Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 11. 9. 2014
v Kuníně

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prim. Selerová

Omluveni:     prim. Duchková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Místo:            Zámek Kunín

Čas:                18.00 – 20.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 12. 6. 2014 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Iniciativa CEN (certifikace dermatochirurgických výkonů)
Norma byla sice přijata, ale díky odvolání nizozemských lékařů nevešla v platnost. Pro další jednání v rámci EU proti uvedení normy v účinnost byl pověřen ministr zdravotnictví SRN. Dokument má charakter doporučení. V září 2014 bude probíhat ve Vídni další jednání CEN, na kterém je na pořadu nová norma pro dermokosmetickou problematiku. UEMS toto setkání monitoruje.

2.     ČDS pro Vás
V zářijovém čísle ČDS pro Vás jsou diskutovány současné aktuality: stipendia DUNZ a DDG, Dermatologický update, kongres ČDS-SDVS, biologika, atestace, minutová režie, Pendepon a účast na kongresech.

3.     Kód excimerového laseru
Výbor ČDS byl požádán o přepracování kalkulačního listu, který by nově zohlednil dobu záření (kalkulováno na 1 minutu). Z odborného hlediska výbor souhlasí s provedením úprav na základě analýzy provozních nákladů metody.

4.     Dermatologický Update (5. 2. 2015) a kongres ČDS-SDVS (21. – 23. 5. 2015)
Výbor ČDS se rozhodl letos pro velký zájem opět uspořádat 2. ročník tohoto sympozia. Prof. Arenberger inicioval rozeslání předběžných pozvánek.
Pro kongres ČDS-SDVS nebylo možné zajistit příhodnou lokalitu v Krkonoších ani v Olomouci. Bude se konat v osvědčeném Top-hotelu v Praze 4 v termínu 21. – 23. 5. 2015 (z tradičního června posunuto kvůli Světovému dermatologickému kongresu ve Vancouveru). Členové výboru ČDS vyzváni k návrhu témat.

5.     Kurz rezidentů
Za podpory La Roche Posay bude na konci června 2015 opět spolupořádán doškolovací Kurz rezidentů, pravděpodobně v hotelu Dorint v Praze 3. T. č. se připravují témata.

6.     Společné vzdělávací pásmo s Novartisem
Plánováno pro všechny dermatovenerology. Termín, místo a obsah se připravuje.

7.     Noví členové (8), změnové listy (6)
Dr. Adenubiová – Praha 4, Dr. Bakšiová – Teplice,  Dr. Drlík – Šumperk, Dr. Hugo – Praha 4,
Dr. Charvátová – Brno, Dr. Kačeňáková – Karlovy Vary, Dr. Lupjanová – Zlín,  Dr. Veselá – Kyjov.
Změny: Dr. Gutwaldová – Slaný, Dr. Hajná – Uh. Hradiště, Dr. Jakubíková – Brno 2, Dr. Mardešičová – Praha 6, Dr. Poukarová – Telč, Dr. Steinerová – Praha 14.

8.     Granulox k ošetření chronických ran
Purifikovaný hemoglobin k léčbě bércových vředů – firma se uchází o úhradu ze ZP. Výbor ČDS pověřil předsedu, aby vypracoval podpůrné stanovisko.

9.     Klasifikace biologik
AbbVie požádala o zavedení bioklasifikátoru biosimilars, který zpřehlední problematiku. Výbor ČDS podporuje a odešle příslušnou korespondenci na SÚKL a WHO. Připraví prof. Arenberger.

10.  Plán akcí na r. 2015
Doc. Ettler vyzývá k přihlášení odborných akcí na r. 2015. Zasílejte k jeho rukám, nejlépe na formuláři na www.derm.cz (Aktuality: Přihlášky odborných akcí ČDS).

11.  Mezioborová pracovní skupina pro vzácná onemocnění
Prim. Bučková navrhuje centra pro genodermatózy v Brně a v Praze-Motole. Výbor ČDS tento návrh schválil.

12.  Hlášení pohlavních nemocí
Návrh nového formuláře, který by byl více kompatibilní s evropskou hlášenkou. Dr. Slezák na MZ sbírá připomínky. Doc. Kuklová navrhuje revidovat uvádění ATB v léčbě – t. č. neodpovídá evropským guidelines. V hlášence nejsou chlamydie, nově je uváděna rezistence na ATB. Diskuze proběhne 24. 9. 2014.

13.  Termíny atestací a předatestačních kurzů v r. 2015
Doc. Ettler byl pověřen zjistit termíny atestací v r. 2015 (jaro 13. – 15. 5. 2015 – FN Olomouc, podzim
23. – 27. 11. 2015 – FN Plzeň) a oznámit je na MZ ČR.

14.  Minutová režie

SAD oslovil výbor ČDS s oživením aktivit týkajících se navýšení minutové režie pro náš obor. Výbor ČDS shrnuje, že tyto aktivity prosazuje trvale na různých úrovních včetně MZ ČR korespondenčně i osobně. Problematika byla příslušnou komisí odložena s argumentem, že se připravuje rozsáhlá změna metodiky kalkulací minutové režie ve všech oborech. Krátce na to byla tato komise zatím bez náhrady zrušena. T. č. tedy není s kým jednat (bývalý předseda této komise dr. Pokorný sice existuje, ale nemá příslušnou vazbu na MZ ČR). Prof. Arenberger však přesto odešle společný dopis se SAD na MZ ČR.

15.  E-mail s dotazem na spolupráci

Výboru ČDS byly včera položeny e-mailem od prof. Hercogové dvě otázky:
1)  Souhlas s vystavením loga ČDS na pozvánce na recepci při EADV 2014 v Amsterodamu v souvislosti   s WCD: výbor ČDS společnou účast na bidu (nabídce) k pořádání následujícího WCD projednával již  opakovaně a závěry jsou uvedeny v zápisech z příslušných výborových schůzí. Dosavadní negativní     zkušenosti výboru ČDS (především ze společného bidu na kongres ISD v roce 2009 v Praze) nedávají mandát k podpoře této akce. Agentura Guarant a jejím prostřednictvím i příslušná italská spolupořádající  agentura z Florencie je o obavách výboru ČDS o účelný průběh spolupráce nad přípravami nabídky na  pořádání tohoto kongresu informována. V této situaci tedy nemá umístění loga na pozvánce na recepci  příslušný podklad.
2)  Společná účast na přípravě programu konference ADA STI: Doc. Kuklová byla delegována na jiný kongres, nikoli na ADA STI. Akce ADA STI se koná v Praze v termínu 7. – 8. 11. 2014. V té době se  koná několik dalších českých národních i mezinárodních akcí, které odeberou kvalitní přednášející i  pasivní účastníky. Dále je výbor ČDS toho názoru, že na sestavování programu i na propagaci této mezinárodní akce je s ohledem na její konání za méně než 2 měsíce značně pozdě. Proto výbor ČDS na   nabídku na zahájení spolupráce nad touto akcí nereflektuje. Výbor upozorňuje, že na zaslané pozvánce je uvedeno jméno předsedy ČDS ČLS JEP, což by mohlo být zavádějící ve smyslu spolupořadatelství, avšak   zároveň na ní chybí datum konání, přičemž to je již známo.       

16.  Léková komise
Řešeny léky na akné a dermato-onkologika.

17.  E-maily členů ČDS
Výbor ČDS vyzývá všechny členy ČDS, kteří dosud nedostávají, ale chtějí dostávat aktuální informace z ČDS e-mailem o zaslání své e-mailové adresy na derma.assistant@gmail.com (sekretářka výboru ČDS).

18.  Členské příspěvky na r. 2014
Výbor ČDS vyzývá členy, aby zkontrolovali svou platbu příspěvků na r. 2014 (50 členů dosud nezaplatilo). ČLS JEP připravuje urgence.

19.  Kožní odd. v Opavě
Prim. Jašková žádá výbor ČDS o podporu v souvislosti s rekonstrukcí interního pavilonu Nemocnice Opava, aby byla zachována kožní lůžka. Výbor ČDS žádost podpoří.

20.  Termíny dalších schůzí výboru ČDS: 6. 11. a 18. 12. 2014

Zapsal: doc. Ettler