Akrediatační požadavky pro doškolování v dětské dermatovenerologii

VZDĚLÁVÁNÍ v oboru

DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

( k získání nástavbové licence  v odbornosti DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE)

1. Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská dermatovenerologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby (medikamentózní i chirurgické) a prevence chorob dětské kůže a podkoží, sliznic, přídatných kožních orgánů a také kožních projevů systémových chorob a systémových projevů kožních onemocnění. Součástí přípravy je i podpora péče o zdravou kůži.

Příprava v oblasti venerologie obsahuje diagnostiku, léčbu a prevenci infekcí přenášených pohlavním stykem a jiných onemocnění pohlavního ústrojí a nemocí genitálu, vyskytujících se především v dětském věku.

2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro získání specializace v oboru dětská dermatovenerologie je absolvování 5 leté přípravy a složení atestace v základním oboru dermatovenerologie, kdy v průběhu pětileté přípravy školenec může již 18 měsíců pracovat na akreditovaném dětském kožním pracovišti.

Školenec naváže 12 měsíční přípravu k získání specializace (nástavbové licence) v dětské dermatovenerologii.

       Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle §83a zákoníku práce.

a)   povinná praxe v oboru

minimálně  24 měsíců povinné praxe na dermatovenerologickém lůžkovém oddělení akreditovaného pracoviště I. nebo II. stupně,

minimálně 12 měsíců specializované části praxe ve vlastním oboru takto rozdělené:

1,5 měsíce - dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy,

1 měsíc      - dermatologická fotobiologie,

1 měsíc      - dermatologická mykologie,

1 měsíc      - dermatologická onkologie,

1 měsíc      - dermatologická angiologie,

0,5 měsíce - andrologie,

2 měsíce    - dětská dermatovenerologie,

1 měsíc      - korektivní dermatologie,

1 měsíc      - dermatohistopatologie,

2 měsíce    - venerologie.

 

      Vzdělávání v uvedených specializacích (12 měsíců) probíhá na mateřském akreditovaném pracovišti v lůžkové nebo ambulantní složce, nebo na jiných akreditovaných pracovištích, se kterými má mateřské akreditované pracoviště toto vzdělávání nasmlouváno. Výchova probíhá rotačním způsobem s dobou trvání 1/2 až 2 měsíce (viz výše).

b)   doplňková praxe v dalších oborech

3 měsíce chirurgické oddělení (z toho až 2 měsíce mohou být na oddělení plastické chirurgie nebo oddělení korektivní dermatologie),

3 měsíce interní oddělení,

c)  nepovinná doplňková praxe ze styčných medicínských oborů v celkové délce maximálně

    3 měsíce

d) účast na vzdělávacích aktivitách

-  povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny,

-  povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den

-  doporučené vzdělávací akce pořádané uznanými vzdělávacími institucemi

-  doporučené odborné akce akreditované ČLK

e) povinná praxe k získání specializace (nástavbové licence) v odbornosti dětská

    dermatovenerologie

    3 měsíce - povinné praxe na dětské kožní ambulanci akreditovaného pracoviště

    3 měsíce - povinná praxe na lůžkové části dětského kožního akreditovaného pracoviště

    3 měsíce - samostatně pracující lékař v dětské kožní ambulanci kmenového pracovišti

 

    Doporučená praxe:  2 měsíce - na dětském oddělení

                                 1 měsíc   - na infekčním oddělení

 

Vzdělávání v uvedené subspecializaci bude probíhat v ambulancích a na lůžkové části akreditovaného pracoviště v odbornosti dětská dermatovenerologie.

 

3.   Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností

a) všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání

-           musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru dermatovenerologie- chorobopis a denní dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léků, náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven

-           dosáhne potřebné úrovně schopnosti pro komunikaci s pacienty, příbuznými i spolupracovníky

-           má základní znalosti revizního lékařství, lékařské etiky, zdravotnické legislativy, organizace zdravotnické služby a zdravotnické ekonomiky

-           osvojí si základy výživy u dětí v jednotlivých věkových obdobích dítěte

       -           osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce

-           osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných informací a komunikace

b) z vlastního oboru

Z obecné dermatologie musí lékař prokázat:

-           potřebné vědomosti z anatomie, histologie, fyziologie, biochemie, mikrobiologie, serologie, alergologie, imunologie a molekulární biologie kůže, jejich adnex a sliznic,

-           důkladnou znalost klinické a laboratorní diagnostiky kožních a sexuálně přenosných chorob, správné vedení dokumentace

-           znalost etiopatogeneze kožních chorob podle současných poznatků, znalost základních patologických změn v kůži a histopatologických nálezů u základních i složitějších dermatóz

-           znalost diferenciální diagnostiky kožních a pohlavně přenosných chorob a jejich vztahu k infekčním, interním, chirurgickým, gynekologickým a onkologickým onemocněním

-           znalost používaných vyšetřovacích a diagnostických metod a postupů a jejich hodnocení

-           znalost obecných terapeutických zásad a účelné farmakoterapie spolu s nežádoucími účinky zevních i celkově podávaných léků v oboru používaných, znalost dermatologické receptury

 

Z dětské dermatologie musí lékař prokázat:

-           důkladné a rozsáhlé znalosti oboru, opřené o znalosti morfologických a funkčních vlastností kůže v průběhu vývoje dítěte (od novorozeneckého věku do 18 let dítěte)

-           zásady celkové terapie u dětí; znalost specifické problematiky zevní terapie respektující fyziologický vývoj dítěte, odlišnosti od zevní terapie dospělých;

-           znalost farmakodynamického účinku léků, znalost interakce zevních a celkově podávaných léků a nežádoucích účinků léků u dětí; zásad analgosedace u dětí.

-                     zásady správné výživy u dětí různých věkových kategorií

 

Ze speciální dermatologie se vyžadují přesné a hluboké znalosti na úseku

-       diagnostických a vyšetřovacích metod a postupů bakteriologických, virologických, mykologických, parazitologických, dermatohistopatologických (biopsie a technika zpracování vzorků včetně imunohistologie), alergologických, imunologických a molekulárně biologických a způsob jejich interpretace.

Znalosti školence musí splňovat požadavky vyplývající z rozvoje oboru na zlepšování diagnostické (znalost a využívání výsledků nových laboratorních metod a vyšetřovacích postupů), klinické a terapeutické (nové léčivé přípravky) úrovně dermatovenerologie.

Dále je nezbytné načerpat následující znalosti a dovednosti:

-       v odběru materiálu, jeho zpracování a vyšetření, příp. zajištění pro odeslání do laboratoře;

-       z problematiky profesionálních dermatóz,

-       ze zevní i celkové léčby a léčebných metod spolu se znalostmi farmakodynamického a farmakokinetického účinku léčivých přípravků, jejich toxikologii a nežádoucí účinky, správnou indikaci a vzájemné interakce, zvláštnosti medikace v dětském a seniorském věku,

-       ve fyzikální terapii (o léčbě zářením různými typy UV zdrojů, o infračerveném záření, vysokofrekvenčních proudech, fotochemické a fotodynamické léčbě, laseroterapii se všemi fyzikálními i biologickými souvislostmi), o rehabilitaci, balneoterapii, kryoterapii a elektroterapii,

-       z lékařské kosmetologie,

-       z dermatologické angiologie a proktologie,

-       ze základů andrologie,

-       ze zásad dietního stravování u kožních pacientů,

-       ke zvládnutí posudkové činnosti pro účely posuzování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně posuzování změněné pracovní schopnosti a odškodnění pracovních dermatóz,

-       z prevence, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby dětských dermatóz, jejich genetického podkladu a zvláštností péče o kůži dětí a mladistvých,

-       z prevence, diagnostiky a terapie kožních onemocnění stáří, zejména se zřetelem na kožní malignity,

-       z tropické, geografické a ekologické dermatologické problematiky,

-       z estetické a preventivní medicíny,

-       z pravidel a podmínek pro klinický a laboratorní výzkum (Správná klinická praxe, Helsinská deklarace, Informace pro pacienta a Informovaný souhlas, Bezpečnost práce v laboratoři, Pravidla experimentů na pokusných zvířatech),

-       z problematiky výuky na pregraduální magisterské, bakalářské a sesterské úrovni,

-       ze sociálních a psychologických aspektů dermatologie.

 

Z dětské dermatologie:

-       znalost současné etiopatogeneze dětských kožních chorob

-       znalost diferenciální diagnostiky dětských kožních a pohlavních  chorob

-       znalost problematiky kožních nádorových onemocnění u dětí

-       znalost základů genetiky, genodermatóz, zásad prevence, dispenzarizace

-       význam a současné možnosti prenatální diagnostiky

        -       odborné konziliární spolupráce s plastickými chirurgy při řešení dermatokosmetologických problémů v dětském věku

-       odborná konziliární mezioborová spolupráce

-       teoretické a praktické znalosti fyzikální a laser terapie u dětí

-       znalost odborné první pomoci u popálenin, poleptání, omrzlin u dětí

-       zásady fotodermatologie a fototerapie v dětském věku

 

V oblasti venerologie je nezbytné získat vědomosti a zkušenosti o

-       epidemiologii nemocí přenosných pohlavním stykem (STD) a o HIV infekci,

-       laboratorní diagnostice STD,

-       prevenci a kontrole STD včetně způsobu hlášení a organizaci péče o nemocné s STD,

-       HIV infekci a AIDS,

-       běžných gynekologických a andrologických poruchách,

-       dermatózách genitálu,

-       přidružených systémových projevech STD,

-       STD v těhotenství a u novorozenců,

-       psychosexuálních a sociálních aspektech STD,

-       výchově ke zdravému pohlavnímu životu.

 

c) z ostatních oborů

Požadují se základní znalosti z biologie, lékařské genetiky, fyziologie, klinické biochemie, klinické imunologie, farmakologie a z molekulární biologie, vnitřního lékařství, dětského lékařství, chirurgie (znalosti první pomoci, způsobů resuscitace při poruchách dýchání, srdeční činnosti a krevního oběhu).

Dále se požaduje dobrá znalost infekčních chorob nutná pro diferenciální diagnostiku dermatóz a infekčních exantémů, znalosti chirurgických onemocnění postihujících kůži   a podkožní tkáně a jejich diferenciální diagnostiky, znalosti diferenciální diagnostiky urologických a gynekologických onemocnění (s příznaky postihujícími uretru, prostatu a nadvarlata a znalosti diferenciální diagnostiky zánětlivých gynekologických chorob ve vztahu k pohlavně přenosným chorobám.

Rozsah požadovaných praktických dovedností

a)  vyšetřovací metody a léčebné postupy

-       samostatné vedení, dokumentování a uzavření chorobopisu, včetně chorobopisu onkologického kožního onemocnění, onkologické hlášení,

-       klinické vyšetření kůže a kožních adnex, vyšetření lupou, diaskopie, základy utrazvukového vyšetření kůže,

-       samostatné provedení a hodnocení mikroskopického (louhový preparát) a kultivačního mykologického vyšetření (50 vyšetření) a vyšetření Woodovou lampou (30 vyšetření),

-       základní funkční a přístrojové vyšetření žilního systému (50 vyšetření),

-       provedení Tzanckova testu (10 vyšetření),

-       znalost  histopatologických a imunohistologických nálezů 70 základních dermatóz,

-       odběr materiálu, příprava a mikroskopické vyšetření preparátu na kapavku, včetně barvení podle Grama u ženy (50), včetně vyšetření vaginy v zrcadlech (50), vyšetření nativního preparátu na T. vaginalis (15) a vyšetření proktoskopického (15),

-       odběr materiálu, příprava, barvení podle Grama a mikroskopické vyšetření preparátu         na kapavku a jiné zdroje uretrálního výtoku u muže (50), vyšetření proktoskopické (15),

-       odběr materiálu, příprava a vyšetření nativního preparátu na syfilis (vyšetření v zástinu) u muže a ženy (celkem 30),

-       znalost rozsahu a možností sérologického vyšetření u syfilis a interpretace prováděných sérologických testů,

-       interpretace výsledků moderních diagnostických metod detekce gonokoků, chlamydií, kvasinek, BK, virů (hybridizační, PCR, amplifikační metody) a jiných původců STI,

-       palpační vyšetření prostaty (30),

-       provedení a interpretace výsledků epikutánních a dalších druhů kožních testů, funkčních testů a fototestů (50 pacientů),

-       vyšetření a hodnocení trichogramu (10),

-       vyšetření ejakulátu včetně diferenciálního spermiogramu (10),

-       provedení a interpretace výsledků dermatoskopického vyšetření (150), zhodnocení 3 dermatoskopických nálezů při zkoušce, základy digitální dermatoskopie

b)    terapeutické výkony a postupy

-       exkochleace (100 výkonů),

-       kauterizace a diatermokoagulace (50 výkonů), epilace diatermokoagulací nebo laserem (10 výkonů),

-       kryoterapie (100 výkonů),

-       zásady kompresivní léčby, předpis a provedení (100 výkonů),

-       masáž prostaty (2 výkony),

-       ošetření akuminátních kondylomat (20 výkonů),

-       světloléčba (20 pacientů),

-       laseroterapie vysokovýkonnými lasery (vaskulární, CO2 lasery, lasery používané k odstranění pigmentací a ochlupení) (10 výkonů),

-       skleroterapie mikrovarixů (10 výkonů),

-       kožní biopsie průbojníkem nebo skalpelem obličej a krk (15 výkonů), jiná oblast (15 výkonů),

-       shave biopsy (20 výkonů),

-       excize skalpelem drobného kožního útvaru se suturou (30 výkonů),

-       excize léze, sutura od 2 - 10 cm (30 výkonů),

-       odstranění nekróz ze spodiny ulcerací (20 výkonů),

-       exstirpace podkožního útvaru (cysta, lipom aj.) (10 výkonů),

-       operační zákrok na nehtu (10 výkonů).

4.  Hodnocení specializačního vzdělávání

a)   Průběžné hodnocení školitelem – průběžně je dokumentována celá praxe v období specializačního vzdělávání, jak v průkazu odbornosti (indexu), tak i v Záznamu o provedených výkonech (tzv. logbooku). Pravidelně v šestiměsíčních intervalech jsou školitelem kontrolovány a hodnoceny všechny povinné, doporučené a dobrovolné samostatně provedené výkony, školení, studijní pobyty a podobně s celkovým písemným hodnocením v atestačních dokumentech po skončení předepsané lhůty.

b)   Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

-  absolvování povinného školícího programu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti,

-   úspěšné absolvování písemného testu,

-   předložení seznamu výkonů (logbook) potvrzeného školitelem,

-   vypracování práce jako první autor a její přijetí k publikaci v odborném recenzovaném

        tisku,

c)    Vlastní atestační zkouška (5 letá specializační příprava v základním oboru   

     dermatovenerologie ):

-       část praktická:    vyšetření pacienta, vypracování chorobopisu,

zhodnocení 4 histopatologických preparátů (výběr ze 70) jednoduchých a složitějších dermatóz,

zhodnocení 3 mykologických vzorků mikroskopicky (louhový preparát)

vyšetření a zhodnocení 3 pigmentových lézí dermatoskopem;

-       část teoretická:   2 odborné otázky z dermatologie,

1 odborná otázka z venerologie,

obhajoba písemné práce.

Vlastní atestační zkouška k získání nástavbové licence z dětské dermatovenerologie (12-ti měsíční specializační příprava):

Absolvování povinného školícího programu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti

-         část praktická: vyšetření dětského pacienta, vypracování chorobopisu   

-        část teoretická: 2 odborné otázky z dětské dermatovenerologie,

                                     1 odborná otázka z dětské venerologie

5.  Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal  způsobilost

 

Získání specializace v oboru dermatovenerologie poskytuje kvalifikaci pro výkon samostatné diagnostické, léčebné a preventivní činnosti v rozsahu celého oboru při poskytování specializované zdravotní péče v ambulantním nebo lůžkovém zařízení jakéhokoliv typu, včetně výkonu vedoucích funkcí. Umožňuje výkon konziliární činnosti v oboru dermatovenerologie pro jiné obory. Dosažená kvalifikace, podložená znalostí interdisciplinární problematiky a platné legislativy, vytváří předpoklady i pro práci vědecko-výzkumnou a výchovně pedagogickou.

 

Ukončení specializační přípravy v oboru dětské dermatovenerologie poskytuje absolventům možnost pracovat na speciálních akreditovaných pracovištích (APS) dětské dermatologie a jako konziliáři dětské dermatologie v rámci ambulance kliniky nebo krajského pracoviště s kvalifikací pro výkon samostatné diagnostické, léčebné a preventivní činnosti v rozsahu oboru  dětská dermatovenerologie, včetně výkonu vedoucích funkcí. Umožňuje výkon konziliární činnosti pro jiné obory. Dosažená kvalifikace, podložená znalostí interdisciplinární problematiky a platné legislativy, vytváří předpoklady i pro práci vědecko-výzkumnou a výchovně pedagogickou

 

6. Akreditované pracoviště

Celá příprava uchazeče musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Z toho vychází síť akreditovaných pracovišť, která územně pokrývá celou ČR.

Akreditovaná pracoviště jsou dvoustupňová:

-       Akreditované pracoviště I. stupně (AP I. st.) jsou základní úrovně, jsou definována jako lůžková dermatovenerologická oddělení s ambulantní částí.

-       Akreditované pracoviště II. stupně (AP II. st.) jsou definována jako lůžková oddělení krajských pracovišť a univerzitních klinik, pokrývající buď samostatně nebo v rámci smluvní spolupráce celou šíři oboru.

-       Speciálními akreditovanými pracovišti (APS) se mohou stát specializovaná samostatná dermatologická pracoviště, jejichž působnost je zpravidla soustředěna na určitou oblast oboru a dosahují v nich vysoké úrovně (např. dětská dermatovenerologie ,  laserová, histopatologická, angiologická, mikrobiologická, andrologická apod.). Jejich školící činnost může být akreditační komisí omezena právě jen na oblast jejich specializované činnosti.

 

To znamená, že AP I. stupně vychovává hlavně u lůžka a na ambulancích a další specializovanou výchovu si zajistí pro své školence na akreditovaných pracovištích II. stupně nebo na speciálních akreditovaných pracovištích (APS).

 

Síť APS v odbornosti dětská dermatovenerologie (DD) by měla pokrýt požadavky školenců k získání povinné praxe z dětské dermatovenerologie v základním oboru dermatovenerologie (2 měsíce), pediatrie (1 měsíc) a Praktického lékařství pro děti a dorost (2 měsíce) a pro úzký okruh školenců k získání specializační licence v oboru dětská dermatovenerologie (6 měsíců povinné praxe na APS).

 

AP I. st. jsou všechna lůžková zařízení, splňující obecná pravidla pro akreditaci, kromě

-         AP II. st., kam patří všechna krajská a fakultní lůžková zařízení, splňující obecná a výše uvedená speciální pravidla pro akreditaci.

-         APS v odbornosti dětská dermatovenerologie jsou ta pracoviště, která splňující výše uvedená speciální pravidla pro akreditaci.

-         APS je také specializované AP, zabývající se určitou unikátní diagnostickou nebo terapeutickou metodou.

 

Akreditované pracoviště je posuzováno akreditační komisí podle kritérií personálních a materiálně-technických:

 

Sledovaná materiálně technická kritéria:

      a)      počet lůžek, druh, počet hospitalizovaných

b)      počet ambulantně ošetřených dětských pacientů, vč. specializací

c)      počet publikací za poslední 3 roky (IF, bez IF, abstrakta)vztahující se k specializaci

     d)      aktivní účast kmenových zaměstnanců na kongresech ČR, zahraničí za rok (vztahující se k specializaci)

e)      granty, výzkum za poslední 3 roky

f)        dostupnost literatury

     g)      počty vyšetření a výkonů, které umožňují absolvovat vzdělávání plánovanému počtu školenců tak, aby všichni bez obtíží mohli naplnit požadavky uvedené v kapitole 3 tohoto dokumentu

 

Personální požadavky (APS):

a)      vedoucí APS má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestacemi a licencí, event. nástavbovou atestací z dětské dermatovenerologie (podle charakteru pracoviště), doloženou atestacemi a licencí

b)      APS má min. 1,0 úvazku pracovníka/ů s nástavbovou atestací z dětské dermatologie, event. lékaře, který 10 let pracuje v dětské kožní ambulanci na úvazek 1,0, doložené atestacemi a licencí

c)          školitel: - pracuje na akreditovaném pracovišti v úvazku min. 0,5

      - praxi má min. 5 let

      - školí max. 2 školence

 

Klíčovou osobou je tedy školitel, který má vzdělání ve specializaci dětská dermatovenerologie, (v přechodném období lékař, který 10 let pracuje v dětské kožní ambulanci na úvazek 1,0),  s kvalifikací, doloženou atestacemi a licencí.

Školitel má na starosti 1-2 uchazeče a dohlíží na ně po celou dobu jejich přípravy.

 

Školenec musí být v pracovním poměru na mateřském akreditovaném pracovišti v pracovním úvazku 1,0 (postgraduální studenti vykonávají činnosti na úrovni úvazku alespoň 0,5).

Seznam dokumentů požadovaných z pracovišť pro akreditační řízení

1. Žádost pracoviště o akreditaci – podle zák. 95/2004, § 14

2. Dotazník k žádosti o akreditaci – Příloha 1 (Tabulka)

3. Seznam výkonů prováděných na pracovišti žadatele – Příloha 2

4. Seznam techniky používané pracovištěm žadatele – Příloha 3

5. Seznam publikací pracoviště žadatele se zaměřením na publikace školitele (školitelů) za

    poslední 3 roky – Příloha 4

6. Seznam grantů a jiných výzkumných úkolů řešených na pracovišti žadatele za posledních

    pět let – Příloha 5

7. Strukturovaný životopis školitele – Příloha 6

 

Příloha 1.  Dotazník k žádosti o udělení statutu APS v dětské dermatovenerologii

 

Adresa pracoviště

 

 

Vedoucí pracoviště:

 

Seznam jednotlivých VŠ odborníků (školitelů), podílejících se na činnosti pracoviště a pověřených postgraduální výukou, dosažená odbornost (atestace) a roky praxe v oboru

Titul, jméno, příjmení

Odbornost

(atestace)

Úvazek

Roky praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vedoucích sester (SZP) s nástavbovým vzděláním v dané specializaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti podílející se na činnosti pracoviště:

-dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy,

-dermatologická fotobiologie,

-dermatologická mykologie,

-dermatologická onkologie,

-dermatologická angiologie,

- poradna pro genodermatózy

-korektivní dermatologie,

-dermatohistopatologie,

-venerologie

 

Celkový počet lůžek pracoviště

 

Počet a druh specializovaných lůžek

 

Počet hospitalizací za rok:

 

Počet všech ambulantních ošetření za rok:

 

Počet publikací pracoviště za posledních 3 roky

(výčet viz příloha č.4 ):

V odborných časopisech bez IF:

V časopisech s IF:

Abstraktů:

Aktivní účast pracovníků na kongresech v ČR i zahraničí (celkem počet za rok)

ČR:

Zahraničí:

Počet řešených grantů a jiných výzkumných projektů v posledních 3 letech

(výčet viz příloha č. 5 )

 

Datum, podpis vedoucího pracoviště

 

             

 

Příloha 2:  Seznam výkonů a jejich počet za rok prováděných v rámci specializačního oboru na pracovišti - Dětská dermatovenerologie

 

Výkon

Počet /rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 3:  Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na pracovišti - Dětská dermatovenerologie

 

Přístroj (název)

Rok výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 4:  Seznam publikací pracoviště za posledních 3 roky, se zaměřením na publikace školitelů v dané specializaci- Dětská dermatovenerologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 5:  Seznam grantů a dalších výzkumných úkolů na pracovišti za posledních 5 let s uvedením hlavního řešitele a jeho pracoviště- Dětská dermatovenerologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6:  Strukturovaný profesní životopis školitele/školitelů

 

Titul, jméno, příjmení

Datum narození

Pregraduální vzdělání

Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled)

Zaměstnání dřívější a současné

Pedagogická činnost

Vědecko-výzkumná činnost