Akreditační požadavky na doškolování v dermatovenerologii

VZDĚLÁVÁNÍ v oboru DERMATOVENEROLOGIE

1.             Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru dermatovenerologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby (medikamentózní   i chirurgické) a prevence chorob kůže a podkoží, sliznic, přídatných kožních orgánů a také kožních projevů systémových chorob a systémových projevů kožních onemocnění. Součástí přípravy je i podpora péče o zdravou kůži.

Příprava v oblasti venerologie obsahuje diagnostiku, léčbu a prevenci infekcí přenášených pohlavním stykem a jiných onemocnění pohlavního ústrojí.

2.             Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru dermatovenerologie  je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia, obsahujícího teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném studijním programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle  § 83 a zákoníku práce.

Podmínkou pro získání specializace v oboru dermatovenerologie je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v minimální délce 5 let, z toho:

a)   povinná praxe v oboru

24 měsíců úvodní povinné praxe na standardním dermatovenerologickém lůžkovém oddělení,

12 měsíců specializované části praxe ve vlastním oboru takto rozdělené:

1,5 měsíce - dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy,

1 měsíc - dermatologická fotobiologie,

1 měsíc - dermatologická mykologie,

1měsíc - dermatologická onkologie,

1 měsíc - dermatologická angiologie,

0,5 měsíce – andrologie,

2 měsíce - dětská dermatovenerologie,

1 měsíc - korektivní dermatologie,

1 měsíc – dermatohistopatologie,

2 měsíce – venerologie.

Vzdělávání v uvedených specializacích (12 měsíců) bude probíhat na mateřském akreditova­ném pracovišti v lůžkové nebo ambulantní složce, nebo na jiných akreditovaných pracovištích. Výchova bude probíhat rotačním způsobem s dobou trvání 1/2 až 2 měsíce (viz výše). Zbývající část praxe bude absolvována na standardním dermatovenerologickém ambulantním zařízení.

b)   povinná doplňková praxe v dalších oborech

3 měsíce chirurgické oddělení (z toho až 2 měsíce mohou být na oddělení plastické chirurgie nebo oddělení korektivní dermatologie),

3 měsíce interní oddělení,

3 týdny   infekční oddělení se zřízeným AIDS centrem,

2 týdny   lékařská mikrobiologie (laboratorní mikrobiologická diagnostika),

c)  doporučená doplňková praxe

3 týdny   gynekologické oddělení (ambulantní složka),

d)  účast na vzdělávacích aktivitách

-  povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny,

-  povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den,

-  další doporučené odborné akce pořádané IPVZ, ČDS JEP, ČLK aj.

Pro následující specializace je určeno další jednoleté specializační vzdělávání zakončené atestační zkouškou podle vlastního vzdělávacího programu specializační náplně:

-  dětská dermatovenerologie,

-  korektivní dermatologie.

Pro specializaci dermatologická histopatologie je stanoven vzdělávací program navazující na získání specializace z dermatovenerologie nebo patologické anatomie, zakončený po komisionálním ověření znalostí vydáním „Osvědčení k diagnostické činnosti v dermatologické histopatologii“.

3.             Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností

a)   všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání

-       musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru dermatovenerologie – chorobopis     a denní dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeňské péče, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařské zprávy,

-       dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

-       dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými i spolu­pracovníky,

-       má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví,

-       osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,

-       osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných informací a komunikace.

b)   z vlastního oboru

obecné dermatologie musí lékař prokázat:

-       důkladné a rozsáhlé znalosti, opřené o potřebné vědomosti z anatomie, histologie, fyziologie, klinické biochemie, mikrobiologie, sérologie, alergologie, klinické imunologie a molekulární biologie kůže, jejich adnex a sliznic,

-       důkladnou znalost klinické a laboratorní diagnostiky kožních a sexuálně přenosných chorob, správné vedení dokumentace,

-       znalost etiopatogeneze kožních chorob podle současných poznatků, znalost základních patologických změn v kůži a histopatologických nálezů u základních i složitějších dermatóz,

-       znalost diferenciální diagnostiky kožních a pohlavně přenosných chorob a jejich vztahu k infekčním, interním, chirurgickým, gynekologickým a onkologickým onemocněním,

-       znalost používaných vyšetřovacích a diagnostických metod a postupů a jejich hodnocení,

-       znalost obecných terapeutických zásad a účelné farmakoterapie spolu s nežádoucími účinky zevních i celkově podávaných léčivých přípravků v oboru používaných, znalost dermatologické receptury,

-       znalost fyzikální terapie, fotodermatologie, fototerapie a reakce na fyzikální léčbu.

Ze speciální dermatologie se vyžadují přesné a hluboké znalosti na úseku

-       znalost diagnostických a vyšetřovacích metod a postupů mikrobiologických, mykologických, dermatohistopatologických (biopsie a technika zpracování vzorků), imunohistologických, alergologických, imunologických a molekulárně biologických a způsob jejich interpretace.

Znalosti školence musí splňovat požadavky vyplývající z rozvoje oboru na zlepšování diagnostické (znalost a využívání výsledků nových laboratorních metod a vyšetřovacích postupů), klinické a terapeutické (nové léčivé přípravky) úrovně dermatovenerologie.

Dále je nezbytné si osvojit:

-       znalost diagnostických a vyšetřovacích metod a postupů mikrobiologických, mykologických, dermatohistopatologických (biopsie a technika zpracování vzorků), imunohistologických, alergologických, imunologických a molekulárně biologických a způsob jejich interpretace;

-       znalost správného odběru materiálu, jeho zpracování a zajištění pro odeslání do laboratoře;

-       teoretické a praktické znalosti problematiky profesionálních dermatóz,

-       důkladné znalosti zevní i celkové léčby a různých léčebných metod spolu se znalostmi farmakodynamického a farmakokinetického účinku léčivých přípravků, jejich toxikologie a nežádoucích účinků, správných indikací a vzájemných interakcí, znalosti medikace v dětském a seniorském věku,

-       odpovídající teoretické i praktické vědomosti o fyzikální terapii (o léčbě zářením různými typy UV zdrojů, o infračerveném záření, vysokofrekvenčních proudech, fotochemické a fotodynamické léčbě, laseroterapii se všemi fyzikálními i biologický­mi souvislostmi),  o rehabilitaci a balneoterapii,

-       teoretické i praktické znalosti lékařské kosmetologie,

-       teoretické i praktické znalosti dermatologické angiologie a proktologie,

-       znalosti základů andrologie,

-       znalost diferenciální diagnostiky dermatóz dětského věku, znalost genetiky,

-       znalost zásad dietního stravování u kožních a STD pacientů,

-       zvládnutí posudkové činnosti pro účely posuzování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně posuzování změněné pracovní schopnosti a odškodnění pracovních dermatóz,

-       znalosti prevence, diagnostiky a léčby dětských dermatóz, zvláštnosti péče o kůži dětí   a mladistvých, 

-       důkladné znalosti prevence, diagnostiky a terapie kožních onemocnění stáří, zejména  se zřetelem na kožní malignity,

-       znalost tropické, geografické a ekologické medicíny,

-       znalosti estetické a preventivní medicíny,

-       znalosti podmínek pro klinický a laboratorní výzkum,

-       seznámení se s problematikou výuky na pregraduální a sesterské úrovni,

-       znalosti sociálních a psychologických aspektů dermatologie,

-       adept se aktivně zapojuje do klinických, histopatologických a jiných seminářů.

V oblasti venerologie je nezbytné získat vědomosti a zkušenosti o

-       epidemiologii nemocí přenosných pohlavním stykem (STD) a o HIV infekci,

-       laboratorní diagnostice STD,

-       prevenci a kontrole STD včetně způsobu hlášení a organizaci péče o nemocné s STD,

-       HIV infekci a AIDS,

-       běžných gynekologických a andrologických poruchách,

-       dermatózách genitálu,

-       přidružených systémových projevech STD,

-       STD v těhotenství a u novorozenců,

-       psychosexuálních a sociálních aspektech STD,

-       výchově ke zdravému pohlavnímu životu.

c)    z ostatních oborů

Požadují se základní znalosti z biologie, lékařské genetiky, fyziologie, klinické biochemie, klinické imunologie, farmakologie a z molekulární biologie, vnitřního lékařství, dětského lékařství, chirurgie (znalosti první pomoci, způsobů resuscitace při poruchách dýchání, srdeční činnosti a krevního oběhu).

Dále se požaduje dobrá znalost infekčních chorob nutná pro diferenciální diagnostiku dermatóz a infekčních exantémů, znalosti chirurgických onemocnění postihujících kůži   a podkožní tkáně a jejich diferenciální diagnostiky, znalosti diferenciální diagnostiky urologických onemocnění s příznaky na uretře, prostatě a nadvarlatech, a znalosti diferenciální diagnostiky zánětlivých gynekologických chorob ve vztahu k pohlavně přenosným chorobám.

Rozsah požadovaných praktických dovedností

a)  vyšetřovací metody a léčebné postupy

-       samostatné vedení, dokumentování a uzavření chorobopisu, včetně chrorobopisu onkologického, onkologické hlášení,

-       klinické vyšetření kůže a kožních adnex, vyšetření lupou, diaskopie,

-       samostatné provedení a hodnocení mikroskopického (louhový preparát) a kultivačního mykologického vyšetření (50 vyšetření) a vyšetření Woodovou lampou (30 vyšetření),

-       základní funkční a přístrojové vyšetření žilního systému (80 vyšetření),

-       provedení Tzanckova testu (20 vyšetření),

-       znalost  histopatologických a imunohistologických nálezů 70 základních dermatóz,

-       odběr materiálu, příprava a mikroskopické vyšetření preparátu na kapavku, včetně barvení podle Grama, u ženy (50), včetně vyšetření vaginy v zrcadlech (30), vyšetření nativního preparátu na T. vaginalis (30) a vyšetření proktoskopického (15),

-       odběr materiálu, příprava, barvení podle Grama a mikroskopické vyšetření preparátu na kapavku a jiné zdroje uretrálního výtoku u muže (50), zkouška 2 sklenic (30), event. vyšetření proktoskopické (15),

-       odběr materiálu, příprava a vyšetření nativního preparátu na syfilis (vyšetření v zástinu) u muže a ženy (celkem 30),

-       znalost rozsahu a možností sérologického vyšetření u syfilis a interpretace prováděných sérologických testů,

-       hodnocení výsledků moderních diagnostických metod detekce gonokoků, chlamydií, kvasinek, BK, virů (hybridizační, PCR, amplifikační metody),

-       vyšetření prostaty a semenných váčků p. r. a proktoskopické vyšetření (30),

-       provedení a interpretace výsledků epikutánních a dalších druhů kožních testů, funkčních testů a fototestů (50 pacientů),

-       hodnocení diagnostické validity imunologických vyšetření,

-       vyšetření a hodnocení trichogramu (20),

-       vyšetření ejakulátu včetně diferenciálního spermiogramu (20),

-       provedení a interpretace výsledků dermatoskopického vyšetření (100), zhodnocení 3 dermatoskopických nálezů při zkoušce,

b)    terapeutické výkony a postupy

-       exkochleace, kauterizace (po 50 výkonech),

-       diatermokoagulace, epilace (po 30 výkonech),

-       metody a druhy kryoterapie – různé způsoby aplikace sněhu CO2 a tekutého dusíku, kryopřístroje (100 výkonů),

-       zásady kompresivní léčby, předpis a provedení (100 výkonů),

-       exprese komedonů a milií (50 výkonů),

-       masáž prostaty (25 výkonů),

-       anestezie povrchová, okrsková, topická (50),

-       odstranění perigenitálních a perianálních akuminátních kondylomat (25 výkonů),

-       světloléčba (50 pacientů),

-       laseroterapie (vaskulární, CO2 lasery, lasery používané k odstranění pigmentací a ochlupení) (30),

-       sklerotizace mikrovarixů (metliček) (30),

-       kožní biopsie průbojníkem nebo skalpelem obličej a krk (30 výkonů), jiná oblast (50 výkonů),

-       excize skalpelem drobného kožního útvaru bez sutury (25 výkonů),

-       excize skalpelem drobného kožního útvaru se suturou (25 výkonů),

-       excize léze, sutura od 2 - 10 cm (30 výkonů),

-       odstranění nekróz ze spodiny ulcerací (20 výkonů),

-       exstirpace podkožního útvaru (cysta, lipom aj.) (25 výkonů),

-       operační zákrok na nehtu (15 výkonů).

Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.

4.          Hodnocení specializačního vzdělávání

a)   Průběžné hodnocení školitelem – průběžně je dokumentována celá praxe v období specializačního vzdělávání, jak v průkazu odbornosti (indexu), tak i v Záznamu o provedených výkonech (tzv. logbooku). Pravidelně v šestiměsíčních intervalech budou školitelem kontrolovány a hodnoceny všechny povinné, doporučené a dobro­volné samostatně provedené výkony, školení, studijní pobyty a veškerá operativa s celkovým hodnocení po skončení předepsané lhůty.

b)   Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

-       absolvování povinného společného základu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti,

-       absolvování povinných školicích akcí se záznamem v průkazu odbornosti,

-       úspěšné absolvování písemného testu,

-       předložení seznamu výkonů (logbook) potvrzený školitelem,

-       vypracování písemné práce,

c)    Vlastní atestační zkouška

-  část praktická:    vyšetření pacienta, vypracování chorobopisu,

zhodnocení 4 histopatologických preparátů (výběr ze 70),

jednoduchých a složitějších dermatóz,

zhodnocení 3 mykologických vzorků mikroskopicky (louhový preparát)

vyšetření a zhodnocení 3 dermatoskopických nálezů pigmentových lézí;

-  část teoretická:   2 odborné otázky z dermatologie,

1 odborná otázka z venerologie,

obhajoba písemné práce.

 

5.      Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost

Získání specializace v oboru dermatovenerologie poskytuje kvalifikaci pro výkon samostatné diagnostické, léčebné a preventivní činnosti v rozsahu celého oboru   při poskytování specializované zdravotní péče v ambulantním nebo lůžkovém zařízení jakého­koliv typu, včetně výkonu vedoucích funkcí. Umožňuje výkon konziliární činnosti     pro jiné obory. Dosažená kvalifikace, podložená znalostí interdisciplinární problematiky a platné legislativy, vytváří předpoklady i pro práci vědecko-výzkumnou a výchovně pedagogickou.

 

6.     Akreditované pracoviště

Celá příprava uchazeče musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Z toho vychází síť akreditovaných pracovišť, která územně pokrývá celou ČR.

 Akreditovaná pracoviště jsou dvoustupňová:

Akreditované pracoviště I. stupně (AP I. st.) jsou základní úrovně, jsou definována jako lůžková dermatovenerologická oddělení s ambulantní částí.

Akreditované pracoviště II. stupně (AP II. st.) jsou definována jako lůžková oddělení krajských pracovišť a univerzitních klinik, pokrývající buď samostatně nebo v rámci smluvní spolupráce celou šíři oboru.

Speciálními akreditovanými pracovišti (APS) se mohou stát specializovaná samostatná dermatologická pracoviště, jejichž působnost je zpravidla soustředěna na určitou oblast oboru a dosahují v nich vysoké úrovně (např. laserová, histopatologická, angiologická, mikrobiologická, andrologická apod.). Jejich školící činnost může být akreditační komisí omezena právě jen na oblast jejich specializované činnosti.

To znamená, že AP I. stupně vychovává hlavně u lůžka a na ambulancích a další specializovanou výchovu si zajistí pro své školence na akreditovaných pracovištích II. stupně nebo na speciálních akreditovaných pracovištích (APS).

 

Síť se tedy skládá z pracovišť, která projeví zájem stát se akreditovaným pracovištěm a kterým akreditační komise akreditaci udělí:

AP I. st. jsou všechna lůžková zařízení, splňující obecná pravidla pro akreditaci, kromě

AP II. st., kam patří všechna krajská a fakultní lůžková zařízení, splňující obecná a výše uvedená speciální pravidla pro akreditaci,

"APS" je specializované AP, dosahující vysoké diagnostické a/anebo terapeutické úrovně v některé části oboru dermatovenerologie.

 

Akreditované pracoviště je posuzováno akreditační komisí podle kritérií personálních a materiálně-technických:

 

Sledovaná materiálně technická kritéria:

a)      počet lůžek, druh, počet hospitalizovaných

b)      počet ambulantně ošetřených, vč. specializací

c)      počet publikací za poslední 3 roky (IF, bez IF, abstrakta)

d)      aktivní účast zaměstnanců na kongresech ČR a v zahraničí za rok

e)      granty, výzkum za poslední 3 roky

f)        dostupnost literatury

g)      počty vyšetření a výkonů, které umožňují absolvovat vzdělávání plánovanému počtu školenců tak, aby všichni bez obtíží mohli naplnit požadavky uvedené v kapitole 3 tohoto dokumentu

 

Personální požadavky:

a)      vedoucí akreditovaného pracoviště má nejvyšší vzdělání v oboru a licenci

b)      akreditované pracoviště má min. 1,0 úvazku pracovníka/ů s nejvyšším vzděláním v oboru

c)      školitel:

-         pracuje na akreditovaném pracovišti v úvazku min. 0,5

-         má nejvyšší vzdělání v oboru a licenci, praxi má min. 5 let

-         školí max. 2 školence

 

     Klíčovou osobou je tedy školitel, který má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestacemi a licencí. Školitel má na starosti 1-2 uchazeče a dohlíží na ně po celou dobu jejich pětileté přípravy.

             Školenec musí být v pracovním poměru na mateřském akreditovaném pracovišti v pracovním úvazku 1,0 (postgraduální studenti vykonávají činnosti na úrovni úvazku alespoň 0,5).

Seznam dokumentů požadovaných z pracovišť pro akreditační řízení

1. Žádost pracoviště o akreditaci – podle zák. 95/2004, § 14

2. Dotazník k žádosti o akreditaci – Příloha 1 (Tabulka)

3. Seznam výkonů prováděných na pracovišti žadatele – Příloha 2

4. Seznam techniky používané pracovištěm žadatele – Příloha 3

5. Seznam publikací  pracoviště žadatele se zaměřením na publikace školitele (školitelů) za 

        poslední 3 roky  –   Příloha 4

6. Seznam grantů a jiných výzkumných úkolů řešených na pracovišti žadatele za posledních 

        pět let – Příloha 5

7. Strukturovaný životopis školitele – Příloha 6

 

Příloha 1.   Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště v oboru                    

Adresa pracoviště

 

 

Vedoucí pracoviště

 

Seznam jednotlivých VŠ odborníků (školitelů) podílejících se na činnosti pracoviště a pověřených postgraduální výukou, dosažená odbornost (atestace) a  roky praxe v oboru

Titul, jméno, příjmení

Odbornost

(atestace) 

Úvazek

Roky praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vedoucích sester (SZP) s nástavbovým vzděláním v dané specializaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti podílející se na činnosti pracoviště:

-dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy,

-dermatologická fotobiologie,

-dermatologická mykologie,

-dermatologická onkologie,

-dermatologická angiologie,

-andrologie,

-dětská dermatovenerologie,

-korektivní dermatologie,

-dermatohistopatologie,

-venerologie

 

Celkový počet lůžek pracoviště

 

Počet a druh specializovaných lůžek

 

Počet hospitalizací za rok

 

Počet všech ambulantních ošetření za rok

 

Počet publikací pracoviště za posledních 5 let (výčet viz příloha č.4 )

V odborných časopisech bez IF:

V časopisech s IF:

Abstraktů:

Aktivní účast pracovníků na kongresech v ČR i zahraničí (celkem počet za rok)

ČR:

Zahraničí:

Počet řešených grantů a jiných výzkumných projektů v posl. 3 letech

(výčet viz příloha č. 5 )

 

Datum, podpis vedoucího pracoviště

 

             

 

Příloha 2:  Seznam výkonů a jejich počet za rok prováděných v rámci specializačního oboru na pracovišti

 

Výkon

Počet za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 3:  Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na pracovišti

 

Přístroj (název)

Rok výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 4:  Seznam publikací pracoviště za posledních 5 let, se zaměřením na publikace školitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 5:   Seznam grantů a dalších výzkumných úkolů na pracovišti za posledních 5 let s uvedením hlavního řešitele a jeho pracoviště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 6:  Strukturovaný profesní životopis školitele/školitelů
 

Titul, jméno, příjmení

Datum narození

Pregraduální vzdělání

Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled)

Zaměstnání dřívější a současné

Pedagogická činnost

Vědecko-výzkumná činnost