Úvod

     Vytvořit standardy racionální, optimální i ekonomické léčby je velice nesnadným úkolem. Hned od počátku tvorbu těchto materiálů provázely značné nejasnosti. Prvním výsledkem naší práce byl dosti nesourodý  soubor problematické hodnoty.  Rozdílné byly přístupy ministerstva zdravotnictví  a zpočátku i Purkyňovy společnosti a ČLK. Mnoho diskusí se vedlo o účelu, účelnosti, potřebnosti i právních dopadech standardů. Řešil se i problém, zda má jít o podklady maximální nebo minimální. Většina kolegů se posléze  shodla na tom, že není účelem opisovat učebnice. Má se jednat spíše o postupy lege artis, typu metodického pokynu, obecně platné u většiny pacientů,  které ale nemají omezit potřebný individuální přístup k  nemocnému. Podobné standardy vydává většina vyspělých zemí, přičemž mnohé je v současnosti teprve tvoří. Předpokládá se, že jde také  o dynamický proces s nutností pravidelné inovace. Veliké nesrovnalosti  a diskuse rovněž  vznikají především ve styčných  mezioborových oblastech. Při tvorbě standardů jsme důsledně přihlíželi k  zahraničním materiálům a rozsah se snažili srovnat s obvyklým postupem ve všech zemích EU.

      Vypracování standardu je časově i odborně náročná činnost a výbor České dermatovenerologické  společnosti  chce tímto poděkovat všem kolegům a oponentům, kteří se na zpracování jednotlivých standardů (opět z důvodů neznámého entusiasmu) nezištně  podíleli. Předložený soubor si neklade za cíl být kompletní, ale snažil se pokrýt většinu významnějších částí oboru. Měl by být i určitým srozumitelným vodítkem pro ekonomy, aby byl náš obor také konečně řádně ohodnocen. Sled  jednotlivých standardů přibližně zachovává obvyklou strukturu dermatovenerologických učebnic.  

      Připomínky, doplňky jsou vítány nejen od dermatologů, ale i od všech ostatních kolegů. Pevně doufáme, že si znovu všichni oživí rozsah i všechny interdisciplinární souvislosti dermatovenerologie a připomenou si tak možnosti, které náš obor skýtá v pomoci pacientům nejen v léčbě, ale hlavně v diferenciální diagnostice.   

Konečnou redakci a sestavení materiálu jménem
výboru České dermatovenerologické společnosti provedl

                                                                            Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc – předseda
                                                                                                 V Plzni dne 3.7.2000

                                                                            Kontaktní adresa:
                                                                                                  FN-LFUK Plzeň
                                                                                         Dermatovenerologická klinika
                                                                                                    Tř.E.Beneše 13
                                                                                                      305 99 Plzeň