liposukce,
 • metody estetické dermatochirurgie,
 • laserová chirurgie,
 • obvazová technika.

Log book
(předložený u atestace, potvrzený školitelem):

Dermatochirurgické výkony

50 excizí nenádorových kožních útvarů, névů nebo benigních kožních nádorů
30 excizí maligních kožních nádorů
20 excizí podkožních útvarů (cysta, lipom, podkožní metastázy aj.)
5 operačních zákroků na nehtech
5 asistencí při operaci s uzávěrem rány pomocí místního laloku a 1 samostatně provedená operace
5 asistencí při uzávěru rány volným kožním transplantátem a 1 samostatně provedená operace
5 asistencí při zákroku výkonným laserem
5 asistencí při operačním zákroku v estetické dermatochirurgii (blefaroplastika, transplantace vlasů aj.)
3 asistence při operačním zákroku v dermatologické angiologii nebo proktologii
2 asistence při operačním zákroku na zevním genitálu
1 asistence při dermabrazi
1 asistence při liposukci

Nechirurgické výkony

15 kryodestrukcí kryokauterem
10 provedení středně hlubokého nebo hlubokého chemického peelingu
10 epilací (jehla, skin line, laser aj.)
5 kožních augmentací (hyaluronová kys., kolagen aj.)
2 aplikace botulotoxinu A

 

   4.     Hodnocení specializační přípravy

Provádí se na základě specializačního indexu, kde je potvrzení o zařazení do oboru a průběžně je dokumentována celá praxe v období přípravy na atestaci. Pravidelně jsou zde zaznamenávána všechna prodělaná školení a studijní pobyty jak povinné, tak i doporučené a dobrovolné.
Požadováno je i předložení Záznamu o provedených výkonech, kde jsou zaznamenávány samostatně provedené výkony a veškerá operativa.

a) průběžné hodnocení školitelem

b) předpoklad přístupu ke zkoušce

 • absolvování povinných školicích akcí
 • předložení seznamu výkonů

c) vlastní kvalifikační atestace

 • část praktická: vyšetření pacienta a provedení vybraného operačního zákroku
 • část teoretická: 
     
  - 1 otázka z obecné dermatologie (se zaměřením ke korektivní dermatologii)
      - 1 otázka z korektivní dermatologie (zaměřená na operační postupy a jiné techniky v korektivní dermatologii)
      - 1 otázka z korektivní dermatologie (zaměřená na nosologické jednotky a stavy, u nichž se terapeuticky uplatňují metody korektivní dermatologie)

5.    Charakteristika činností, pro které absolvent specializační přípravy z korektivní dermatologie získal způsobilost

Absolvent specializační přípravy v korektivní dermatologii je oprávněn provádět kromě dermatovenerologických výkonů, které vyplývají z jeho základní atestace všechny výkony, které vyplývají z výše uvedené náplně oboru (viz bod 3.) a z koncepce oboru korektivní dermatologie.

Získání specializace v korektivní dermatologii poskytuje kvalifikaci pro výkon samostatné diagnostické, léčebné a preventivní práce v oboru v rámci zdravotnických zařízení všech typů, včetně výkonu vedoucích funkcí. Poskytuje i kvalifikaci pro výkon zákroků nesledujících léčebný účel (výkony v estetické dermatologii), spadajících do tohoto oboru.

 1. Seznam doporučené literatury
 1. Vosmík F a kol.: Dermatovenerologie, Praha, Karolinum, 1999
 2. Resl V.: Hojení chronických ran. Praha, Grada/Avicenum, 1997
 3. Feřtek O a spol.: Kosmetická problematika v dermatologické praxi. Avicenum 1987
 4. Brown JS: Minor surgery. Year Book Medical Publishers Inc., Chicago, London, 1986
 5. Kaufmann R., Landews E: Dermatologische Opertionen, Thieme, Stuttgart 2000
 6. Petres J. Rompel R: Operative Dermatologie, Springer 1996
 7. Rook AR, Dawber RPR: Haarkrankheiten. Blackwell Wissenschaft 1996
 8. Dummer R., Panizzon R., Burg G: Operative und konservative Dermatoonkologie im interdisziplinären Grenzberiech. Blackwell Wissenschaft 1996
 9. Hohenleutner U., Landthaler M: Operative Dermatologie im Kindes- und Jugendalter. Blackwell Wissenschatft 199
 10. Konz B: Ästhetische und korrektive Dermatologie. Blackwell Wissenschaft 1998
 11. Arpey CJ, Whitaker DC, O´Donnell MJ: Cutaneous surgery. Mcgraw-Hill, 1997
 12. Časopis - Dermatological Surgery, Journal of Cosmetic Dermatology