Carcinoma spinocellulare

STANDARD 404
DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ PLÁN

CARCINOMA SPINOCELLULARE - SPINALIOM C44

Autor standardu: Doc.MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Garant standardu: Česká dermatovenerologická společnost

CHARAKTERISTIKA A PŘEDMĚT STANDARDU

Definice :

Ca spinocellulare - spinaliom je maligní nádor kůže,který začíná intraepitheliálně a přechází v invazivní karcinom. Má všechny znaky malignity jako je destrukce přilehlých tkání a sklon k metastázám. Je druhým nejčastějším karcinomem kůže(po ca basocellulare –basaliomu). Může se vyskytovat kdekoli na kůži a sliznicích a vzniká častěji z kožních dysplázií než de novo. Nejčastěji se spinaliom vyvíjí z aktinických (solárních) keratóz. Postihuje až v 90% obličej, průměrný věk se pohybuje kolem 60.- 70.roků a muži jsou postiženi přibližně 2x více než ženy. Metastázy bývají nejdříve v regionálních lymfatických uzlinách. Mortalita není vysoká, metastázy se vyskytují asi v 5% případů. K úmrtí dochází buď tumorózní infiltrací životně důležitých tkání v oblasti hlavy a krku nebo v důsledku metastáz.

Incidenci spinaliomu není možné doložit, neboť je ve statistikách zahrnut společně s basocelulárním karcinomem. Podle údajů ÚZIS bylo v České republice v r.1996 hlášeno celkem 10 467 nových onemocnění s dg.C44. Z toho bylo  5 218 mužů (v přepočtu na 100 000 mužů onemocnělo 104,1) a 5 249 žen (v přepočtu na 100 000 žen onemocnělo 99,8). Podle publikace „Zhoubné novotvary – Česká republika a vybrané státy”, kde jsou počty nových onemocnění C44 srovnávány s obdobím 1988-92, trend incidence vykazuje u mužů i žen v ČR statisticky významný nárůst (P<0,01) a je hodnocen jako velmi nepříznivý jev.

Etiologickými faktory jsou bezesporu genetické dispozice, manifestované typem kůže citlivé na záření (maximální variantou je xeroderma pigmentosum) a nadměrné poškození kůže UV zářením.

Na patogeneze se kromě záření (UV nebo rtg) podílí další faktory :
-         chemické kancerogeny (arsen, dehet, různé destilační produkty ropy)
-         chronické záněty (jizvy po popálení, ulcus cruris varicosum, lupus vulgaris, chronický diskoidní erythematodes, tuberózní syfilid, lepra)
-         HPV (human papiloma virus) – epidermodysplasia verruciformis,  carcinoma verrucosum ?
-         imunosuprese nemocného (až 100x větší riziko vzniku spinaliomu)

Klinický obraz:

Jedná se buď o mírně infiltrované hyperkeratotické ložisko nebo o asymptomatický tumorek s hrbolatým povrchem. V dalším vývoji dochází ke zvětšování,rozpadu a tvorbě vředu s navalitými okraji. Rozlišují se tři základní formy, které mohou mezi sebou plynule přecházet:
-         difusně infiltrující
-         ulcerózní
-         exofytická

Zvláštní formy podle lokalizace :
-         spinaliom rtu, vycházející z leukoplakie nebo aktinické cheilitidy
-         spinaliom vulvy, vycházející z leukoplakie nebo lichen sclerosus et atrophicus
-         spinaliom penisu, vycházející z erythroplasia Queyrat

Atypická forma :
Ca verrucosum – termín, zahrnující tři entity lokálně agresivní s exofytickým růstem, verukózním povrchem a malým maligním potenciálem, pravděpodobně vyvolané HPV.
-         verukózní karcinom dutiny ústní = orální floridní papilomatóza
-         verukózní karcinom genitoanální oblasti = condylomata gigantea (Buschke-Loewenstein)
-         plantární verukózní karcinom =epithelioma cunniculatum

Preinvazivní karcinomy :
-         M.Bowen
-         Erythroplasia Queyrat
-         Leukoplakia maligna

Podle maligního potenciálu můžeme ca spinocellulare dělit na nádory:
-         s pomalejším průběhem a vzácně metastazující (vznik z aktinických keratóz)
-         agresivní s vysokou frekvencí metastáz (z ostatních prekanceróz a u imunokompromitovaných nemocných).

Rizikovými faktory jsou dále :
- velikost větší než 2 cm
-         rychlý růst
-         ulcerace
-         invaze do hlubších vrstev
-         recidiva
-         lokalizace:  sliznice
                              ušní boltce
                              spánek
                              skalp
                             oční víčka
- přítomnost bolestí nebo parestezií

Nejčastější lokalizace: slunci vystavená místa – obličej zejména čelo,temeno hlavy, ušní boltce a dorza rukou.
Incidence vzrůstá s věkem, s nadměrnou sluneční expozicí a u osob s fototypem I. a II.

DIAGNOSTICKÝ  POSTUP

Diagnózu spinocellulárního karcinomu stanovíme na základě:
-         klinického obrazu
-         anamnestických údajů
-         histopatologického vyšetření

Klinická diferenciální diagnóza zahrnuje :Ca basocellulare
                                                                      Keratoakanthom
                                                                      Amelanotický melanom

Vyšetření:

Klinické :a/ komplexní při převzetí do odborné péče a při hospitalizaci
                 b/ cílené při stanovení diagnózy a při recidivě         
                 c/ kontrolní při sledování průběhu hojení
                     Frekvence dispenzární péče je dána nařízením vlády  149/94 částka 46.

Histopatologické:
a/histologické vyšetření je nutné ke stanovení dg., podle         histopatologických znaků lze volit vhodný způsob léčby
b/ je možné čekat s rozhodnutím o léčbě na výsledek histologického vyšetření nebo souběžně s probatorní excizí provést operativní zákrok
c/ histologické typy
       - ze světlých buněk                   
       - vřetenobuněčný              
       - akantolytický
       -   verukózní
d/ histologické rizikové faktory :
-         malá diferenciace buněk
-         hloubka invaze tumorózních buněk
-         perineurální invaze
-         invaze do lymfatických cest

Vyšetření lymfatických uzlin a zjištění event. metastáz

a/ lymfatické uzliny
-       palpace
-         sonografické vyšetření
-         lymfoscintigrafie
-         CT
-         punkční biopsie
b/ pátrání po vzdálené disseminaci 
-         rtg plic
-         sono jater
-         dle klinických příznaků ( rtg ,sono,CT,MR se zaměřením na jednotlivé orgány )

Laboratorní vyšetření :

Základní biochemická vyšetření nejsou u většiny nemocných nutná.O typu vyšetření rozhodne ošetřující lékař individuálně podle celkového stavu nemocného a zvolené terapie.

Stanovení stadia onemocnění

TNM klasifikace :
T 1 : velikost < nebo = 2cm
T 2 : velikost 2 – 5 cm
T 3 : velikost >  5 cm
T 4 : invaze do hlubších nedermálních struktur
N 1 : postižení regionálních uzlin
M 1 : vzdálené metastázy

Stadium I.   T 1    N 0     M 0
                II.  T 2    N 0     M 0
                     T 3    N 0     M 0
               III. T 4    N 0     M 0
                     T 1-4  N 1     M 0
               IV.  T 1-4  N 1     M 1

TERAPIE

1.     chirurgická
a/ kyretáž a elektrochirurgie – odstranění tumoru kyretou a        rozrušení okrajů elektrodesikací,elektrokoagulací nebo elektrokauterem (určeno pro malé leze do 2 cm na místech, vystavených slunečnímu záření,nedoporučuje se na čele a na bércích).
b/ kryalizace – vhodné pro primární leze a u recidiv pouze u pacientů s krvácivými stavy, kde jsou jiné chirugické metody komplikované.
c/ totální extirpace s 10mm lemem – vhodné pro primární tumory i recidivy, pokud to jejich rozsah dovoluje (ve více než 90% případů vede ke zhojení).
d/ Mohsova mikrografická metoda
e/ CO2 laser

2.     nechirurgická
a/ ionizující záření – určeno pro definitivní léčení primárních nádorů a některých recidiv. Může být rovněž použito jako paliativní u neoperabilních nádorů.
b/ nové metody – fotodynamická terapie
                              - intralezionálně interferon
                              - místně a celkově retinoidy
 c/ systémová chemoterapie – ve III. a IV. stadiu řízená  onkologem

DRUH  PÉČE

I.              Ambulantní péče odborná dermatologem, klinickým    onkologem nebo radiologem

II.         Plánovaná lůžková péče     
1/ rozsáhlé tumory k přípravě před a k provedení operačního zákroku
2/ polymorbidní nemocní

PREVENCE

I.              Primární :
- osvětové působení na změnu životního stylu                
- omezení expozice UV záření,zejména u osob s fototypem I. a II.                  
- používání ochranných prostředků         
- speciální zaměření na osvětu a ochranu před UV u dětí a   mladistvých
- věnovat pozornost změnám na kůži při vyšetření lékařem bez rozdílu odbornosti

II.         Sekundární :
– dlouhodobá dispenzarizace k odhalení recidiv, metastáz a   nových tumorů
– poučení nemocných

Personální a technické předpoklady:

I.              1/ Stanovení klinické diagnózy  a dlouhodobá    dispenzarizace: ambulantní odborná péče – dermatovenerolog s atestací II.stupně
2/ Stanovení histologické diagnózy : patolog nebo dermatovenerolog s oprávněním pro histopatologickou diagnostiku v dermatologii

II.         Chirurgické léčebné metody
1/ ambulantní odborná péče – dermatovenerolog s atestací II.st. nebo s nástavbovou atestací z korektivní dermatologie, chirurg
2/ hospitalizace – dermatovenerologické oddělení nebo chirurgické oddělení event. odd. plastické chirurgie

III.    Ostatní léčebné metody :
1/ ambulantní odborná péče – lékař ORO, klinický onkolog, dermatovenerolog s atestací II.st.
2/ hospitalizace – oddělení ORO, oddělení dermatovenerologie

Technické předpoklady :

A Vybavení dermatovenerologické ambulance dle platných předpisů pro stanovení klinické dg. a dispenzarizaci nemocného
B Vybavení histopatologické laboratoře podle platných předpisů pro stanovení histologické dg.
C Zákrokový nebo operační sál pro chirurgické výkony
D Kryalizační přístroj na tekutý dusík nebo elektrokoagulační přístroj
E Vybavení oddělení radiační onkologie

Prognóza

1/     Dobrá prognóza:
-         vznik z aktinických keratóz
-         < než 2 cm
-         dobře diferencovaný karcinom
-         malá infiltrace
-         imunokompetentní pacient
-         primární nádor

2/     Špatná prognóza:
     - vznik v místech chronických zánětů a jizev
     - lokalizace na sliznicích
     - dediferencovaný karcinom
     - hluboká infiltrace
     - imunokompromitovaný pacient
     - recidiva nádoru nebo nový nádor

Legislativní podklady

Základním podkladem onkologické registrace je závazné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/1989 – Výnos o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvarů, který upravuje rozsah a způsob této činnosti. Z něj vycházejí pokyny pro vyplňování a sběr vstupních dat č.61/1999, přihlíží ke změnám systému zdravotnictví posledních let a nahrazují dosud platnou Metodiku NZIS Hlášení novotvaru ÚZIS ČR č. 56/1997.

Posudková hlediska

Pokud se jedná o nemocného v produktivním věku, pracovní schopnost  závisí na velikosti nádoru, jeho lokalizaci a způsobu terapie. 

Literatura:

1.     Breuninger H., Garbe C.: Plattenepithelkarzinom der Haut einschließlich des Unterlippenrotes und der Augenlider. Der Hautarzt 1998, 10, s. 20-26.

2.     Guenthner S.T., Hurwitz R.M., Buckel L.J., Gray H.R.: Cutaneous squamous cell carcinomas consistently show histologic evidence of in situ changes: A clinicopathologic correlation. J Am Acad Dermatol 1999, 41, 3, s. 443-448.

3.     Guidelines of care for cutaneous squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 1993, 28, s. 628-631.

4.     Kolcová V., Geryk E., Jechová M.: Zhoubné novotvary. Galén 1999, Praha.

5.     Lever W.F., Lever-Schaumburg G.: Tumors and Cysts of the Epidermis. V: Histopathology of the skin. J.B.Lippincott Company Philadelphia 1990, s. 523-577.

6.     McKee P.H.: Tumours of the surface epithelium. V: Pathology of the skin with clinical correlations. Mosby-Wolfe 1994, s. 14.2-14.28.

7.     MacKie R.M.: Squamous cell carcinoma. Skin Cancer 1989, s. 131-153.

8.     MacKie R.M.: Tumours of the Skin. V: Rook A, Wilkinson D.S., Ebling F.J.G., Champion R.H., Burton J.L.: Textbook of Dermatology, Blackwell Scientific Publications, London Edinburg Vienna 1990, s. 2375-2478.

9.     Novotvary 1996 ČR. ÚZIS ČR 1999.

10.         Orfanos K.E., Garbe C.: Epitheliale Präkancerosen und Karcinome der Haut. V:Therapie der Hautkrankheiten. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1995, s. 797-834.

11.         Schwartz R.A.: Squamous Cell Carcinoma. Skin Cancer Recognition and Management, Springer-Verlag 1988, s. 36-56.