Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 4.11.2021 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, doc. Ettler, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Resl, prof. Štork
on-line:         doc. Arenbergerová, prim. Selerová

Omluveni:   prim. Drlík, prim. Duchková, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Polášková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 30. 9. 2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 1. Nově projednáno:
 1. Program kvality lupénka+ekzém (předloženo Dr. Kojanovou za Komisi pro Biorep)
  Výbor ČDS se rozhodl (po hlasování) Programu kvality v předložené podobě neudělit záštitu. As. Benáková doporučuje autorům projekt přepracovat tak, aby byl pro ambulantní dermatology snáze proveditelný
  a motivující, trvá-li zájem na jeho realizaci.
 2. Kongres ČDS-SDVS 2021 (Olomouc)
  Byl sestaven program kongresu, který pokrývá celou dobu konání 9. – 11. 12. 2021. Zatím přihlášeno 300 účastníků.
 3. Seminář dětské dermatologie – 22. 10. 2021, Brno
  Seminář DD se konal u příležitosti 25. výročí existence sekce dětské dermatologie. Byl naplněn množstvím kvalitních přednášek a perfektně zorganizován.
  Výbor ČDS děkuje a blahopřeje doc. Bučkové se spolupracovníky.
 4. Rozpočet ČDS na r. 2022
  Rozpočet za r. 2021 je ve vyrovnaném stavu a zůstane, pokud se kongres v Olomouci fyzicky uskuteční. Rozpočet na r. 2022 byl navržen v podobném rámci.
 5. Praxe atestantů na COVID odděleních
  Proběhla diskuze napříč obory o uznání praxe atestantů na COVID odd. do předatestační přípravy.
  Prof. Arenberger prosazoval stoprocentní uznání stráveného času. Chirurgické obory však navzdory ostatním prosadily zápočet pouze poloviční doby.
 6. Podologická sekce ČDS (Mgr. Fešar)
  Do nově ustavené podologické sekce ČDS (v r. 2021) se začali hlásit první kandidáti. Výbor ČDS akceptuje doporučení jejího předsedy Mgr. Fešara, který předem zkontroluje splnění podmínek členství: buď zdravotnické vzdělání uchazeče nebo absolvování speciálního podologického kurzu a jako ručitele atestovaného dermatologa. Ke zlepšení operativnosti evidence nových členů může přispět i avizovaný nový systém ČLS JEP.
 7. Možnosti doškolování v dermatovenerologii
  Výbor ČDS se zabýval personální situací a perspektivami oboru, ke které negativně přispívá pandemie COVID a důchodový věk lékařů. V některých oblastech ČR tak dochází k uzavírání praxí i nemocničních oddělení, což dále snižuje možnost přípravy nových atestantů. Doc. Ettler byl pověřen zjišťováním současného stavu počtu reálně ordinujících dermatovenerologů.
 8. Aktivity SAD a spolupráce s ČDS
  Výbor ČDS považuje nadále spolupráci se SAD za důležitou. K tomu je zapotřebí komunikace, vzájemná informovanost a otevřenost. Výbor ČDS nadále nabízí možnost návštěvy zástupce vedení SADu na příslušné části schůze výboru ČDS, resp. v předstihu sdělení konkrétních námětů pro výbor ČDS, aby pak jednání na výboru mohlo v daném čase dospět k racionálnímu výstupu. Dosud této možnosti SAD nevyužil.
  Prof. Arenberger je podobně jako v minulých letech připraven se zúčastnit sobotního jednání sjezdu SADu.
 9. Metodický pokyn – venerologie (prof. Resl)
  Na MZ byl konečně schválen. Bude publikován v časopisu Čs. Derm. Knižní vydání Metodického pokynu (zpracováno prof. Reslem a spol.) bude distribuováno na sjezdu SADu (19. – 20. 11. 2021 v Praze) a také na kongresu ČDS-SDVS v Olomouci 9. – 11. 12. 2021.
 10. Odborné akce 2022
  Doc. Ettler vyzývá k přihlášení plánovaných odborných akcí do kalendáře ČDS na r. 2022. Pokusí se v tomto smyslu oslovit (e-mailem) pořadatele tradičních akcí.
 11. Léková agenda (as. Benáková)
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže uvedeným hodnotícím zprávám:
  Bereme na vědomí
  Kesimpta-ofatumumab pro léčbu RS
  Lemtrada- alemtuzumab pro léčbu RS
  Tysabri – natalizumab pro léčbu RS
  Gilenya- fingolimod pro léčbu RS
  Ilumetri-tildrakizumab – SÚKL oznamuje indikaci až v 2. linii biologické léčby po neúspěšné léčbě inhibitory TNF-alfa
  SOUHLASÍME:
  Otezla-apremilast: SÚKL přiznává úhradu.
  BEZ PŘIPOMÍNEK:
  Remsima-biosimilární infliximab: stanovení úhrady, naše indikace se nemění
  Bactroban + Bactroban nasal: podmínky se nemění
  RŮZNÉ:
  Adtralza-tralokinumab: vyjádření do správního řízení
  Dále as. Benáková doporučuje zrevidovat, zda opakovaná stanoviska ČDS k parenterálnímu metotrexátu byla vůbec na SÚKL doručena. Ostatní položky (Otezla a Olumiant) se mezitím vyřešily.
  Žádost SÚKLu o stanovisko k potřebě zajištění LP s léčivou látkou minocyklin v rámci specifického léčebného programu pro indikaci léčby akné: konzultováno se Sekcí akné a obličejových dermatóz
  (Dr. Nevoralová, doc. Rulcová) a uzavřeno, že Specifický léčebný program pro minocyklin není třeba. (Minocyklin nemá zásadní přidanou hodnotu na rozdíl od „referenčního“ doxycyklinu. A kdo by ho z nějakých důvodů potřeboval předepsat, může využít stejné cesty jako dosud. Výhledově se snad i k nám dostane sarecyklin – nové cyklinové antibiotikum na léčbu akné s lepším profilem, takže lze předpokládat, že z hlediska indikace akné nebude minocyklinu třeba více než tomu bylo doposud.)
 12. Faktura za web ČDS
  Doc. Ettler předkládá fakturu webmastera za vedení webu ČDS (www.derm.cz) za půlroční období v r. 2021 ve výši 13100 Kč. Výbor ČDS schválil její proplacení.
 13. Centrum biologické léčby
  MUDr. Lucie Petrů (Kutná Hora) doplnila o požadované údaje žádost o zřízení centra biologické léčby. Výbor ČDS uděluje souhlasné stanovisko.
 14. Soudní proces proti ČLS JEP, z.s.
  Již 6. stání soudního procesu (a podle právníků zřejmě poslední) proběhlo minulý týden. Jedná se o žalobu prof. Třešňák Hercogové, započatou před 6 lety proti ČLS JEP. Opakované soudní přelíčení na soudech různé instance prokázalo opět neoprávněnost žaloby.
 15. Termíny příštích schůzí výboru ČDS
  3. února, 24. března, 28. dubna, 9. června 2022
 16. Noví členové              
  Dr. Boháč (Praha 8 – FNB), Dr. Šoulová (Praha 4), Dr. Ťulpová (Karlovy Vary)
  Podologická sekce: Dvořáková (Praha), Vodvářková (Děčín), Voláková (Česká Lípa), Janů (Jablonec n/N), Mazánek (Chrudim), Kodrasová (Beroun)
  Změna údajů: Dr. Dudková (Líšnice), Dr. Šulcová (Praha 4 – Pardubice), Dr. Prosová (Praha),
  Dr. Svačinová (Louny)            
  Zrušení členství: Dr. Vorberg (Dačice)
 17. Příští schůze výboru ČDS: 9. 12. 2021 v Olomouci

Zapsal: doc. Ettler