Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 26. 2. 2004 v Praze

Přítomni:        Arenberger, Benáková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Strejček, Štork, Vocilková

Omluveni:      Bučková, Semrádová

Hosté:              Humlová Lenka, Fürstová Monika (Johnson&Johnson)

P R O G R A M

1.     Používání sloganu „doporučeno dermatology“ na obalu výrobků a RP článcích. Povolení žádá firma Johnson&Johnson pro přípravky řady Neutrogena na 3 roky. Jednáno o podmínkách.

2.     Kontrola zápisu z minulého výboru:
a)
Regionalizace odečítání preparátů histopatologie – problém zatím není dořešen v České společnosti patologů.
b) Návrhy kalkulačních listů odeslány. Prof. Resl předkládá list „Digitální epiluminiscenční videomikroskopie“, zreviduje prim. Strejček.
c) Členské příspěvky ČDS zůstávají po složitých jednáních vedení výboru ČDS, vydavatelstvím a ČLS stejné jako v r. 2003 (250,- Kč) a jsou oddělené od předplatného časopisu Čs. Dermatologie. Případná změna musí být schválena plenárním zasedáním ČDS s dostatečným předstihem před koncem kalendářního roku. Bude v tomto směru jednáno i nadále, výhodou by bylo snížení předplatného časopisu Čs. Dermatologie.
d) Dr. Slonková bude mít uhrazenu cestu na kongres EADV do Budapešti v r. 2004 z prostředků ČDS (limit do 30 000,- Kč).
e) Společný kongres ČDS a SDS
Letos se koná ještě jako kongres SDS ve dnech 4. – 6. 6.2004, výbor ČDS požádá o možnost zařazení sekce ČDS na tomto kongresu.
f) Venerologie
Prof. Resl, dr. Zákoucká a dr. Kaštánková jednali s epidemiologií: bude možné zařadit do vyhlášky 440 epidemiologické aspekty STD. Léčebně preventivní činnost však dosud není legislativně ošetřena ani obecnými zákony a předpisy.
Epidemiologové nabízí možnost vypracování „Metodického pokynu“, který pak vyjde ve Věstníku MZd (vypracuje venerologická sekce ČDS).
g) Prof. Resl a Arenberger vypracovali část o české dermatologii do „Bílé knihy“ dermatologie a odeslali editorovi.
h) Dětská kožní klinika v Brně se stěhovala (redukce z 19 na 14 lůžek). Zrušena i kožní lůžka kliniky v Motole. Školští zaměstnanci přestěhováni na Bulovku.
i) Kožní oddělení v Novém Městě nad Metují
Boj o zachování pokračuje. Výjimka z 10leté praxe v oboru pro primářku sice nebyla ČLK udělena, rýsuje se však řešení zástupnou osobou s potřebnou kvalifikací.
j) Akce Lipi a Kara (léčba atopického ekzému dětí emoliencii) byla zahájena iniciačními schůzkami v Praze a v Brně: zapojeno 50 lékařů.
k) Návrh partnerské spolupráce ČDS s firmou La Roche Possay při Euro Melanoma Day 2004 v ČR: týká se uspořádání celostátního semináře Fotobiologické sekce ČDS s mezinárodní účastí dne 15. 4. 2004 v Praze, tiskové konference dne 1. 4. 2004, zajištění telefonické infolinky a web stránek, zajištění publicity v TV, informační brožury, plakáty do ordinací účastnících se dermatologů a spolupracujících praktických lékařů i lékáren. Výbor ČDS požaduje na partnerské firmě pomoc při namnožení a distribuci dotazníků
a jejich vyhodnocení (doc. Ettler, doc. Hercogová).

3.     Kategorizační komise léků (doc. Hercogová, dr. Benáková)
a) Návrh změny u Onychonu – snížit úhradu o 33% a odstranění P – ČDS: ponechat P a omezení na dermatologa.
b) Návrh u Elidelu – snížit úhradu o 15%, rozšířit P o alergologii a indikační omezení rozšířit do 18 let
– ČDS: ponechat P a omezení na dermatologa.
c) Vyhláška MZd o koncepci úhrady lokálních léků - ze strany ČDS připomínkováno, dosud není odezva.

4.     Návrhy na udělení stipendií na kongres EADV 2004 ve Florencii zaslat co nejdříve doc. Hercogové na kožní kliniku Praha – Bulovka (do 15. března 2004) – týká se mladých dermatologů (CV, abstrakt příspěvku, 2 doporučující dopisy).

5.     Dopis dr. Knotové, která pracuje na kožním oddělení v Uherském  Hradišti jako absolventka po promoci bez perspektivy stálého místa: žádost o radu a pomoc (odpoví prof. Arenberger).

6.     Dr. Kolařík (Prostějov) žádá na výboru ČDS písemnou informaci o obsahu lékařských výkonů
a pravidla činnosti revizních lékařů (odpoví prim. Strejček a dr. Vocilková).

7.     Doc. Dastychová podává návrh statutu dermato-alergologických pracovišť (center) pro vyšetřování kožních profesionálních chorob (týká se konkrétních center u FN v Praze, HK, Plzni, Brně, Českých Budějovic).
Výbor ČDS podporuje, konečná realizace závisí na aktivitě vedoucích v lokálních FN.

8.     Kongresy a semináře
a) Laboratorní diagnostika STD, 6. 4. 2004, Lékařský dům Praha
b) Psoriasis 2004, Paříž, 21. – 24. 10. 2004
c) Konference STI, ostrov Mykonos (Řecko), 7. – 9. 10. 2004
d) 3. jarní sympozium EADV, 19. – 22. 5. 2005, Sofie

9.     Doc. Dastychová žádá o úpravu deklarace chemického složení průmyslových kapalin (např. oleje)
pro účely vyšetřování kontaktních dermatitid. Výbor ČDS podporuje tento požadavek.

10.   Nadační fond Paula Janssena žádá výbor ČDS o jmenování členů komise hodnotitelů pro cenu prof. Trapla (do 30. 4. 2004) – Resl (předseda), Vosmík, Štork, Benáková, Bučková, náhradníci: Frey, Duchková.

11.   „Dny Národní ochrany před sluncem“
Společnost Laboratoře Vichy chystá pro r. 2004 edukativní akci pro obyvatelstvo a žádá podporu ze strany ČDS. Výbor ČDS bere na vědomí. Kontaktní osobou pověřen doc. Ettler.

12.   Dotazník UEMS – zabezpečení kvality péče v české dermatologii: zasláno výboru ČDS k vyplnění (odpoví prof. Arenberger).

13.   Prof. Vosmík za IPVZ – příprava nových specializačních požadavků do nového zákona pro MZd: předkládá návrh k aktualizaci zejména tzv. „logbook“. Základní atestace požaduje 5letou praxi v oboru, nástavbová pak 2 roky (zpracovat do konce března 2004). Proběhne i jednání na půdě ČLK. V polovině března 2004 svolá prof. Vosmík pracovní skupinu.
Diskutována i nástavba v dermatologické histopatologii.

14.   Dotazníky ohledně vybavenosti dermatologických pracovišť nebyly dosud vyhodnoceny: je úkolem
pro další období (nabídka prim. Duchkové, že se ujme zpracování).

15.   Diskutována otázka poskytování informací lékárnami farmaceutickým firmám o počtu předepsaných léků od konkrétního lékaře – je neetický vůči lékaři, zvažován protest cestou ČLK.

16.   Prof. Resl informuje o zmateném článku v Lékařských listech (ZdN) č. 3, 2004, s. 6, který pojednává
o lokální imunoterapii akné. Protest proti zveřejnění takového článku redakci podá prof. Resl.

17.   Dne 3. 4. 2004 bude shromáždění SSL s volbou nového předsedy (zúčastní se dr. Vocilková).

18.   Ve dnech 23. – 24. 4. 2004 se koná v Pardubicích seminář SAD.

19.   Výzva k publikacím v časopise Acta Dermatovenereologica Alpina, Pannonica et Adriatica – vedoucí redaktor prof. Kansky, Lublaň.

20.   Termíny schůzí výboru ČDS
17. 6. (změna)
dále: 9. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12. 2004
Příští schůze výboru ČDS se koná 1. 4. 2004 v Praze, poté pravděpodobně tisková konference k Melanoma Day (zúčastní se prof. Arenberger, doc. Ettler, případně další členové ČDS). 

Zapsal: doc. Ettler