Zápis ze schůze výboru ČDS dne 21. 5. 2015
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Benáková, doc. Kuklová, dr. Polášková
Místo:          restaurace Top Hotelu, Praha
Čas:            12.30 – 15.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 23. 4. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Redakční rada časopisu Čs. dermatologie
T. č. je prostor pro uplatnění původních prací. Poměr čes. a slov. autorů je trvale ve prospěch českých přispěvatelů (v posledním roce se trochu snížil).
Čs. dermatologie je k dispozici on-line na portálu „pro lékaře“, přístupový kód po registraci na portálu je na poštovním obalu tištěného výtisku. Původní práce a kazuistiky jsou uvolněny pro veřejnost, celý obsah pouze odběratelům časopisu. Za recenzi se platí 500 Kč. Ocenění za nejlepší práce za r. 2013 a r. 2014 budou vyhlášeny při letošním Kongresu během galavečera. Šest prvních míst v jednotlivých kategoriích bude oceněno po 5000 Kč z fondu ČDS.
Nově se vytvoří rubrika „inzerce“. Rozpočet časopisu byl doposud vyrovnaný, klesají příjmy z reklam.
Distribuce časopisu na Slovensko byla letos nejistá, po jednání prof. Arenbergera se zástupci Galdermy došlo k dohodě o pokračování nákupu a distribuce pro slovenské odběratele.
Doc. Ettler navrhuje zřídit „koutek atestačních prací“ pro mladé autory.
T. č. je prostor pro uplatnění původních prací. Poměr čes. a slov. autorů je trvale ve prospěch českých přispěvatelů (v posledním roce se trochu snížil).

2.     11. kongres českých a slovenských dermatologů 21. – 23. 5. V Praze
Přihlášeno 860 účastníků (z toho přes 700 dermatovenerologů).
Čestné členství bude uděleno 7 lékařům: prim. Šternberský, Dr. Zloský, Dr. Kestřánková, Dr. Pásková, prim. Čapková. Dr. Vocilková, prim. Havlík.
Budou udělena stipendia „Dermatologického univerzitního nadačního fondu“ mladým lékařům pro zahraniční stáže v německy mluvících zemích s podporou Německé dermatologické společnosti.
Budou také předány ceny za nejlepší práce v časopise Čs. dermatologie.

3.     Kožní oddělení v Chomutově
Prim. Němcová žádá o nasmlouvání kódu digitální dermatoskopie. Výbor ČDS tuto žádost podporuje.

4.     Pracovní skupina pro lékovou alergii
Doc. Ettler informuje o vytvoření pracovní skupiny pro lékové alergie při Akademii alergie, imunity, astmatu a ekzému, která požádala o spolupráci ČDS. Výbor ČDS schválil a doporučil po projednání s doc. Dastychovou tuto spolupráci zahrnout pod Alergologickou sekci ČDS.

5.     Pracovní skupina pro biologickou léčbu
Výbor ČDS projednal a schválil žádost Dr. Kojanové o vytvoření pracovní skupiny pro biologickou léčbu v dermatologii a doporučil ji zařadit do Imunodermatologické sekce ČDS.

6.     Faktura za web ČDS (www.derm.cz)
Doc. Ettler předkládá fakturu ve výši 7150 Kč od webmastera za půlroční práci.

7.     Iniciativa CEN v zemích EU
Společnost pro estetickou medicínu nabízí schůzku k dojednání společného postupu ve věci technických norem pro korektivní dermatologii. Schůzka se uskuteční v červnu.

8.     Kosmetologie
MZ ČR oslovila pracovnice z kosmetické oblasti s návrhem zahájit studium kosmetologie na českých LF. Příslušný odbor MZ ČR pozval prof. Arenbergera na jednání s cílem zjistit stanovisko a zmapovat situaci v Polsku. Zjistili jsme, že tamní studia v této oblasti jsou realizována na fakultách zdravotních věd nebo farmaceutických fakultách a absolventi jsou školeni především pro uplatnění v kosmetickém průmyslu. V praxi mohou provádět kosmetické úkony maximálně do úrovně hlubokého peelingu.

9.     Léková komise
Metvix je znovu projednáván. Česká onkologická společnost doporučuje omezení preskripce na svou společnost. ČDS oponuje a zdůvodňuje zkušenostmi s touto léčbou i tím, že o většinu nemocných s bazaliomem se starají dermatologové. Prof. Arenberger poslal stanovisko SÚKLu prostřednictvím lékové komise.

10.  Noví členové - přijati
Dr. Brabcová K. (Plzeň-Bory), Dr. Mináriková M. (Hostivice u Prahy), Dr. Dahmen R. A. (Praha), změnové listy členů:  Dr. Králová M. (Ostrava)

11.  Různé
a) Kód pro psychosomatiku – bylo by vhodné jej vytvořit pro pracoviště se zaměřením na       psychodermatologii (doc. Pánková). Výbor ČDS schválil tento kód a pověřil dopracováním
     doc. Pánkovou.
b) Standardy dermatol. léčby – prof. Resl objevil archiv zpracovaných témat před 15 lety. Výbor doporučuje  tento materiál uchovat v elektronické podobě jako podklad pro tvorbu aktuálních Standardů.
c) Nabídka doškolovacího grantu (pro 2 dermatology z ČR) – 12. Euroderm Excellence: 17. – 21. 11. 2015 v Nice – kontakt bude na webu ČDS, Aktuality.
d) Centrum PDT v Novém Jičíně – výbor ČDS projednal a doporučil žádost prim. Selerové o nasmlouvání  kódu PDT.
e) Centrum jednodenní péče – prim. Duchková žádá nově o statut Centra jednodenní péče. Výbor ČDS její žádost podporuje.

12.  Příští schůze výboru ČDS: 18. 6. 2015 v Praze

 

Zapsal: doc. Ettler