Zápis  ze schůze výboru ČDS dne 1. 4. 2010 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová,
doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Duchková, as. Jirásková, prof. Štork

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis z minulé schůze výboru ČDS ze dne 25. 2. 2010 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     EADV Spring Symposium 2011 Karlovy Vary

Navrženi členové pro lokální vědecký a organizační výbor. Sekretářkou je paní Vanda Říhová. Byl připraven návrh na 1. oznámení a odznáček; bude k dispozici na stánku na jarním sympoziu EADV v Cavtatu. Minulý týden proběhla schůzka se zástupcem EADV a lokální PCO. Prof. Arenberger v průběhu dubna bude jednat s představiteli Karlových Varů a místních zástupců cestovních kanceláří, ubytovatelů a restaurací.
Rámcový program kongresu byl sestaven s českými a slovenskými zástupci v předsednických funkcích.

2.     Guidelines biologické léčby
Byly vytvořeny prim. Benákovou a prof. Štorkem a publikovány v Čs. Derm. v r. 2008. Koordinací další aktualizace pověřena doc. Cetkovská.

3.     Úhrada za registr biologik – BIOREP
Provoz oceněn na 72 tisíc Kč za rok. Bude zaplaceno z účtu výboru ČDS s výhledem sponzoringu. S firmami se projednává i možnost financování validační činnosti.  Tzv. „minimální verze“ je plně funkční a zadává zcela aktuálně již nejméně polovina center. Diskutován upgrade plné verze, je však třeba opatrnosti vzhledem k adekvátnosti finančních nákladů systému.

4.     Úhrada biologika Stelary
Od 1. 4. 2010 bude přípravek hrazen ze zdravotního pojištění. Hrozí, že cena biologik by mohla být odvozována od Remicade 3 mg/kg v 2. roce léčby. Prof. Arenberger již písemně vyslovil námitku na SÚKL
Na setkání center biologik dne 9. 4. 2010 v Praze bude pozvána dr. Friedmannová (VZP).
Prof. Arenberger bude i nadále požadovat navýšení prostředků na biologickou léčbu. Zatím se jedná s VZP, ostatní pojišťovny mají vyčkávací postoj.

5.     Členství ČDS v mezinárodních organizacích
Členské příspěvky do těchto organizací jsou značně vysoké vzhledem k velkému počtu členů ČDS (více než 800). Diskutovány možnosti získávání finančních prostředků.

6.     Registr pacientů s EBC a založení IPi
1. Národní registr pacientů s Epidermolysis bullosa v České republice (NEBR CR) vytvořen. Zaevidováno 153 pacientů (dětí a dospělých). Registr je zcela kompatibilní s mezinárodním registrem. Prim. Bučková vyzývá k zaevidování všech pacientů z ČR. K tomu poslouží mapa regionů s dosud zaevidovanými pacienty, která bude uveřejněna v odborných časopisech. Do EB centra je vhodné posílat pacienty i s podezřením na EB, včetně lehkých simplex forem. Kontakt www.debra-cz.org. Evropský dermatologický projekt mapuje
v jednotlivých státech kvalitu péče u pacientů s vrozenou vadou kůže. Dětské kožní oddělení FN Brno je   dlouhodobě na genodermatózy zaměřeno (t. č. dispenzarizuje přes 350 genodermatóz). Prim. Bučková informaci o komplexní péči u vrozených vad kůže na DKO FN Brno poslala. Z iniciativy rodičů pacientů
s Incontinentia Pigmenti Sulzberger-Bloch bylo založeno občanské sdružení IPi. Kontaktní e-mail pro rodiče pacientů je o.s.ipi@email.cz. Zpráva o založení IPi bude také uvedena v odborných časopisech.

7.     Nové kódy
Byl vytvořen návrh nového kódu léčby excimerovým laserem a lampou (tzv. mikrofototerapie). Zatím konstatováno, že postup schvalování nových kódů, ale i jakýchkoli změn, je velmi zdlouhavý. Opět diskutována problematika sdílených kódů, zejména excizí se suturou a bez ní. V ministerské komisi stále neprojednány doplňující návrhy ohledně epi-testů a kryoterapie.

8.     Stipendia a granty EADV, Euroderm 
K získání stipendií EADV došlo 14 žádostí ze 2 zdr. zařízení (Bulovka, Vinohrady), které prof. Arenberger odeslal na EADV.
Další přihlášky na program „Euroderm“ může uchazeč podat do konce června 2010 na web: www.eurodermexcellence.com. Akce se koná v Římě ve dnech 10. – 14. 11. 2010. Bude vybrán jeden uchazeč (sponzoruje Galderma).

9.     Časopis Čs. Dermatologie
V r. 2010 bude odebírán Univerzitním derm. nadačním fondem a rozesílán členům ČDS zdarma. Za r. 2009 vykázal časopis Čs. Derm. zisk ve výši 40 tisíc Kč; pokud bude daněno (včetně darovací daně), bude vykázána minimální ztráta.

10.  Kongres slovenských a českých dermatologů
Bude se konat ve dnech 3. – 5. 6. 2010 v hotelu Bonbón v Bratislavě. Předtím se bude konat schůzka výboru ČDS a redakční rady časopisu Čs. Dermatologie. Byla projednána logistika účasti.

11.  Noví členové
Dr. Seredi-Voronovová (Praha)

12.  Různé
a) Další vzdělávání

Sdružení mladých lékařů vyvíjí aktivitu ke zkrácení vzdělávání v různých oborech. Jednání se účastní prof. Arenberger. Prof.Arenberger a prof. Štork odeslali další z dopisů na MZ. Prof. Arenberger má předjednané osobní setkání s představiteli MZ ČR ještě během dubna. Stále jednáno ohledně zkrácení
2-letého společného kmene. Ministryně zdravotnictví přislíbila změny v tomto směru. Návrh je připraven tak, aby náplň druhého a eventuálně i prvního roku vzdělávání byla v kompetenci příslušné akreditační komise a odborné společnosti. První zasedání nové akreditační komise pro dermatovenerologii bude 14.4.2010 v 10 hod. na MZ ČR. Budou se projednávat nová místa lékařů – školenců v dermatologii.

Diskutovány typy akreditovaných pracovišť pro vzdělávání: I. běžná lůžková zařízení, II. lůžková zařízení krajského typu, III. zařízení pro vzdělávání v ambulantní péči.

Dále diskutována problematika akreditace pracovišť pro zdravotní péči: je jich několik – JCI (americká verze), SAK (česká verze), popř. ISO.

b) Venerologická sekce

Prof. Resl zpracovává venerologickou legislativu v aktuální podobě. Upozorňuje na další materiály – stacionáře, standardy apod. Jsou zatím uloženy u prof. Resla.

c) ČADV

Prof. Hercogová informuje o konání 16. národního dermatologického kongresu (29. 4. – 2. 5. 2010) v Praze a o časopisu „Dermatology Therapy“.

13.  Příští schůze výboru ČDS: 6. 5. 2010
 

Zapsal: doc. Ettler