Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 30.9.2021 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Resl, prof. Štork
on-line:         doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Selerová

Omluveni:   prim. Duchková, doc. Kuklová, Dr. Polášková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 17. 6. 2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  a schválen.

B) Nově projednáno:

 1. Vyšetřování kožních útvarů jako součást předvolební kampaně
  Výbor ČDS po projednání per rollam vystavil na svém webu (titulní straně) prohlášení, ve kterém se distancuje od použití jinak velmi potřebného vyšetřování kožních útvarů jako součást předvolební kampaně kteroukoli politickou stranou.
 2. Problematika kódu 09614 a vyšetření dermatoskopem (dr. Molnárová)
  a)  Platnost kódů pro distanční konzultace s pacienty v době COVIDového lockdownu
       Jedná se o kódy 09614 (117 b.) a 09616 (234 b.) pro pacienty, kteří byli alespoň jednou fyzicky vyšetřeni  v posledních 12 měsících. Podmínkou bylo jejich akceptování některými ZP (111, 207, 201) v době lockdownu. Na základě dotazu na VZP jsou tyto kódy stále platné a jsou určeny pro ambulantní    specialisty, tedy i pro dermatology.
  b)  Vykazování kódů prevence (44400) a vyšetření ručním dermatoskopem (44401, 44402)
       Vykazování signálních kódů prevence (44400) a vyšetření ručním dermatoskopem (44401, 44402): Tento bonifikační program VZP Plus poskytuje zatím pouze ZP111, a to na základě individuálního nasmlouvání   s VZP, které skončilo k 30. 6. 2021. VZP si vyhradila zkušební období do r. 2022. Ostatní ZP zaujaly vyčkávací pozici. Na základě těchto zkušeností, a také v souladu se svými pojistnými plány, se ev. mohou další ZP v budoucnosti připojit. Výbor ČDS nemá v tomto ohledu žádné pravomoci, jak sjednotit  vykazování a úhradu preventivních vyšetření napříč pojišťovnami.
 3. Kongres ČDS-SDVS 9. – 11. 12. 2021 (prof. Arenberger)
  Nyní se uzavírají smlouvy s hotelem v Olomouci na fyzické konání kongresu. Storno bez postihu je nyní možné jen po vyhlášení vládních omezení shromažďování. Připravuje se i varianta on-line.
  Slíbené sponzorské příspěvky se nyní jeví nižší než v minulosti – proto bude kongres skromnější.
  Návrh programu: ve čtvrtek mimo hlavní sál, tedy v přízemí v prostoru původní restaurace a v salóncích – lze obsadit sekcemi (mladí dermatologové, dermatoskopie, ev. další). Hlavní program v pátek a v sobotu již naplánován – předsednictví se ujmou členové výboru ČDS a SDVS. Členění obdobné jako program minulého kongresu: 1. atopická dermatitida a alergologie, 2. dětská dermatologie, 3. autoimunitní choroby, 4. flebologie + infekce, 5. akne + obličejové dermatózy, 6. dermatochirurgie. Mezi nimi budou včleněna sympozia se zánětlivými dermatózami, nádory, estetickou dermatologií apod.
  Do 15. 10. 2021 nutno přihlásit pozvané přednášky prof. Arenbergerovi, ostatní přes web www.jasta.cz.
 4. Kongres o ateroskleróze
  Koná se týden před kongresem ČDS-SDVS – informace bude v aktualitách na webu ČDS.
 5. Lokální guidelines pro systémovou léčbu atopické dermatitidy
  Příprava lokálních guidelines pro systémovou léčbu atopické dermatitidy: Pracovní skupina (hlavní koordinátor prim. Machovcová, as. Benáková) zatím připravuje koncepci a podklady, pak budou přizváni další odborníci jako poradní sbor.
 6. Používání Libtayo na 1. DVK FNUSA Brno
  Prof. Jedličková žádá o doporučení výboru ČDS k možnosti používání přípravku Libtayo k léčbě kožních maligních nádorů. Výbor ČDS schvaluje, vyřídí prof. Arenberger.
 7. Problematika některých lůžkových odd. v ČR
  a)  Kožní lůžkové odd. ÚVN, Praha-Střešovice bylo zrušeno a včetně sester převedeno na interní odd. ÚVN. Výbor ČDS zvažuje společně s prim. Antalem možnosti, jak tento pro obor nepříznivý krok zvrátit.
  b)  Lůžkové odd. v Mladé Boleslavi se díky náhlému odchodu primářky ocitlo bez primáře s předepsanou kvalifikací. Výbor ČDS řešil situaci dohodou s ČLK: paní MUDr. Iveta Tomšíková, která byla požádána o zastoupení, si dne 7. 9. 2021 doplnila vzdělání přezkoušením před oborovou komisí ČLK (vede  prim. Strejček) a kožní odd. může tak nadále fungovat.
  c)  Lůžkové odd. nemocnice Pardubice se díky odchodu několika lékařek dostalo do personální krize, kterou by vyřešil příchod lékaře/lékařky s atestací v oboru. Výbor ČDS apeluje na případného zájemce.
 8. Osvětová akce Janssen o psoriáze
  Výbor ČDS podporuje tuto osvětovou akci, která se rozběhne 2. 10. 2021 na Facebooku a uvolnil použití loga ČDS na pozvánku k této akci.
 9. Epikutánní testy
  As. Benáková informuje o vývoji situace. Zásobování epi-testy fy Chemotechnique je v současné době nejisté, nicméně SÚKL své rozhodnutí z roku 2019, že se nejedná o zdravotnický prostředek (a výrobek by se musel stáhnout z trhu, resp. registrovat jak léčebný přípravek), nyní zrušil, to ale samo po právní stránce neumožňuje distribuci. Čeká se na nové Prohlášení o shodě a na nový Návod/popis výrobků od výrobce, což by pak distribuci těchto testů jako zdravotnického prostředku umožnilo. Dr. Benáková za výbor a doc. Dastychová za sekci průběžně pomáhají s odbornou argumentací.
 10. Ivermektin
  Z terénu vzešel dotaz a návrh, zda a jak by bylo možno předepisovat Ivermektin tbl. (registrovaný v EU
  i ČR, ale bez úhrady v ČR) pro osoby nakažené svrabem, u kterých není účinná klasická lokání léčba.
  Dr. Benáková vznesla dotaz na SÚKL, o odpovědi bude informovat.
 11. Metodický pokyn STI (prof. Resl)
  Stále nebyl projednán na MZ ČR. Čelil např. snahám lobbistických skupin, aby depistáž byla anonymní. Zvažována možnost publikování v Čs.Derm. a na webu ČDS.
 12. SAD (sjezd 19. – 20. 11. 2021 v Praze)
  Doc. Ettler informuje o aktivitách SADu v minulém období: u ZP205 byly aktivovány programy kvality Q-Ekzém a Q-Lupénka. Ostatní ZP zatím čekají na zkušenosti. Proběhla jednání s ostatními subjekty působícími v segmentu ambulantních specialistů. Díky počtu plných mocí je v dohodovacím jednání nadále dominantní ČLK, která prosazuje hodnocení hodiny práce lékaře a nikoli navýšení sazby za bod, což je přáním soukromých poskytovatelů ambulantní péče. Úhradová vyhláška pro r. 2022 nakonec přinesla pouze 4 % navýšení úhrad, které vlastně kopíruje současnou míru inflace (dodatečná jednání zvýšila úhrady na r. 2022 o 7 %).
  Dalším výstupem činnosti výboru SAD je návrh 6 nových lékařských kódů, které budou v budoucnu podány k dohodovacímu řízení na MZ.
  SAD plánuje uspořádat po delší (COVIDové) pauze prezenční sjezd ve dnech 19. – 20. 11. 2021 v Praze, který bude zároveň i volebním sjezdem.
 13. Biologická léčba – nová centra pro dermatologii
  a)  Nemocnice Motol, Praha – prim. Čadová podala žádost o zřízení Centra pro dětské pacienty. Splňuje předepsané podmínky, výbor ČDS souhlasí.
  b)  Nemocnice Liberec – prim. Frydrychová podala žádost o zřízení Centra biologické léčby. Pracoviště splňuje předepsané podmínky, výbor ČDS uděluje souhlasné stanovisko.   
 14. Platba za doménu derm.cz
  Doc. Ettler předkládá fakturu za pronájem domény „derm.cz“ na 1 rok ve výši 499 Kč. Výbor ČDS schvaluje její proplacení.
 15. Odborné akce na r. 2022
  Doc. Ettler vyzývá pořadatele odborných akcí v r. 2022, aby toto oznámili co nejdříve (nejpozději do 10. 11. 2021) v obvyklé struktuře doc. Ettlerovi (v kopii také na derma.assistant@gmail.com).
 16. Léková agenda 17. 6. – 30. 9. 2021 (as. Benáková)
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže uvedeným hodnotícím zprávám:
  Bereme na vědomí – dermatolog nepředepisuje či beze změn:
  Xeljanz (tofacitinib) u RS a UC
  Dupixent (dupilumab) u AB a u CRSwNP
  Talz (ixekizumab) u axiální spondylartritidy
  Aubagio (teriflunomid) u RS
  Kineret (anti IL-1, anakinra) u sJIA a u s kryopyrinem asociovaných periodických syndromů
  Pediatrická anti TNF biologika: indikace a úhrady u dětské psoriázy se nemění. SÚKL rozšířil u HUMIRy úhradu o léčbu středně těžké Crohnovy choroby u pediatrických pacientů ve věku 6 až 17 let, biosimilarům Idacio a Hyrimoz ne. Zamítl úhradu Humiry u chronické neinfekční přední uveitidy u dětí.
  Revlimid (lenalidomid) u mnohočetného myelomu
  Gilenya (fingolimod), Copaxone (glatiramer acetát), Ocrevus (okrelizumab) u RS
  Mykofenolová kyselina: u ANCA vaskulitidy, SLE a lupusové nefritidy, pro profylaxe GvHD při alogenní transplantaci krvetvorných buněk (HEM, ONK, NEF, REV, PNE, ALG, PED)
  Humira (adalimumab): přidání indikace středně těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých a dětí
  SOUHLASÍME:
  Ilumetri (tildrakizumab): SÚKL přiznává úhradu a konstatuje, že Ilumetri má obdobný terapeutický přínos jako již hrazená léčiva s obsahem léčivé látky adalimumab. A je zároveň stejně nákladný ve srovnání s již hrazenými přípravky s obsahem adalimumabu (např. HUMIRA), s nimiž má srovnatelnou účinnost. Ústav tedy pro pacienty s psoriázou, kteří jsou definovaní stanovenými podmínkami úhrady, posoudil přípravek ILUMETRI jako nákladově efektivní léčbu s akceptovatelným, respektive neutrálním dopadem na prostředky veřejného zdravotního pojištění.
  Humira (adalimumab): SÚKL schvaluje v 1. linii systémové léčby včetně úhrady „Zařazení přípravku do systému úhrad představuje dle shromážděných důkazů akceptovatelný finanční dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění.“
  Dupixent (dupilumab): rozšíření věkové hranice u atopické dermatitidy na 6-12 let.
  Humira (adalimumab): přidání skupiny adolescentů od 12 let v léčbě aktivní středně těžké až velmi těžké formy hidradenitis suppurativa.
  NESOUHLASÍME:
  Otezla (apremilast): SÚKL nepřiznává úhradu pro nákladnost v poměru k přínosu. Nicméně za dobu klinického používání měla řadu dobrých respondérů na léčbu, představuje také variantu léčby pro onkologické pacienty s psoriázou.
  Olumiant (baricitinib): v indikaci těžké atopické dermatitidy SÚKL nepřiznává úhradu. Lék je sice srovnatelně účinný s dostupnou terapií dupilumabem a SÚKL ho posoudil jako nákladově efektivní léčbu. Ale z obav navýšení dopadu na rozpočet, pokud nebude dohoda s pojišťovnami jako Dupixent, úhradu nyní zamítá.
  Parenterální metotrexát, finální hodnotící zpráva: SÚKL snížil úhrady parenterálního MTX. Na druhou stranu rozšířil podmínky úhrady o indikace sarkoidóza a ANCA-asociované vaskulitidy. Nadále chybí středně těžká až těžká psoriáza, ač jsme na to opakovaně upozorňovali (tato indikace je standardně uváděna
  v SPC).
  As. Benáková dále doporučuje zrevidovat, zda opakovaná stanoviska ČDS byla vůbec na SÚKL a prof. Švihovcovi doručena, protože nedochází k odpovědím, což je zákonná povinnost. Opožděná stanoviska pak již nemohou být umístěna do finální zprávy o přípravku.
 17. Validace 11. MKN
  Na ÚZIS odeslány téměř všechny validované a korigované kapitoly. As. Benáková děkuje všem spolupracovníkům, kteří se na validaci českého překladu podíleli.
 18. Noví členové              
  Dr. Hrdinová (Praha 8 – Odolena Voda), Dr. Šelingerová (Nitra) – byla schválena již 17.6., Dr. Marvanová (Boskovice – Brno), Dr. Vlasák (Praha 5), Dr. Rajská (Praha 6)         
  Změna údajů: Dr. Běrská (Olomouc), Dr. Polak (Praha 1), Dr. Matoušková (Praha 9), Dr. Palla (Olomouc) – bylo již 17.6., Dr. Skalová (Plzeň), Dr. Unar Vinklerová (Praha 10)
  Zrušení členství: Dr. Žaloudková (Pardubice), Dr. Marešová (Brandýs nad Labem), Dr. Šimková (Praha 4), Dr. Rytířová (Humpolec), Dr. Maršálková (Brno)
  Snížení příspěvků (jen za ČLS JEP): Dr. Lüftschitzová (Děčín), Dr. Šimková (Praha 4), Dr. Zítková (Praha 4), Dr. Kumpoštová (Kolín), Dr. Hasalová (Horní Moštěnice), Dr. Hendrychová (České Budějovice), Dr. Volný (Praha 5), Dr. Majerová (Jirkov), Dr. Zítková (Praha 4)
 19. Různé
  Návrh Programu na zlepšení kvality péče o nemocné s psoriázou a atopickým ekzémem (Dr. Kojanová): Výbor ČDS nemění své stanovisko, že vítá aktivity, které jsou prospěšné a vedou k lepšímu ohodnocení lékařů v našem oboru. Výbor ČDS ale ještě požádal Dr. Kojanovou o podrobnou specifikaci obsahu a výstupů programu, aby se mohli vyjádřit i zbylí členové výboru, kteří své stanovisko dosud nesdělili.
 20. Příští schůze výboru ČDS: 4. 11. 2021 v Praze

Zapsal: doc. Ettler