Akrediatační požadavky pro doškolování v korektivní dermatologii

1.  Cíl specializačního vzdělávání

     Cílem specializačního vzdělávání v oboru korektivní dermatologie je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru korektivní dermatologie a dermatovenerologie, tj.  potřebných teoretických  znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence vzhledových vad kůže a podkoží, vrozených i získaných, včetně projevů stárnutí kůže, v oblasti nádorů kůže a podkoží a v oblasti ostatních chorob a stavů na kůži, při jejichž léčbě jsou používány terapeutické postupy korektivní dermatologie, chirurgické i nechirurgické, a získání teoretických znalostí a praktických dovedností tzv. společného základu dermatovenerologie.

2.  Minimální požadavky na specializační vzdělávání

     Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru korektivní dermatologie je  získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého magisterského studia obsahujícího teoretickou a praktickou výuku ve  studijním programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě.

     Specializační vzdělávání se uskutečňuje na akreditovaných pracovištích (viz níže – odstavec 7) při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu    odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a Zákoníku práce.

     Podmínkou pro získání specializace v oboru korektivní dermatologie je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe  v minimální délce 6 roků, přičemž  5 let se absolvuje praxe v oboru dermatovenerologie (společný dermatovenerologický základ) a jeden rok se absolvuje praxe v oboru korektivní dermatologie. Specializaci v oboru korektivní dermatologie lze získat též po složení atestace z dermatovenerologie zpětným započtením pětileté praxe před touto atestací, zařazením do oboru korektivní dermatologie a následnou roční praxí v oboru korektivní dermatologie.

 

a)     povinná praxe v oboru:

5 let je identická s povinnou praxí v oboru dermatovenerologie:

minimálně 24 měsíců  povinné praxe na dermatovenerologickém lůžkovém      oddělení akreditovaného pracoviště I. nebo II.stupně,

minimálně 12 měsíců  specializované části praxe ve vlastním oboru takto rozdělené:

                 1,5 měsíce – dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy,
                 1 měsíc - dermatologická fotobiologie,
                 1 měsíc - dermatologická mykologie, 
                 1 měsíc – dermatologická onkologie,
                 1 měsíc – dermatologická angiologie,
                 0,5 měsíce – andrologie,
                 2 měsíce – dětská dermatovenerologie,
                 1 měsíc – korektivní dermatologie,
                 1 měsíc – dermatohistopatologie,  
                 2 měsíce – venerologie.

Jeden rok spočívá v praxi na akreditovaném pracovišti pro korektivní dermatologii, z toho  nejméně 12 dní pobytu na akreditovaném pracovišti korektivní dermatologie II.stupně. Tuto část povinné praxe je možno  absolvovat na několika akreditovaných pracovištích tak, aby byla pokryta celá šíře výkonů v oboru. Školitelem může být jakýkoli lékař s atestací v oboru korektivní dermatologie určený vedoucím akreditovaného pracoviště.

b)     povinná doplňková praxe v dalších oborech

1 měsíc chirurgické oddělení
2 měsíce oddělení plastické chirurgie
3 měsíce interní oddělení

c)     nepovinná doplňková praxe:

      6  měsíců plastická chirurgie
      6 měsíců  estetická chirurgie
      3 měsíce  obličejová chirurgie
      3  měsíce ORL
      1  měsíc oční lékařství

   Doporučená doplňková praxe může činit  maximálně 6 měsíců z povinné přípravy.

d)     účast na vzdělávacích aktivitách:

   ●   povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny   
   ●   povinný seminář Základy zdravotnické legislativy - 1 den
   ● doporučené vzdělávací  odborné akce pořádané uznanými vzdělávacími institucemi

                                                          

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností:   

(kromě znalostí požadovaných pro obor dermatovenerologie – viz „Vzdělávání v oboru dermatovenerologie“)

 

a)  z vlastního oboru  -  kromě důkladných znalostí z korektivní dermatologie   důkladné znalosti z obecné a speciální dermatologie se zaměřením ke korektivní dermatologii opřené o potřebné znalosti z anatomie, histologie, fyziologie a biochemie kůže, jejích adnex a sliznic

-   znalost etiopatogeneze kožních chorob, především geneticky, endokrinně a věkově podmíněných, alergických dermatóz a kožních chorob z poruchy metabolizmu, z poruchy cirkulace, névů, kožních nádorů a nemocí kožních adnex,

-    znalost základních patologických změn v kůži zejména u kožních nádorů, névů a cyst,

-    znalost diferenciální diagnostiky kožních chorob zejména se zaměřením na kožní nádory, névy, cysty, nemoci kožních adnex a kožní změny způsobené vlivem UV záření a vlivem věku,

-    znalost používaných vyšetřovacích a diagnostických metod a postupů a jejich hodnocení,

-    znalost obecných dermatologických terapeutických zásad a účelné farmakoterapie, znalost nežádoucích účinků léků užívaných v korektivní dermatologii, znalost potřebné receptury,

-    důkladná znalost teoretických podkladů  kožní chirurgie, estetické dermatologie,  lékařské kosmetologie a kosmetiky,

-    důkladná znalost fyzikální dermatologické terapie (zejména léčba zářením, včetně léčby UV zářením, fotochemická a fotodynamická léčba, laseroterapie, kryoterapie),

   znalost dermatologické angiologie a proktologie,

-    zvládnutí posudkové činnosti v oboru pro účely posuzování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně posuzování změněné pracovní schopnosti,

-    znalost prevence, diagnostiky a terapie kožních onemocnění v dětství se zaměřením na vrozené vývojové vady,  a ve stáří, zejména se zřetelem na kožní malignity,

 

b) z ostatních oborů

-    dobrá znalost chirurgické propedeutiky zejména zásady práce na operačním sále,

-    dobrá znalost zásad plastické chirurgie (fyziologické operování na kůži),

-    potřebné znalosti kosmetické chemie,

-    potřebné znalosti lékařské genetiky,

-    potřebné znalosti onkologie,

-    potřebné znalosti imunologie a alergologie,

-    potřebné znalosti ARO (zejména se zaměřením na první pomoc a život zachraňující zákroky a opatření, na metody anestezie a sedace pacienta),

-    potřebné znalosti lékařské psychologie,

-    potřebné znalosti z pediatrie a gerontologie

 

Rozsah požadovaných praktických dovedností

a)  Standartní a speciální vyšetřovací, diagnostické a laboratorní metody:

-    rozbor anamnézy, celkového klinického vyšetření, morfologických a funkčních změn kůže (teploty, promaštění, perpsirace, elasticity a turgoru kůže), posuzování výsledků laboratorních vyšetření,

-    genealogický průzkum při podezření na genetický původ nemoci,

-    odběry materiálu z kůže a jejích adnex na mikrobiologické vyšetření,

-    mikroskopické vyšetření na mikroby,

-    epikutánní a intrakutánní testovací metody, především zaměřené na kosmetiku,

-    vyšetřování oběhových poruch dolních končetin,

-    zhotovení a zhodnocení trichogramu

 

b)  Terapeutické a ošetřovací metody, výkony a postupy:

-    celková a zevní dermatologické terapie, včetně klimatoterapie a thalassoterapie,

-    fototerapie, fotodynamická léčba,

-    aktinoterapie kožních nádorů,

-   léčba lasery,

-    elektrochirugické zákroky a elektroléčba v estetické dermatologii,

-    chemoterapie, včetně chemického peelingu,

-    kryoterapie a kryodestrukce,

-    postupy užívané v preventivní a léčebné dermatologické kosmetice (hluboké čištění kůže, pleťové masky, zábaly aj.),

-    technika masáží, kosmetických - preventivních a léčebných,

-    technika aplikace botulotoxinu A,

-    technika aplikace látek používaných v estetické dermatologii, estetické chirurgii, např.při augmentacích kůže a podkoží a při odstraňování vrásek,

-    znalost použití protetických pomůcek (kontaktní čočky, paruky),

-    technika korektivní tetováže

 

c)  Chirurgické metody a postupy:

n    příprava operačního sálu a instrumentária,

n    příprava pacienta k operaci,

n    příprava operatéra (operačního týmu),

n    příprava operačního pole, zásady asepse,

n    techniky lokální anestézie včetně tumescenční, analgosedace,

n    stavění krvácení,

n    punkce, incize, abraze, kyretáž, exkochleace, „shave excision“,

n    dermabraze,

n    diagnostická excize,

n    léčebná excize (průbojníkem, skalpelem),

n    způsoby uzávěru operační rány,

n    aplikaci kožních laloků (zejména místní laloky), kompozitních laloků,

n    transplantace kůže,

n    krytí kožních defektů přechodnými kryty,

n    aplikace tkáňových kultur kůže,

n    operace na nehtech a okolí,

n    trichologické operace,

n    kožní onkochirurgie včetně mikroskopicky kontrolované chirurgie,

n    operační zákroky na zevním genitálu,

n    operační zákroky v dermatologické flebologii a proktologii,

n    liposukce,

n    metody estetické dermatochirurgie,

n    laserová chirurgie,

n    obvazová technika

 

Seznam požadovaných výkonů

Záznam o provedených výkonech (logbook) se předkládá u atestace a musí být  potvrzený školitelem:

 

dermatochirurgické výkony

 

50 excizí nenádorových kožních útvarů, névů nebo benigních kožních nádorů

30 excizí maligních kožních nádorů

20 excizí podkožních útvarů (cysta, lipom, podkožní metastázy aj.)

 5 operačních zákroků na nehtech

 3 asistence při operaci s uzávěrem rány pomocí místního laloku a 1 samostatně

    provedená operace

 3 asistence při uzávěru rány volným kožním transplantátem a 1 samostatně

    provedená operace

 3 asistence při zákroku výkonným laserem

 3 asistence při operačním zákroku v estetické dermatochirurgii (blefaroplastika,

    transplantace vlasů aj.)

 1 asistence při operačním zákroku v dermatologické angiologii nebo proktologii

 1 asistence při operačním zákroku na zevním genitálu

 1 asistence při liposukci

 

nechirurgické výkony

 

15 kryodestrukcí kryokauterem

10 provedení středně hlubokého nebo hlubokého chemického peelingu

 5 epilací (laser, skin line, event. jehla, aj.)

 5 kožních augmentací

 2 aplikace botulotoxinu A

 

Všeobecné požadavky

 

Administrativa, legislativa

n    znalost koncepce oboru a právních předpisů platných v době atestace obecně  a pro obor dermatovenerologie a korektivní dermatologie zvlášť,

n    znalost vedení zdravotnické dokumentace, povinná hlášení,

n    znalost výkaznictví pro zdravotní pojišťovny, NZIS,

n    znalost funkcí a pravomocí obvodního lékaře při diagnostice, léčbě a depistáži kožních chorob, znalost pravomocí a náplně činnosti korektivních dermatologů v privátní praxi,

n    znalost rozsahu spolupráce s příslušnými odborníky z oborů obecné, plastické, estetické a obličejové chirurgie, urologie, gynekologie, onkologie, ORL, oftalmologie,

n    znalost uplatňování sociálních aspektů a způsobů řešení případů s chronickými a závažnými chorobami,

n    znalosti základů zpracování zdravotnické dokumentace počítačovými metodami

 

 

Hodnocení specializační přípravy

 

a)  průběžné hodnocení školitelem

Celá praxe v období specializačního vzdělávání je průběžně dokumentována. Do průkazu odbornosti (indexu), v němž je potvrzení o zařazení do oboru, se zaznamenávají  všechna  absolvovaná školení a studijní pobyty,  jak povinné, tak i doporučené a dobrovolné. Do  záznamu o provedených výkonech (logbooku) se zapisují všechny  samostatně provedené výkony a veškerá operativa.

Školitel index a logbook  kontroluje v šestiměsíčních intervalech a po skončení předepsaného období předatestační přípravy zaznamená do indexu písemné hodnocení.

 

b) předpoklad přístupu ke zkoušce

n    absolvování povinného školícího programu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti

n    úspěšného absolvování písemného testu

n    předložení seznamu výkonů (logbook) potvrzeného školitelem

 

c)  vlastní  atestační zkouška

1. Vlastní atestační zkoušku po absolvování praxe v délce 6 roků od zařazení do oboru korektivní dermatologie  tvoří:

 

     ■   část praktická: vyšetření pacienta, vypracování chorobopisu,

                    vyšetření pacienta a provedení  operačního zákroku,

                    zhodnocení 4 histopatologických preparátů (výběr ze 70)

                                                            jednoduchých a složitějších dermatóz,

   zhodnocení 3 mykologických vzorků mikroskopicky (louhový

                                                                                        preparát),

   vyšetření a zhodnocení 3 pigmentových lézí dermatoskopem;

      ■  část teoretická:  2 odborné otázky z dermatologie,

                             1 odborná otázka z venerologie,

                             1 otázka z obecné korektivní dermatologie

                             1 otázka ze speciální  korektivní dermatologie zaměřená na  znalost praktických  postupů a operačních technik

                             1 otázka ze speciální  korektivní dermatologie zaměřená na nosologické jednotky a stavy       

 

2. Vlastní atestační zkoušku  z korektivní dermatologie po roční praxi v oboru korektivní dermatologie  a po zpětném započtení pětileté praxe a  po složení atestace z dermatovenerologie tvoří:

 

    ■      část praktická: vyšetření pacienta a provedení  operačního zákroku

    ■      část teoretická:  1 otázka z obecné korektivní dermatologie

                               1 otázka ze speciální  korektivní dermatologie zaměřená na znalost praktických  postupů a operačních technik

                               1 otázka ze speciální  korektivní dermatologie zaměřená na nosologické jednotky a stavy       

 

Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání  získal způsobilost

     Lékař se specializací v oboru korektivní dermatologie je schopen samostatné činnosti a výkonů, které vyplývají z jeho kvalifikace, prováděných při poskytování specializované zdravotní péče v ambulantním nebo lůžkovém zařízení, včetně výkonu vedoucích funkcí.

    Lékař se specializací v tomto oboru je schopen konziliární činnosti pro jiné obory a má kvalifikaci také pro výkon zákroků nesledujících léčebný účel (výkony v estetické dermatologii) spadajících do tohoto oboru. Dosažení kvalifikace vytváří předpoklady i pro práci vědecko-výzkumnou a výchovně pedagogickou.

 

7. Akreditované pracoviště

Celá příprava uchazeče musí probíhat na akreditovaných pracovištích, kdy po dobu pěti let v předatestační přípravě příprava probíhá na akreditovaných pracovištích pro obor dermatovenerologie (viz Vzdělávání v oboru dermatovenerologie). Jeden rok probíhá příprava na pracovištích akreditovaných pro obor korektivní dermatologie, která se stanovují v těchto typech:

1.      Akreditované pracoviště I. typu, které poskytuje základní vzdělávání,

2.      Akreditované pracoviště II. typu poskytující vzdělávání na vyšší úrovni,

3.      Specializované akreditované pracoviště poskytující vzdělávání v úzkém spektru činností. Jejich školící činnost může být akreditační komisí omezena právě jen na oblast jejich specializované činnosti. Zpravidla jsou tato pracoviště smluvně vázána na  akreditovaná pracoviště I. a II. typu.

 

Síť se tedy skládá z pracovišť, která projeví zájem stát se akreditovaným pracovištěm a kterým akreditační komise akreditaci udělí.

Akreditované pracoviště je posuzováno akreditační komisí podle kritérií personálních a materiálně-technických (viz Dotazník)

 

Personální požadavky:

a)     vedoucí akreditovaného pracoviště I. typu  a II. typu má nejvyšší vzdělání v oboru dermatovenerologie a licenci

b)     akreditované pracoviště má min. 1,0 úvazku pracovníka/ů s nejvyšším vzděláním v oboru korektivní dermatologie

c)      školitel:

-         pracuje na akreditovaném pracovišti v úvazku min. 0,5

-         má nejvyšší vzdělání v oboru korektivní dermatologie a licenci, praxi má min. 5 let

-         školí max. 2 školence

 

     Klíčovou osobou je školitel, který má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestacemi a licencí. Školitel má na starosti 1-2 uchazeče a dohlíží na ně po celou dobu jejich  přípravy.

             Školenec musí být v pracovním poměru na mateřském akreditovaném pracovišti v pracovním úvazku 1,0 (postgraduální studenti vykonávají činnosti na úrovni úvazku alespoň 0,5).

Seznam dokumentů požadovaných z pracovišť pro akreditační řízení

1. Žádost pracoviště o akreditaci – podle zák. 95/2004, § 14

2. Dotazník k žádosti o akreditaci

3. Seznam  a strukturovaný životopis školitelů – Příloha 1

4. Seznam  a počet  provedených speciálních dermatochirurgických zákroků za rok –

   Příloha 2

5. Seznam a počet  zákroků v estetické dermatologii  za rok  - 

    Příloha  3

 

Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného  pracoviště v oboru korektivní dermatologie

 1. Adresa pracoviště
 2. Vedoucí pracoviště (titul, jméno, příjmení)
 3. Školitelé s atestací z korektivní dermatologie (titul, jméno, příjmení, strukturovaný profesní životopis – viz příloha  1)
 4. Instrumentářky (sálové sestry) (titul, jméno, příjmení)
 5. Součásti podílející se na činnosti pracoviště (jmenovitě) – lůžkové, ambulantní, nezbytně spolupracující obory, komplement – jejich dostupnost
 6. Celkový počet lůžek pracoviště
 7. Počet lůžek pro pacienty po operaci
 8. Počet hospitalizovaných pacientů za rok
 9. Počet ambulantně ošetřených pacientů za rok
 10. Celkový počet dermatochirurgických zákroků vedených v operační knize za rok
 11. Seznam a počet  provedených speciálních dermatochirurgických zákroků za rok (viz příloha  2)
 12. Seznam a počet  zákroků v estetické dermatologii  za rok (viz příloha  3)
 13. Počet nemocných vedených na ambulanci pro korektivní dermatologii
 14. Počet publikací školitelů s tématikou korektivní dermatologie za poslední 3 roky
 15. Aktivní účast školitelů s problematikou korektivní dermatologie na kongresech
 16. Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na pracovišti
 17. Případná spolupracující pracoviště – jejich charakteristika vyplývající z bodů 1 – 16

 

Příloha 1: Strukturovaný profesní životopis školitele

                Titul, jméno, příjmení

                 Datum narození

                 Odborné vzdělání a kvalifikace (přehled)

                 Zaměstnání dřívější a současné

                 Pedagogická činnost

 

Příloha 2: Speciální terapeutické dermatochirurgické zákroky

                  Místní lalok

                  Transplantace kůže

                  Excize sentinelové uzliny

                 Operační zákrok v dermatologické angiologii

                 Operační zákrok na zevním genitálu  (cirkumcize aj.)

                 Operace rozsáhlé cysty, lipomu, sinus pilonidalis aj.

                 Operace  hidradenitis suppurativa

 

Příloha 3: Zákroky v estetické dermatologiii

                 Chemický peeling

                 Aplikace  botulotoxinu A

                 Kožní augmentace

                 Epilace (laserová aj.)

                 Liposukce

                Zákroky výkonným laserem

                 Blefaroplastika

                Transplantace vlasů