Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, konané v Praze dne 15.2.2019

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

 • Datum dalšího zasedání bylo stanoveno na 12.4.2019
 • Dr. Vocílková informovala o aktualitách z Výboru ČDS (problematika uvolnění preskripce imunomodulátorů praktickým lékařům – otázka, zda je to dobře).
 • Doc. Dastychová zhodnotila výsledky epikutánních testů v rámci standardní evropské sady (v ČR testováno celkem 2946 pacientů) a sledovaných konzervantů kosmetických přípravků za rok 2018 včetně porovnání výsledků s rokem 2017. Přehled celkových výsledků NZP v rámci ČR přednese as. dr. Fenclová na příští schůzi.
 • Doc. Dastychová poskytla všem vytištěný přehled výsledků pozitivity alergenů za rok 2018
 • Výsledky epikutánních testů standardní evropské sady na jednotlivých pracovištích v ČR:

FN Brno, testováno 341 pacientů (vysoký podíl Katon CG 10,3 %), FN Olomouc 289 pacientů, Sokolov 151 pacientů, České Budějovice 324 pacientů, FN Motol 138 pacientů (nikl 26 %), Pardubice 74 pacientů, FN Plzeň 211 pacientů (vysoké PPD 7,6 %), FN Královské Vinohrady 224 pacientů, Liberec 127 pacientů (chrom 18 %, PPD 9,5 % u tetovaných), Ostrava 170 pacientů, FN Hradec Králové 116 pacientů (stále opakovaně vysoké procento formaldehydu – 23 %! – nutno korigovat postup při testování, nikl 44 %), dr. Vocílková 156 pacientů, FN Bulovka 90 pacientů, Ústí nad Labem 59 pacientů (dr. Reslová) +  139 pacientů (dr. Štumpová ), VFN Praha 345 pacientů.

 • Diskutována interpretace testů na ortopedické kovy (dr. Vocílková), doc. Dastychová uvedla případ testování na titan ve FN Brno, kdy došlo k celkové reakci charakteru bolesti hlavy, erytému na tvářích  - šlo o psychogenní reakci pacientky se skoliózou páteře na epikutánní testy. Doc. Dastychová dále uvedla některé aktuální složky „modré“ Indulony (např. isoeugenol, citronell, cumarine), která byla použila jako indiferentní externum a osoba byla senzibilizována.
 • Diskutována byla problematika odběru vzorků k cíleným epikutánním testům via KHS a jejich doručování skrze Kliniku pracovního lékařství na dermatologické pracoviště, které je příčinou neúnosné časové prodlevy i nemožnosti rychle korigovat chybně odebrané vzorky. Dr. Novák citoval proběhlou korespondenci s přednostkou KPL FN Plzeň dr. Machartovou týkající se možnosti doručování vzorků látek hygienikem přímo na ambulanci prof. dermatóz s cílem proces zefektivnit a zkvalitnit. Tato korespondence zatím nepřinesla žádné výsledky řešení neuspokojivého stavu. Dr. Holubová z MZ ČR informovala, že se na jaře t. r., připravuje nový metodický pokyn, který by měl dotyčnou problematiku upravovat a řešit s ohledem na funkčnost procesu a v tomto směru věří, že se věci posunou dále.  Doc. Dastychová označila postup, kdy jsou látky k testování předávány hygienikem skrze pracovní lékařství za nevhodný, nesouhlasí s ním, ve FN Brno je funkční systém, kdy látky z pracoviště vč. bezpečnostních listů atd. vyzvedává bezpečnostní technik dotyčného pracoviště. Hygienická služba není díky takovému postupu zbytečně přetěžována. K problematice se vyjádřila dr. Janatová z Českých Budějovic, kde hygienik dodá vzorky látek bez problémů do 3 týdnů. Dr. Eichlerová z CPL Pardubice se domnívá, že problém je na straně práce hygieniků, as. Fenclová z KPL Praha připomněla význam spolupráce s KHS v případě neuznání NZP.        

Posudky:

 1. Dr. Eichlerová, CPL Pardubice:  V. J., 1958, závěr – lokalizace kožního nálezu nesvědčí pro nemoc z povolání, je jen anamnestický údaj o nálezu na rukou. Pacientka zpochybňuje výsledky epikutánních testů a chce provedení testů inhalačních. Stanovisko: jde nejspíše o eksikační dermatitidu, na bércích s numulárním ekzémem, není vyloučena ani atopická báze, na rukou a předloktích mírná iritace. Opakování testování nedoporučeno. Nejde o nemoc z povolání. Vhodné důsledné používání ochranných pomůcek. Ložisko na bérci event. verifikovat probatorní excizí (dif. dg psoriáza).
 2. Prim. Dr. Němcová, Nemocnice Sokolov: P. A., 1979, závěr – nemocná pracuje jako uklízečka nosící koženou pracovní obuv (pozitivní nikl a chrom); dle KHS je obsah chromu v pracovní obuvi v rámci normy.  Stanovisko: je třeba prostudovat dokumentaci se zaměřením na výskyt ekzému na nohou v minulosti, dle toho pak posoudit z hlediska nemoci z povolání.
 3. Dr. Žemličková, VFN Praha: T. D., 1994, závěr a stanovisko: jde o nevhodné pracovní zařazení pacienta s atopickým ekzémem. Vhodné prostudování dokumentace praktického lékaře a dermatologa ohledně atopického ekzému
 • Dr. Eichlerová konzultovala možnost hlášení NZP z fyzikálních příčin po nadměrné expozici germicidní lampě. Stanovisko – nejspíše by toto bylo možné.

Vypracoval: dr. Novák