Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 1.12.2022 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork
on-line: prof. Arenbergerová

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:              10.00 – 12.10 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 20. 10. 2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Epikutánní testy – používání testovacích haptenů Chemotechnique schváleno v režimu SLP
  Specifický léčebný program (SLP) konečně, po řadě připomínkování SÚKLem a našem vypořádávání, MZ ČR schválilo. Distributorem je firma AV Medical, kontakt níže. Objednávaní hapténů bude možné, jakmile jim SÚKL přidělí kód. Se situací ohledně testů Chemotechnique byli členové sekce dermatoalergologie seznámeni as. Benákovou na své schůzi 25.11.2022. Pozitivní je, že lékaři nemají povinnost hlásit použití neregistrovaného léčivého přípravku (na rozdíl od mimořádného dovozu, kterým jsou distribuovány v ČR testy Allergeaze).
  Musí ale:
  a)  informovat pacienta o skutečnosti, že pro epikutánní testování budou použity neregistrované léčivé  přípravky (formulace např. „Byl/a jsem informován/a, že nyní jsou testy Chemotechnique pro epikutánní  testování vedeny v kategorii neregistrovaného léčiva v rámci  specifického léčebného programu“)
  b)  pacientovi s pozitivní reakcí na konkrétní hapten při epikutánním testování předat písemnou informaci k   danému haptenu („pasport“ jako dosud); písemné informace k hapténům jsou na žádost SÚKLu     zveřejněny na webu ČDS – https://www.derm.cz/sekce/alergologicka/
  Distributor testů: AV Medical CZ s.r.o., Praha, tel.: +420 603 156 548
 2. Sjezd SAD
  Prof. Arenberger navštívil sjezd SAD ve dnech 25. – 26. 11. 2022 v Praze a informoval o práci výboru ČDS. Řešila se bonifikace za prevenci a vyšetření dermatoskopem, také problematika vzdělávacího programu v oboru (složení a délka praxe, zejména u lůžka) i sekce podologie, epikutánní testy a nové kódy.
  SAD napíše otevřený dopis výboru ČDS.
  Výbor ČDS zformuloval problematické body k jednání.
 3. Derma Update 2023
  Naplánován na 23. 2. 2023 v centru Cubex Praha. Program je ve stádiu příprav.
 4. Organizace LOONO (01/2023)
  Dobrovolnická organizace LOONO žádá o spolupráci s výborem ČDS v záležitostech prevence sexuálně přenosných onemocnění a reprodukčního zdraví. Výbor ČDS se takové spolupráci nebrání.
 5. Nemedicínské switche
  Pracovní zásady zpracovány komisí pro Biorep. Dne 22.11.2022 proběhla na SÚKLu schůzka, kde se hodnotily zásady záměny dle dg. Nutno zohlednit rozhodnuté EMA, že lze originály s biosimiláry zaměňovat – nikoli však lékárník v lékárně, nikoliv již běžící léčbu originálem. Také u některých diagnóz jako hidradenitida, kde je prokázaný vyšší efekt originálu oproti biosimilaru. Prof. Arenberger za výbor zpracuje formální odpověď.
 6. Národní screeningové centrum pro záchyt kožních nádorů pomocí telemedicíny v primární péči
  Doc. Rob žádá o podporu telemedicínského projektu screeningu kožních nádorů. Výbor ČDS podpoří po vyřešení právního rámce, zabezpečení, odpovědnosti a nakládání s osobními údaji.
 7. UEMS-EBDV
  Mimo jiné provádí verifikace evropských guidelines – nyní probíhá pro aktinické keratózy.
  Byly vytvořeny i české guidelines pro melanom, které vyjdou knižně a budou představeny na Derma Update 2023.
 8. Subkomise pro ATB politiku (SKAP) ČLS JEP
  Zastupováním ČDS v subkomisi pro ATB politiku ČLS JEP byla navržena a zvolena doc. Kuklová.
 9. Novela zákona 306/2012 Sb. k předcházení infekčním nemocem a dokumentů fakultativní VPŘ
  Referuje on-line Dr. Zákoucká s SZÚ: Jedná se o dokumenty, které byly z MZ poslány k připomínkování (izolace). Návrh, aby o skupině nemocí povinně léčených rozhodoval lékař (je tabelizováno). Všechny PN by měly být posunuty do skupiny B, tzn. povinně léčených a k hospitalizaci dle rozhodnutí lékaře.
  Národní program HIV/AIDS je již v téměř definitivním návrhu a půjde na MZ ČR.
 10. Indikace lázeňské péče X/4 (Chronické dermatózy nereagující na léčbu)
  Prim. Drlík upozorňuje na diskrepanci při indikaci, resp. úhradě lázeňské léčby u těžkých genodermatóz. Výbor ČDS podá návrh na zlepšení.
 11. Žádost ČAS o zvýšení kompetence sester
  Výbor bere na vědomí a bude o této problematice podrobněji jednat.
 12. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 14. 9. – 20. 10. 2022
  Bereme na vědomí
  Xeljanz (tofacitinib) 2. HZ: v indikaci JIA, SÚKL přiznává úhradu
  Mavenclad (kladribin): v indikaci RS, SÚKL upravuje úhradová kritéria
  Zeposia (ozanimod): SÚKL přiznává úhradu u RS, nepřiznává u UC
  Mayzent (siponimod): SÚKL nepřiznává úhradu u RS
  Lonquex (filgrastin): léčba neutropenie u onkologické léčby, rozšíření úhrady i pro děti
  Ryeqo (hormon. lék): SÚKL přiznává úhradu u závažných děložních myomů, kde nelze použít chirurgickou léčbu
  Bez připomínek
  Cibinquo (abrocitinib): SÚKL přiznává úhradu u AD dospělých, indikační kritéria obdobná jako u dupilumabu
  Bimzelx (bimekizumab): SÚKL přiznává úhradu u psoriázy, úhradová kritéria obdobná jako u ostatních anti IL-17 a anti IL-23 biologik
  Vyčkáme reakce ostatních účastníků:
  Rinvoq (upadacitinib): SÚKL přiznává úhradu u AD i v kategorii 12-18 let (souhlas). Ale současně stanovuje nižší cenu (rizikové stran dostupnosti, jediný JAK inhibitor pro tuto věkovou kategorii).
  Inhibitory interleukinů k terapii psoriázy“ – všechna biologika mimo anti TNF: SÚKL snižuje úhradu.
 13. Telemedicína a teledermatologie
  Výbor ČDS vzhledem k narůstajícímu trendu a poptávce po telemedicínských službách se rozhodl ustavit koordinátora pro tuto problematiku – byl jím pověřen doc. Ettler.
 14. Odborné akce ČDS na r. 2023
  Prozatímní program na webu ČDS obsahuje 31 odborných akcí. Pro získání záštity bude sekretariát ČLS JEP požadovat sepsání smlouvy s pořadateli.
 15. Úhradová vyhláška 2023
  Přestože došlo k nedohodě, obsahuje navýšení 8% za výkony a 10% na preskripci, také bonifikace hodnoty bodu za celoživotní vzdělávání, rozšíření pracovní doby, objednávací systém a příjem nových pojištěnců. Navýšení v biologické léčbě činí 24%.
 16. Faktura za web ČDS
  Výbor ČDS obdržel fakturu za práce na webu ČDS za II. pol. r. 2022 ve výši 15600 Kč a schválil její proplacení.
 17. Sekretářky výboru ČDS
  Výbor ČDS projednal a schválil DPČ pro dvě sekretářky na r. 2023 ve výši 2000 Kč/měs.
 18. Záštita projektu SPAE
  Projekt získávání údajů o pacientech týkající se využívání lokální dermatologické léčby byl předložen výboru ČDS a schválen.
 19. Noví členové
  Nowá, Reptišová, Zichová, Macháčková, Nožičková, Válová, Fialová, Sobotková, Jelínková, Sinecká,  Zemková, Bakinec, Schlogerová, Maršíčková, Coufalová, Čechalová, Křenčilová, Solanská, Olejníková.
  Ukončení členství:  Koudelková, Maxová
  Snížení: Minárčíková, Pohanková
 20. Různé
  První odbornou akcí v r. 2023 jsou již 6. – 8. 1. 2023 25. Lipovské dny.
 21. Příští schůze výboru ČDS: 12. 1. 2023 v Praze

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.