Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS JEP v Praze dne 29.4.2022

Zasedání řídila: doc. MUDr. EliškaDastychová, CSc.

Omluveni: dr. Košťálová, dr. Pospíšilová, dr. Fenclová

Termín dalšího zasedání byl stanoven na:  2.9.2022

 • Doc. Dastychová přítomné seznámila s výsledky senzibilizace na jednotlivé alergeny standardní sady epikutánních testů a pomocných látek za rok 2021
 • Na jednotlivých pracovištích byl testován v roce 2021 následující počet pacientů:  FN u sv. Anny v Brně 202, FN Motol 139, nemocnice České Budějovice 238, VFN Praha 260, FN Olomouc 276, nemocnice Liberec 105, FN Ostrava 125, FN Hradec Králové 75, nemocnice Pardubice 23, FN Plzeň 188, FN Královské Vinohrady 172, nemocnice Ústí nad Labem 53, Bílina (dr. Reslová) 54, nemocnice Sokolov 132, nemocnice Chomutov 28.  Výsledky přítomní obdrželi v tištěné podobě. Zatím zůstává nejasnou příčina nápadně (opakovaně) vysokých procent pozitivních testů na formaldehyd na některých pracovištích; doc. Dastychová upozornila na dodržování správného postupu při testování.  V roce 2021 bylo v rámci ČR testováno 2767 pacientů (2019: 2767; 2020: 1793).
 • Dr. Fenclová z KPL Praha (omluvena) poskytla podklady týkající se situace v rámci jednotlivých kategorií nemocí z povolání za rok 2021 v ČR, s nimiž přítomné seznámila doc. Dastychová. V roce 2021 bylo hlášeno v ČR 5890 NZP (v roce 2020: 952). Za vzrůst počtu je odpovědný COVID 19. V Kapitole IV bylo hlášeno 80 případů (113 nox). V Kapitole V – nemoci přenosné a parazitární 5470 případů, interhumánní přenos 5422 případů. Scabies 47 případů. Antropozoonózy 15 – 8x borelióza. Trichofycie 2 případy. Erysipeloid 1 případ.
 • Dr. Janatová (Č. Budějovice) upozornila na miniepidemiiscabies v tomto regionu, vyskytl se i případ recidivy prof. scabies– toho se týkal i její dotaz, zda-li lze recidivu uznat.
 • Doc. Dastychová upozornila na skutečnost, že v poslední době někteří nemocní častěji odmítají hlášení NZP, což pozorují i další členové Sekce.
 • Prim. Machovcová uvedla případ alergie na akryláty u zubní laborantky řešený na jejich pracovišti.
 • Dr. Holubová z MZ–je zpracováváno 100 000 případů v rámci šetření COVID 19 jako NZP.
 • Doc. Dastychová předeslala, že se ve 12 hodin po skončení zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy uskuteční společné zasedání Sekce s představiteli ČDS, SÚKL a MZ s cílem vyřešit neutěšenou situaci, kdy nejsou k dispozici hapteny k epikutánnímu testování a rekapitulovala celou situaci trvající cca 3 roky včetně rozsáhlé korespondence zainteresovaných (pozn.:  zápis z jednání v příloze – Zápis ze společného zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionálních dermatóz s představiteli ČDS, SÚKL a MZ konaného dne 29.4.2022 v Praze). Vzhledem k tomu, že výrobek firmy ChemotechniqueDiagnosticsnemá certifikát CE, hapteny se nemohou v ČR distribuovat, neboť hrozí sankce v řádech milionů korun. Dr. Kratochvíl žádá od MZ potvrzení tolerance pro dovoz pro přechodné období.
 • Byly zvažovány i alternativní cesty dovozu haptenů (dr. Karlová) a testy prezentované (na zasedání Sekce) dr. Miksou byly výborem ČDS již dříve odmítnuty (dle prim. Machovcové registraci pro distribuci testů zrušil).
 • Informace ohledně objednávání testů, které vyplynou z výsledku výše uvedeného jednání, podá všem doc. Dastychová v následujícím týdnu. Objednávky haptenů k epikutánnímu testování bude možno zasílat na e-mail: kratfranta@volny.cz ; tel.: 608 473 476; adresa: Údolní 20, Brno. Předchozí objednávky je tak tímto způsobem třeba aktualizovat.
 • Prim. Machovcová – své stanovisko vyjádřila via e-mail – je toho názoru, že problém s testy je třeba medializovat, důrazně se ozvat a nastolit i otázku poškození pacienta při nedostupnosti možnosti testovat.  Též zmínila i otázku možného dovozu haptenů ze Slovenska (tam by měl být doplatek).
 • Doc. Dastychová oslovila též Společnost pracovního lékařství – doc. Chaloupku a upozornila na možné komplikace při diagnostice profesionálních ekzémových onemocnění při nedostatku haptenů.
 • Klinické případy:
 • 1) J. Ř., 1963(dr. Karlová, FN Olomouc): u nemocné jde o nevhodné pracovní zařazení (atopička). Vhodné by bylo ještě doplnit testování jednotlivých komponent fragrance (s ohledem např. na rostlinné čaje).
 • 2) M. J., 1976 (dr. Karlová, FN Olomouc):  pracovní zařazení chemik ve firmě Farmak; speciální testy (6-amino-5-bromchinoxalin 1%, 6-aminochinoxalin 1%, brimonidinbáze 1%, brimonidintartarát 10%, nitrochinoxalin 1%) byly negativní (objevilo se pálení, řezání až celková nevolnost). Případ je třeba dovyšetřit;  je třeba spojit se s technologem výroby a zvolit adekvátní koncentrace k testování dle bezpečnostních listů, případně zvážit test s vehikulem (dr.Vocílková) a zamyslet se nad tím, byla-li vůbec souvislost s kožním nálezem – popisován byl exantém, který po 5 dnech odezněl, dermatologem vyšetřena nebyla (zvážit možnou polékovou reakci, alimentární apod).
 • 3) R. Š., 1977 (dr. Karlová, FN Olomouc): posouzení ztížení společenského uplatnění. Jako nemoc z povolání uznána proteinová dermatitida – současné potíže (persistující ekzém) jde na vrub atopie.

Zapsal dr. Novák