Specializační náplň v oboru Dětská dermatovenerologie 

 1. Cíl specializační přípravy

Cílem přípravy je vysoce specializovaný odborník s kvalifikací pro diagnostiku, terapii, prevenci patologických stavů na dětské kůži, kožních adnexech a přechodných sliznicích a koordinátor péče o dětské kožní pacienty v regionech. Nástavbová specializace je určena pro úzký okruh lékařů na pracovištích dětské dermatologie (Brno, Praha, Hradec Králové) a pro konziliáře dětské dermatologie v rámci ambulance kliniky / krajského oddělení. Získání kvalifikace vytváří předpoklady pro výzkumnou práci v tomto oboru.

2. Požadavky na specializační přípravu

Podmínkou k zařazení do nástavbového oboru dětská dermatovenerologie je získání základní specializace v dermatovenerologii I.stupně. Celková délka specializační přípravy je minimálně 36 měsíců praxe v pracovním úvazku 1,0.

            A ) povinná praxe v oboru

aa) kmenový lékař pracoviště dětské dermatovenerologie
- pro lékaře se specializací z dermatovenerologie I. stupně :

 • 36 měsíců na kmenovém pracovišti dětské dermatologie, z toho (24 měsíců u lůžka, 12 měsíců samostatné práce na dětské kožní ambulanci
ab) konziliář dětské dermatologie v rámci kraje
 • 31 měsíců samostatné práce na  dětské kožní ambulanci kmenového pracoviště
 • 3 měsíce na lůžkové části akreditovaného dětského kožního oddělení
 • 2 měsíce na dětském lůžkovém oddělení se zaměřením na výživu dětí, psychomotorický vývoj novorozenců, kojenců, batolat ; zaměření na období dospívání. Seznámení se s pravidly dávkování léků u dětí různých věkových skupin.
            B)    doporučená doplňková praxe

1 měsíc na oddělení plastické chirurgie, oddělení dětské chirurgie
1 měsíc na ARO 

C)    účast na vzdělávacích aktivitách

 • povinné doškolovací akce v dětské dermatologii na IPVZ, délka podle typu školicí akce
 • člen PSDD - pracovní skupiny dětské dermatologie, účast na setkáních PSDD – obvykle jednodenní
 • povinný seminář Veřejné zdravotnictví a zdravotní právo – 1 den
 • další odborné akce pořádané IPVZ, ČDS JEP, ČLK

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností

Z vlastního oboru

 • morfologické a funkční vlastnosti kůže v průběhu vývoje dítěte ( od novorozeneckého věku do 18 let dítěte)
 • znalost vyšetřovacích a diagnostických metod a jejich hodnocení( mikrobiologické, mykologické, histopatologické, imunohistochemické, imunologické , alergologické, molekulárně biologické
 • specifická problematika zevní terapie respektující fyziologický vývoj dítěte , odlišnosti od zevní terapie dospělých . Znalost farmakodynamického a farmakokinetického účinku léků, znalost interakce zevních a celkově podávaných léků , nežádoucích účinků léků u dětí. Zásady analgosedace u dětí .
 • znalost dermatologické receptury
 • zásady celkové terapie u dětí
 • dětské kožní choroby a vhodný výběr povolání
 • zásady správné výživy u dětí
 • znalost současné etiopatogeneze dětských kožních chorob
 • znalost histopatologických změn u kožních chorob
 • diferenciální diagnostika dětských kožních a pohlavních chorob
 • problematika kožních nádorových onemocnění u dětí
 • genodermatózy , zásady prevence, dispenzarisace,
 • význam a možnosti prenatální diagnostiky
 • odborná konsiliární spolupráce s plastickými chirurgy při řešení dermato- kosmetologických problémů v dětském věku
 • odborná konziliární mezioborová spolupráce
 • teoretické a praktické znalosti fyzikální terapie , laseroterapie u dětí
 • znalost odborné první pomoci u popálenin, poleptání, omrzlin a oznobenin u dětí

Z administrativy a legislativy

 • znalost platných právních předpisů a vyhlášek zejména pro obor dermatovenerologie
 • znalost vedení zdravotnické dokumentace , povinných hlášení
 • znalost výkaznictví NZIS, ZP
 • znalost rozsahu mezioborové spolupráce
 • znalost uplatňování sociálních aspektů a způsobu řešení případů se závažnými dermatózami
 • znalost základů zpracování zdravotnické dokumentace počítačovými metodami a znalost výkaznictví v oboru
 • znalost pravomocí a plně činností odborných dermatologů v privátní praxi, znalost legislativních předpisů a metodických opatření pro sexuálně přenosné choroby

Z ostatních oborů

 • základní znalosti biologie, genetiky, farmakologie, fyziologie, imunologie, pediatrie. Diferenciální diagnostika infekčních exantémů.

Požadované praktické dovednosti

 • samostatné vedení, dokumentování a uzavření chorobopisu
 • vyšetření, manipulace s kojencem, batoletem a staršími dětmi. Navázání kontaktu s dítětem
 • venerologické vyšetření u dětí
 • metody odstraňování virových kožních projevů
 • provedení a hodnocení louhového preparátu 10x
 • odběr a vyšetření materiálu na kapavku a syfilis (zástin) 5x – 1Ox
 • kryoterapie drobných kožních výrůstků 20x
 • abraze (exkochleace) ostrou lžičkou a kyretou 10x
 • odstranění drobných útvarů (perianálních kondylomat) 10x
 • exprese milií injekční jehlou,diatermokoagulací 10x
 • elektrochirurgické snesení drobných kožních útvarů 10x
 • bioptická excize průbojníkem 10x
 • vyšetření Woodovou lampou 15x
 • excize skalpelem drobného kožního útvaru se suturou 10x
 • provedení a hodnocení výsledku epikutánních a dalších kožních testů, fototestů 20x
 • anestézie povrchová, okrsková, topická 10x
 • operační zákrok na nehtu (partiální ablace nehtové ploténky) 5x
 • zavádění infuzí a transfuzí u dětí všech věkových skupin 20x

4. Hodnocení specializační přípravy

 1. Průběžné hodnocení školitelem – pravidelné záznamy o prováděných činnostech do specializačního indexu.
 2. Předpokladu přístupu ke zkoušce
 • absolvování povinných školicích akcí
 • předložení seznamu výkonů
 • vypracování písemné práce
    3.    Vlastní kvalifikační atestace
  1. vyšetření pacienta, vypracování chorobopisu
  2. teoretická část – 3 odborné otázky
  3. obhajoba písemné práce

5.  Charakteristika činnosti.
Specializace v oboru dětská dermatovenerologie poskytuje kvalifikaci pro diagnostiku, léčbu a prevenci chorob dětské kůže, kožních adnex a přechodných sliznic a pro koordinaci péče o dětské kožní pacienty v regionech. Nástavbová atestace je určena pro úzký okruh lékařů na pracovištích dětské dermatovenerologie a pro konziliáře v rámci ambulancí kliniky nebo krajských oddělení. Získání specializace vytváří předpoklady pro výzkumnou práci v tomto oboru. 

6.   Doporučená literatura:
1. Harper J, MD.: Paediatric Dermatology (Blackwell Science Ltd., 2 000 )
2. Harper J, MD, The Genodermatoses ,Butterworth Heinemann, 1996
3. Hurwitz Sidney, MD: Clinical Pediatric Dermatology, Saunders Company, 1993
4. Novice M. Fred , MD: Genetic Skin Disorders, Saunders Company, 1994
5. Schachner Lawrence ,MD, Pediatric Dermatology ,Churchill Livingstone, 1981,1995.

Časopisy:
Československá dermatologie
Europen Journal of Pediatric Dermatology( časopis evropské společnosti dětské dermatologie )
Pediatric Dermatology (Blackwell Science )