Zápis ze schůze výboru ČDS dne 12. 1. 2017
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Kuklová, dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:    prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Pánková, prof. Resl

Místo:            Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas:                12.00 – 15.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 8. 12. 2016 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Úmrtí as. Tomáše Freye
Členové výboru a revizní komise vyjádřili lítost nad zprávou o úmrtí as. Freye. V souladu se stanovami ČLS JEP, z. s., bylo schváleno nedoplňovat výbor ČDS náhradníkem.

2.     Dotazník léčby psoriázy
Výbor schválil návrh na spolupráci při tvorbě dotazníku spol. VALUE OUTCOMES pro průzkum systémové léčby psoriázy v 1. linii.

3.     Derma Update 2017
Výbor schválil informaci o organizaci a programu DERMA UPDATE 2017.

4.     Kongres ČDS-SDVS 2017
Členové vyslechli zprávu o probíhajících přípravách vědeckého a společenského programu a zajištění ostatních služeb v průběhu nadcházejícího kongresu ČDS-SDVS 2017 v Olomouci.

5.     Psoriasis Panel Study
Členové výboru schválili nabídku společnosti Farmakoterapie ke spolupořádání cyklu přednášek Psoriasis Panel Study konaných 19. a 20. května 2017 v Brně a 22. a 23. září 2017 v Praze a s tím související aktivity: doporučení pro konvenční systémovou léčbu, dotazník o používané systémové léčbě v první linii, udělení podpory výboru pro konání seminářů PPS v r. 2017 a plánovanou schůzku center 11. – 12. 5. 2017 v Praze.

6.     Členské poplatky do mezinárodních organizací
Výbor byl seznámen se zadáním platby členských příspěvků do EADV, UEMS a ILDS – platby byly zadány k provedení na ekonomické oddělení ČLS.

7.     Setkání lékařů v Litomyšli – pozvánky
Výbor souhlasí s rozesláním pozvánek členům na XVI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli (akce alergologické společnosti).

8.     Akreditační komise
Výbor navrhuje jako člena do akreditační komise pro dermatovenerologii místo as. Freye doc. Kuklovou.

9.     Registrační listy dermatovenerologických výkonů
Výbor byl informován o požadavku MZ ČR na autorizaci a zaslání originálů registračních listů výkonů naší odbornosti dle Vyhl. 421/216 Sb. na MZ ČR. Předseda ve spolupráci s paní sekretářkou zajistí tisk dokumentů a po kontrole členy výboru ČDS je podepíše a odešle na MZ ČR.

10. Bioimplantologie 2017 v Brně
Výbor souhlasí se žádostí společnosti SYMMA o uveřejnění pozvánky na IX. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2017“ v Brně na webu ČDS.

11. Navýšení kódů
Výbor projednal možnosti dalšího jednání o navýšení hodnoty klinických vyšetření naší odbornosti a pověřil předsedu, aby oslovil zdravotní pojišťovny s požadavkem na jednání o této problematice. Po předjednání
s účastníky pracovní skupiny k seznamu výkonů bude zaslán na MZ ČR požadavek na zařazení tohoto tématu na jednání skupiny.

12. Výběrové řízení v Olomouci
Výbor pověřuje dr. Drlíka, aby se za výbor ČDS účastnil výběrového řízení v Olomouckém kraji dne
2. 2. 2017.

13. Venerologie
Výbor byl seznámen s výsledky práce v meziresortní komisi HIV/AIDS, s projednávanou problematikou, která se týká nového metodického pokynu HIV/AIDS a se žádostí dr. Heleny Kristlové o členství ve venerologické sekci ČDS.
Další informace se týkaly behaviorálního dotazníku pro MSM, oslovení hlavní hygieničkou k tvorbě našeho metodického pokynu, tabulky a výsledků dotazníkové akce – výsledky budou prezentovány. Připravuje se též kniha Depistáž, která bude obsahovat také informace o situaci v klasické venerologii. Venerologická sekce se zabývá i organizací a podmínkami poskytování venerologické péče v ČR.

14. Adresa sekretariátu ČDS
Výbor byl seznámen s aktualizovanou poštovní adresou sekretariátu ČDS na webu.

15. Léková agenda
Léková agenda za uplynulé období: Od minulé schůze výboru přišly hodnotící zprávy ze SÚKLu k následujícím lékům: Zineryt, Duac, Aknemycin plus, Isotrexin gel, Framykoin pulvis – bez připomínek.

16. Soudní podání proti ČLS JEP, z.s.
Výbor se seznámil s podáním proti ČLS JEP, z.s., týkajícím se voleb. Výbor ČDS byl požádán o vyjádření. Podání bylo v souladu s právním rozborem ČLS JEP, z.s., a závěrem volební komise v plném rozsahu odmítnuto a dokument, předávaný na ČLS JEP, z.s., byl výborem ČDS ČLS JEP, z.s., jednomyslně schválen.

17. Noví členové ČDS
Výbor schválil přihlášky nových členů: Jana Bernardová (Praha 6), Zuzana Kružicová (Praha 5), Dagmar Bednaříková – obnovené (Brno), změny: Jana Hlaváčková (Brno), členové výboru byli seznámeni se seznamem neplatičů – urgence členských příspěvků řeší členská evidence ČLS JEP, z.s.

18. Nebiologická systémová léčba psoriázy
Prof. Štork za redakci Čs. dermatologie informoval členy výboru o připravovaném článku o systémové nebiologické léčbě psoriázy v roli doporučení. Výbor byl s textem seznámen a souhlasí.

19. Příští schůze výboru ČDS: 9. 3. 2017 v Praze    

Zapsala: dr. Vocilková