Zápis ze schůze výboru ČDS dne 16. 4. 2009 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni: as. Jirásková
Místo:            Knihovna Kožní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 26. 2. 2009 a po e-mailovém i bezprostředním připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Situace s léky

Indikace IFNα na melanom „vypadla“ u Roferonu. Prof. Arenberger připomínkoval na SÚKLu i u prof. Vorlíčka. Léková komise schválila preskripční omezení na deriváty vit. D: L/DER
(= znamená možnost preskripce jinou odborností po vyšetření dermatologem, E/DER = preskripce pouze dermatologem).
Pimecrolimus, tacrolimus zůstává E/DER, lokální silnější kortikoidy mají označení L/DER. Projednán komplikovaný administrativní postup při předepisování Neotigasonu cps. Výbor ČDS zašle dopis na MZ ČR s žádostí o řešení situace s Neotigasonem cps. jako unikátní léčby kožních chorob spojených s poruchou rohovění (vyřídí prof. Arenberger).

2.     Kurz pro rezidenty
Ve dnech 5. – 6. 6. 2009 se uskuteční 2. ročník vzdělávání v dermatovenerologii v Praze. Program je již sestaven, budou pozváni lékaři v atestační přípravě.

3.     Kredity pro časopis Čs. Dermatologie
PhDr. Ptáček (odd. ČLK) provede aktualizaci smluvního ošetření přidělování kreditů za vyplnění testu v časopise Čs. Dermatologie s vydavatelem časopisu. Bude zakotven i způsob financování.

4.     Ošetřování bércových vředů – 2 nové metody
Doc. Ettler upozorňuje na 2 novější metody v léčbě bércových vředů, které je možné nasmlouvat i pro pracoviště dermatovenerologie: 13080 (537 bodů) - larvální terapie ran, 51850 - převaz rány metodou V.A.C (podtlaková terapie). 

5.     Žádosti o prominutí členských poplatků ČDS
Dr. Fajkošová a dr. Růžičková-Jarešová žádají o úlevu z členských poplatků ČDS v době mateřských dovolených. Výbor ČDS dosud žádnou takovou žádost neposoudil kladně a bude i v těchto 2 případech postupovat obdobně. Připomenuto, že od počtu členů ČDS se odvíjí také poplatek mezinárodním organizacím.

6.     Zpravodaj SPAE
Od r. 2009 vydává a financuje CzADV, ustavena nová odborná redakční rada ve složení prof. Hercogová, prof. Pizinger, prof. Pospíšilová, prim. Strejček, doc. Vašků. Diskutována problematika rizika nevhodných reklamních příspěvků.

7.     Databáze pacientů v Centrech
Prof. Arenberger informuje, že proběhne další jednání o funkci systému Biorep. Bude se týkat nejen funkčnosti systému, ale také způsobu financování. Otázka registrování dalších typů léčby v Centrech: PDT, imiquimod, bexaroten – hodnocena jako zatěžující zbytečná administrativa. Pokud ZP budou i nadále trvat na existenci registru, byla zmíněna jednodušší varianta (dr. Antal).

8.     Kongres ICD 2009 Praha
Prof. Hercogová informuje o stavu příprav Kongresu. Je přihlášeno okolo 3000 účastníků z 97 zemí, zatím uděleno 72 grantů. Z ČR a SR je hlášeno 550 účastníků. Přihlášeno 65 firem, dodáno kolem 1000 abstraktů. Paralelně probíhající Kongres čes. a slov. kosmetologie bude situován v jednom patře spolu s českými firmami. Vysloveno politování, že při středečním českém programu ČDS budou probíhat 2 další české akce, které zabrání části účastníků se českého programu zúčastnit. Sesazuje se úvodní ceremoniál, není dosud vybrán moderátor. Také odborný program je dosud nekompletní a bude dotvořen až před vytištěním programu. Účastnický poplatek na Kongres je pro členy ČADV 1500 Kč, pro nečleny 4800 Kč.

9.     Melanomový den 11. 5. 2009
Diskutována otázka informovanosti lékařů a pacientů. Část kolegů počítala s původním datem 4.5. a má již na 11.5. objednán běžný ambulantní provoz. K aktivnímu zapojení se lze přihlásit e-mailem na dermatology@fnb.cz. a zařízení, dotazníky (a to i v elektronické podobě) jsou uvedeny na webu. Formuláře jsou ale zčásti loňské.
10.  Epilační přístroj „Teleangitron“

Prof. Resl odpovídá na žádost MZ ĆR o posudek na přístroj „Teleangitron“. Přístroj pracuje s vysokofrekvenčním proudem a elektrolýzou a je tedy invazivní. Práce je možná jen lékařem nebo zdravotní sestrou pod dohledem lékaře včetně indikací k ní.

11.  Minutová režie
Prim. Duchková zpracovala problematiku. K navýšení (dop. o 30%) musí zažádat každý lékař individuálně. Podklady budou zveřejněny na www.derm.cz, „Aktuality“. Bude poskytnuto i SADu.

12.  Mikrobiologický kalkulační list
As. Skořepová vypracovala kalkulační list k mykologickému vyšetření: bude předložen k diskuzi členům výboru ČDS. Na připomínky výboru ČDS ohledně stávajících kódů dosud nedošla odpověď.

13.  Časopis ČS. Dermatologie
Dnes proběhne jednání s vedením ČLS JEP ohledně další perspektivy, zejména z hlediska financování. Časopis v r. 2008 vykázal ztrátu bezmála 450 tis. Kč, která byla uhrazena z účtu výboru ČDS. Více jak
70 000 Kč pohltí darovací daň za bezplatné rozesílání členům ČDS a SDS.

14.  Seznam Center pro biologika
Z poslední verze návrhu seznamu Center v žádostech vypadly Pardubice a budou opět doplněny (upozornil prim. Stuchlík). Zatím k 11 Centrům přibyly Motol, ÚVN Praha, Jihlava a Zlín.
Rozšíření indikace na dětský věk se týká všech Center, nutný však dětský dermatolog v Centru.

15.  Kódy lymfatické drenáže (44209, 44211, 44213)
Unie fyzioterapeutů žádá o sdílení kódů lymfodrenáže, Výbor ČDS konstatuje. že zmíněné kódy jsou lékařské a vázané na diagnostiku lékařem.

16.  Čestná členství ČDS
Navržen prof. Borrelli na čestné členství v ČDS, prof. Růžička na medaili ČLS J. E. Purkyně. Na ČLS je potřeba získat nový, aktualizovaný seznam oceněných.

17.  Stanovisko pro SÚKL k flukonazolu
Prof. Resl vypracoval: při selhání lokální léčby vulvovaginální kandidózy je indikovaná léčba systémová. Výbor ČDS volný prodej flukonazolu však nedoporučuje.

18.  Euroderm 2009
Ve dnech 18. – 22. 11. 2009 proběhne 6. Kurz pro rezidenty v dermatologii v Římě. Pro vybrané zástupce z jednotlivých zemí (pro ČR 1 místo) bude uhrazen účastnický poplatek a ubytování (nikoli cestovné). Zájemci se mohou hlásit na www.eurodermexcellence.com. Koordinátorem je opět prof. Arenberger.

19.  Noví členové ČDS
Dr. Kelblerová (Praha), dr. Chríbiková (Strakonice), dr. Mansfeldová (Praha), dr. Kocánová (Frýdek-Místek), dr. Slezáková (Šternberk).

20.  Certifikát ILDS 2009
ČDS byl udělen Certifikát členství ILDS 2009. Bude vystaven na www.derm.cz v kolonce (Členové).

21.  Venerologie (prof. Resl)
Hlavní hygienik uvádí, že u vybraných států (při incidenci 40/100 000 ob. STI) bude požadováno při žádosti o pobyt dokladování vyšetření na HIV a lues. Seznam těchto států je uveden na www.derm.cz, „Sekce“, venerologická.

22.  Nový člen Scientific Boardu EADV, Jarní sympozium EADV 2011 Karlovy Vary
Scientific board EADV, do které byl letos na 4 roky zvolen prof. Arenberger, bude v červnu 2009 projednávat rámcový program jarního sympozia EADV 2011 v Karlových Varech. Podnětné návrhy zasílejte prof. Arenbergerovi.

23.  CzADV o. p. s. – návrhy na granty a ocenění
Prof. Hercogová informuje, že 1. 5. 2009 je uzávěrka zasílání návrhů na granty a ocenění udělovaná CzADV o. p. s.

24.  Stanovisko ČDS k poplatkům ve zdravotnictví
Prof. Arenberger obdržel dopis poslance dr. Sobotky, ve kterém děkuje za zaslané stanovisko ČDS k poplatkům ve zdravotnictví.

25.  Finance ČDS
Stav účtu ČDS byl k 31. 12. 2008: 2 188 505 Kč, k 1. 1. 2009: 1 744 843 Kč. Bez časopisu Čs. Dermatologie je bilance kladná (+13 857 Kč), se započtením Čs. Dermatologie činí schodek – 443 662,50 Kč.

26.  Dermatologický univerzitní nadační fond – ocenění
Prof. Arenberger upozorňuje, že uzávěrka na podání návrhů k udělení Bartákovy ceny za publikační a vědeckou práci v dermatologické biologické léčbě v roce 2008  je 30. 6. 2009.

27.  Seznam odborných akcí
Doc. Ettler upozorňuje, že seznam odborných akcí v dermatovenerologii je uveden na www.derm.cz v kolonce „Kongresy“ a je neustále aktualizován.

28.  Pracovní skupina ČDS
K prvnímu setkání této skupiny došlo dne 20. 3. 2009 v Praze. Jejími členy jsou:
Prim. MUDr. Věra Pavlasová, Prim. MUDr. Olga Filipovská, Prim. MUDr. Naděžda Vojáčková,
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková, Doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc., Doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc., Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc., Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.,
Prof. MUDr. Věra Semrádová CSc., MUDr. Iva Žampachová, Prim. MUDr. Jindřich Rutta,
Prim. MUDr. Štefan Dubáň, Prim. MUDr. Tomáš Pospíšil, Prim. MUDr. Dominika Diamantová,
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, DrSc., Prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, PhD.,
Prim. MUDr. Marie Selerová PhD., MUDr. Kateřina Macháčková, MUDr. Zuzana Nevoralová,
MUDr. Helena Kestřánková, Prim. MUDr. Alena Machovcová, PhD., MBA,
As. MUDr. Ivana Kuklová, CSc., Doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.,
Doc. MUDr. Petra Cetkovská, PhD., Prim. MUDr. Ivana Krajsová, CSc., MBA,
Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc., Prim. MUDr. Jiří Horažďovský, Prim. MUDr. Jan Šternberský, CSc., Prim. MUDr. Lubomír Drlík, MUDr. Petr Třeštík,
Prim. MUDr. Jaroslav Hoffmann

29.  Příští schůze výboru ČDS se koná dne 4. 6. 2009 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler