Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatozy při ČDS J.E.P., která se konala v Praze dne 11.6.2004
Schůzi řídila Doc.Dr.E.Dastychová CSc.

1.      Doc.Dastychová přečetla seznam dermatologů, kteří jsou oprávněni vyšetřovat profesionální dermatozy (mají k tomu splněné kvalifikační předpoklady) a komise s tímto vyslovila souhlas. Seznam bude předán předsedovi ČDS prof. Arenbergerovi a bude  s odstupem času aktualizován. Poslední seznam byl předán předchozímu předsedovi ČDS prof. Reslovi v roce 2002. V průběhu 2 let došlo k určitým personálním změnám a proto Doc.Dastychová předložila komisi nový seznam, který byl schválen.

2.      Doc.Dastychová rozdala přítomným seznam konzervačních přípravků, které budeme od 1.10.2004 jednotně testovat. Tyto alergeny budeme testovat současně se  standardní řadou epikutánních testů. Výsledky testování opět s odstupem času statisticky vyhodnotíme.

3.      Doc.Dastychová přinesla statistiku epikutánních testů z vybraných pracovišť ČR za rok 2003: celkem bylo vyšetřeno 2738 pacientů, nikl suverénně vede s 15,3%.

4.      Doc.Dastychová dopisem požádala Dr.Bittnerovou na MZd ČR, zda je možné získat složení průmyslových kapalin. Zvolna roste počet profesionálních ekzémů vyvolaných průmyslovými kapalinami. Bylo by vhodné znát jejich složení,protože v případě prof.ekzému pacient potřebuje vědět, které průmyslové kapaliny má zakázány a se kterými může dál pracovat. Některé komponenty obsažené v těchto kapalinách mohou být alergologicky velice významné.

Dr.Bittnerová – dle nových zákonů není povinnost výrobce z kterékoliv země EU uvádět složení výrobku. Povinnost vzniká 1.distributorovi daného produktu kdekoliv na území EU,  přičemž se deklarace týká pouze látek, které jsou  zdraví škodlivé. Nikde není zákonem nařízena povinnost uvádět na výrobku jeho složení.Teprve, když dojde k poškození zdraví, je možné učinit určité kroky.

V případě, že dojde k poškození zdraví, musí dozorový orgán ČR  tj. hygienická služba oslovit dozorový orgán té země, kde byla látka poškozující zdraví vyrobena. Zjištěné údaje o výrobku musí oslovený dozorový orgán příslušné země předat naší hygienické službě. Celý postup je komplikován tím, že výrobce se sídlem v jiné zemi není postižitelný našimi orgány.  Z tohoto důvodu se mění chemický zákon  a přenáší se určitá odpovědnost za výrobek na 1.distributora v tom případě, pokud je výrobce mimo území ČR.

U kosmetiky má spotřebitel právo oslovit výrobce, který je uvedený na etiketě. Spotřebitel může vznést dotaz na konkrétní látku  a do 3 týdnů musí dostat  odpověď a to dokonce v jazyce dotazovaného!

5.      Dr.Košťálová  přečetla   návrh Dr.Machartové, přednostky Kliniky pracovního lékařství v Plzni – žádost o hygienické šetření pracoviště. V Plzni vždy žádal vyšetřující dermatolog, nyní nově přebírá žádost o šetření pracoviště klinika prac.lékařství, která je hlásicím centrem. Dle informací z různých částí republiky není situace jednotná. Např. v Ústí Nad Labem žádá dermatolog a zatím to nebudou měnit, jinde žádají hlásicí centra.  Doc.Dastychová se domnívá, že komise nemůže nařídit jednotný postup.

6.      As.Jirásková předala Doc.Dastychové písemný materiál, ve kterém je uveden datum zahájení činnosti naší komise. Doc.Dastychová společně s Dr.Košťálovou připraví článek o historii komise z dalších písemných podkladů, které mají k dispozici.

7.      Na kongres prac.lékařství se zatím hlásí prim.Dobešová, Doc.Dastychová, Dr.Kulíková, prim.Machovcová.

8.      Kongresu o profesionálních dermatozách v Bratislavě se zúčastnila Doc.Dastychová a přednášela o prof.dermatozách v Jihomoravském kraji.

9.      Doc.Dastychová přečetla seznam dermatologů, kteří jsou oprávněni vyšetřovat profesionální dermatozy (mají k tomu splněné kvalifikační předpoklady) a komise s tímto vyslovila souhlas. Seznam bude předán předsedovi ČDS prof. Arenbergerovi a bude  s odstupem času aktualizován. Poslední seznam byl předán předchozímu předsedovi ČDS prof. Reslovi v roce 2002. V průběhu 2 let došlo k určitým personálním změnám a proto Doc.Dastychová předložila komisi nový seznam, který byl schválen.

9. Případy:

             Dr.Žemličková – pacient č.1 – dokončení případu z minulé komise.
                                     Doplnila celkové IgE + IgE na potraviny, latex, vše bylo
                                     pozitivní. Pokud pacientka pracuje v latexových rukavicích,
                                     doporučila komise hlásit profesionalitu onemocnění.
             Dr.Žemličková – pacient č. 2 – komise doporučila hlásit prof.ekzém
                                     na nikl.
             Prim.Němcová –  pacient č. 3 -     protože jde o barvy s obsahem
                                       epoxydu, doporučila komise snížit koncentraci testovaných
                                       barev na 0,1 a 1%. Udělat přestávku 3 měsíce, pak teprve
                                       testy opakovat.Na příští komisi případ dle výsledku nových
                                       testů dokončíme.

Přítomni a omluveni viz prezenční listina.
Datum příští komise: 8.10.2004

                          Za sekci pro  dermatologickou alergologii a profesionální dermatozy
                                                                 MUDr.Dagmar Košťálová