Přihlášky odborných akcí ČDS na r. 2013

 

Výbor ČDS sestavuje kalendář odborných akcí na r. 2013. Přihlášky zasílejte k doc. Ettlerovi  (ettler@fn hk.cz) do konce října 2012. Přihlášky a instrukce jsou vystaveny jsou zde:

přihláška
instrukce 
úhrada poplatku

 Výbor ČDS pak dne 1. 11. 2012 projedná seznam těchto akcí s možností udělení patronace. Jedná se zejména o možnost udělení kreditů ČLK pro další vzdělávání lékařů: o tyto kredity lze požádat ČLK i bez patronace ČDS, avšak za mnohem vyšší poplatek (a ještě vyšší při spolupořadatelství farmaceutické firmy).

K podmínkám takové patronace (a tím udělení kreditů ČLK za jednotnou sazbu 500 Kč (bez DPH), kterou organizátor musí uhradit na účet ČDS ČLS JEP - č. ú.  500617613/0300, variabilní symbol pro ČDS: 20004) patří zejména neúčast jiného komerčního spolupořadatele (a to i nemocnice; LF se povoluje) a reklamní aktivity v přednáškovém sále.

O vlastní udělení kreditů žádá lokální organizátor sám (sekretariát ČLS: czma @cls.cz) , nejdéle měsíc před konáním akce s doložením kompletního odborného programu (kopii zasílá dr. Rydlové na sekretariát ČDS), žádostí organizační složky ČLS JEP (příloha) a potvrzeným formulářem „Odborné doporučení pro zařazení vzdělávací akce do registru ČLK“ (viz příloha), který ve střední části formuláře podepisuje předseda (event. místopředseda) ČDS.

Pro  sestavení kalendáře akcí 2013 budeme potřebovat alespoň tyto údaje (do konce října 2012):

Datum akce:
Název akce:
Délka trvání (počet hodin):
Místo konání:
Pořadatel: skutečný pořadatel či organizátor  
               (pro garanci ČDS pak musí být uvedeno: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP)
Kontaktní osoba (e-mail):
Odborný garant:

Srdečně zdraví

                          Karel Ettler